Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 lmp_rjru.tsv.gz28.35 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partsumm.tsv.gz123.70 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_uk.tsv.gz8.60 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_sk.tsv.gz10.82 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_si.tsv.gz16.29 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_se.tsv.gz31.25 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_ro.tsv.gz13.83 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_pt.tsv.gz36.15 KBtsv  18/02/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_pl.tsv.gz13.01 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_no.tsv.gz20.20 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_nl.tsv.gz9.01 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_mt.tsv.gz6.69 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lv.tsv.gz11.93 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lu.tsv.gz10.93 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lt.tsv.gz9.05 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_it.tsv.gz25.24 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_ie.tsv.gz18.53 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_hu.tsv.gz11.37 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_fr.tsv.gz40.34 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_fi.tsv.gz22.41 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_es.tsv.gz27.67 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_el.tsv.gz18.87 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_ee.tsv.gz8.19 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_dk.tsv.gz18.33 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_de.tsv.gz54.05 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_cz.tsv.gz5.95 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_cy.tsv.gz5.74 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_bg.tsv.gz20.51 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_be.tsv.gz37.91 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_at.tsv.gz27.96 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_ind_exp.tsv.gz19.55 KBtsv  14/01/2014 23:00:58Download
 lmp_ind_actsup.tsv.gz17.18 KBtsv  14/01/2014 23:00:58Download
 lmp_ind_actru.tsv.gz29.43 KBtsv  14/01/2014 23:00:58Download
 lmp_ind_actime.tsv.gz18.61 KBtsv  14/01/2014 23:00:56Download
 lmp_expsumm.tsv.gz261.51 KBtsv  14/01/2014 23:00:56Download
 lmp_expme_uk.tsv.gz14.67 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_sk.tsv.gz8.62 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_si.tsv.gz14.69 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_se.tsv.gz20.62 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_ro.tsv.gz10.47 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_pt.tsv.gz26.14 KBtsv  31/01/2014 23:00:16Download
 lmp_expme_pl.tsv.gz11.80 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_no.tsv.gz16.40 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_nl.tsv.gz12.87 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_mt.tsv.gz7.12 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_lv.tsv.gz10.00 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_lu.tsv.gz12.63 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_lt.tsv.gz8.25 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_it.tsv.gz29.69 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_ie.tsv.gz19.23 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_hu.tsv.gz9.93 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_fr.tsv.gz33.22 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_fi.tsv.gz16.21 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_es.tsv.gz25.33 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_el.tsv.gz23.05 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_ee.tsv.gz6.96 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_dk.tsv.gz11.49 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_de.tsv.gz35.33 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_cz.tsv.gz6.79 KBtsv  14/01/2014 23:00:53Download
 lmp_expme_cy.tsv.gz7.38 KBtsv  14/01/2014 23:00:53Download
 lmp_expme_bg.tsv.gz14.25 KBtsv  14/01/2014 23:00:53Download
 lmp_expme_be.tsv.gz31.43 KBtsv  31/01/2014 23:00:16Download
 lmp_expme_at.tsv.gz19.97 KBtsv  14/01/2014 23:00:53Download
 lfst_r_lmdur.tsv.gz4.79 KBtsv  09/10/2013 11:00:53Download
 lfst_r_lmder.tsv.gz3.74 KBtsv  09/10/2013 11:00:53Download
 lfst_r_lfu3rt.tsv.gz122.91 KBtsv  15/04/2014 11:01:13Download
 lfst_r_lfu3pers.tsv.gz157.71 KBtsv  15/04/2014 11:01:12Download
 lfst_r_lfu2ltu.tsv.gz34.25 KBtsv  15/04/2014 11:01:12Download
 lfst_r_lfsd2pop.tsv.gz537.79 KBtsv  15/04/2014 11:01:12Download
 lfst_r_lfsd2hh.tsv.gz52.19 KBtsv  06/03/2014 11:00:32Download
 lfst_r_lfp2actrt.tsv.gz320.52 KBtsv  15/04/2014 11:01:12Download
 lfst_r_lfp2act.tsv.gz457.66 KBtsv  15/04/2014 11:01:12Download
 lfst_r_lfp2acedu.tsv.gz412.72 KBtsv  15/04/2014 11:01:11Download
 lfst_r_lfe2estat.tsv.gz63.83 KBtsv  15/04/2014 11:01:10Download
 lfst_r_lfe2en2.tsv.gz77.22 KBtsv  15/04/2014 11:01:10Download
 lfst_r_lfe2en1.tsv.gz95.57 KBtsv  06/03/2014 11:00:30Download
 lfst_r_lfe2emprt.tsv.gz362.74 KBtsv  15/04/2014 11:01:10Download
 lfst_r_lfe2emp.tsv.gz504.86 KBtsv  15/04/2014 11:01:10Download
 lfst_r_lfe2ehour.tsv.gz8.34 KBtsv  15/04/2014 11:01:09Download
 lfst_r_lfe2eftpt.tsv.gz153.37 KBtsv  15/04/2014 11:01:09Download
 lfst_r_lfe2eedu.tsv.gz409.81 KBtsv  15/04/2014 11:01:09Download
 lfst_r_lfe2ecomm.tsv.gz41.33 KBtsv  15/04/2014 11:01:08Download
 lfst_hhwhnpt.tsv.gz100.67 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhwhchit.tsv.gz21.41 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhwhacc.tsv.gz122.68 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhwahty.tsv.gz126.56 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhwahchi.tsv.gz178.51 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhtemty.tsv.gz127.94 KBtsv  10/01/2014 23:02:23Download
 lfst_hhtemchi.tsv.gz175.62 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhsety.tsv.gz129.88 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhsechi.tsv.gz186.76 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhptety.tsv.gz136.39 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhptechi.tsv.gz188.31 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhnhwhtc.tsv.gz207.53 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhnhtych.tsv.gz81.55 KBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhindws.tsv.gz1.48 MBtsv  10/01/2014 23:02:22Download
 lfst_hhinded.tsv.gz1.31 MBtsv  10/01/2014 23:02:21Download
 lfst_hheredty.tsv.gz826.42 KBtsv  10/01/2014 23:02:21Download
 lfst_hheredch.tsv.gz988.53 KBtsv  10/01/2014 23:02:20Download
 lfst_hhanwhtc.tsv.gz84.21 KBtsv  10/01/2014 23:02:20Download
 lfst_hhantych.tsv.gz35.98 KBtsv  10/01/2014 23:02:20Download
 lfst_hhacwnc.tsv.gz1.79 MBtsv  10/01/2014 23:02:20Download
 lfst_hhacednc.tsv.gz1.56 MBtsv  10/01/2014 23:02:19Download
 lfst_hhaceday.tsv.gz1.85 MBtsv  10/01/2014 23:02:19Download
 lfst_hh2jty.tsv.gz98.45 KBtsv  10/01/2014 23:02:18Download
 lfst_hh2jchi.tsv.gz141.44 KBtsv  10/01/2014 23:02:18Download
 lfsq_urgan.tsv.gz1.28 MBtsv  03/04/2014 23:02:29Download
 lfsq_urgaed.tsv.gz1.01 MBtsv  03/04/2014 23:02:28Download
 lfsq_upgal.tsv.gz192.85 KBtsv  03/04/2014 23:02:28Download
 lfsq_ugpis.tsv.gz120.38 KBtsv  03/04/2014 23:02:28Download
 lfsq_ugmsw.tsv.gz99.90 KBtsv  03/04/2014 23:02:28Download
 lfsq_ugates.tsv.gz1.00 MBtsv  03/04/2014 23:02:28Download
 lfsq_ugan.tsv.gz1.61 MBtsv  03/04/2014 23:02:27Download
 lfsq_ugad.tsv.gz1.80 MBtsv  03/04/2014 23:02:27Download
 lfsq_pgauws.tsv.gz9.04 MBtsv  03/04/2014 23:02:26Download
 lfsq_pganws.tsv.gz9.64 MBtsv  03/04/2014 23:02:23Download
 lfsq_pgaied.tsv.gz1002.31 KBtsv  03/04/2014 23:02:20Download
 lfsq_pgaed.tsv.gz1.99 MBtsv  03/04/2014 23:02:19Download
 lfsq_ipga.tsv.gz349.56 KBtsv  03/04/2014 23:02:15Download
 lfsq_igaww.tsv.gz1.43 MBtsv  03/04/2014 23:02:15Download
 lfsq_igan.tsv.gz2.65 MBtsv  03/04/2014 23:02:14Download
 lfsq_igaed.tsv.gz1.17 MBtsv  03/04/2014 23:02:09Download
 lfsq_ewhuna.tsv.gz2.57 MBtsv  05/03/2014 23:02:36Download
 lfsq_ewhun2.tsv.gz1.51 MBtsv  03/04/2014 23:02:08Download
 lfsq_ewhuis.tsv.gz1.98 MBtsv  03/04/2014 23:02:07Download
 lfsq_ewhana.tsv.gz2.76 MBtsv  05/03/2014 23:02:34Download
 lfsq_ewhan2.tsv.gz1.59 MBtsv  03/04/2014 23:02:07Download
 lfsq_ewhais.tsv.gz2.13 MBtsv  03/04/2014 23:02:05Download
 lfsq_ewh2na.tsv.gz1.65 MBtsv  05/03/2014 23:02:31Download
 lfsq_ewh2n2.tsv.gz888.35 KBtsv  03/04/2014 23:02:02Download
 lfsq_etpga.tsv.gz196.35 KBtsv  03/04/2014 23:02:00Download
 lfsq_etgana.tsv.gz2.61 MBtsv  05/03/2014 23:02:30Download
 lfsq_etgan2.tsv.gz1.56 MBtsv  03/04/2014 23:02:00Download
 lfsq_etgais.tsv.gz2.10 MBtsv  03/04/2014 23:01:58Download
 lfsq_etgaed.tsv.gz917.74 KBtsv  03/04/2014 23:01:53Download
 lfsq_etgadc.tsv.gz1.88 MBtsv  03/04/2014 23:01:52Download
 lfsq_esgana.tsv.gz3.53 MBtsv  05/03/2014 23:02:26Download
 lfsq_esgan2.tsv.gz2.03 MBtsv  03/04/2014 23:01:49Download
 lfsq_esgais.tsv.gz6.10 MBtsv  03/04/2014 23:01:49Download
 lfsq_esgaed.tsv.gz2.66 MBtsv  03/04/2014 23:01:46Download
 lfsq_ergan.tsv.gz2.10 MBtsv  03/04/2014 23:01:45Download
 lfsq_ergaed.tsv.gz1.34 MBtsv  03/04/2014 23:01:44Download
 lfsq_eppga.tsv.gz222.25 KBtsv  03/04/2014 23:01:43Download
 lfsq_epgn62.tsv.gz4.39 MBtsv  03/04/2014 23:01:43Download
 lfsq_epgana.tsv.gz643.20 KBtsv  05/03/2014 23:02:16Download
 lfsq_epgan6.tsv.gz5.20 MBtsv  05/03/2014 23:02:16Download
 lfsq_epgan2.tsv.gz396.12 KBtsv  03/04/2014 23:01:41Download
 lfsq_epgais.tsv.gz4.39 MBtsv  03/04/2014 23:01:40Download
 lfsq_epgaed.tsv.gz3.63 MBtsv  03/04/2014 23:01:37Download
 lfsq_eisn2.tsv.gz311.00 KBtsv  03/04/2014 23:01:36Download
 lfsq_egised.tsv.gz658.19 KBtsv  03/04/2014 23:01:35Download
 lfsq_egdn2.tsv.gz2.15 MBtsv  03/04/2014 23:01:34Download
 lfsq_egaps.tsv.gz3.82 MBtsv  03/04/2014 23:01:33Download
 lfsq_egana2d.tsv.gz6.63 MBtsv  05/03/2014 23:02:09Download
 lfsq_egana.tsv.gz3.91 MBtsv  05/03/2014 23:02:07Download
 lfsq_egan22d.tsv.gz6.99 MBtsv  03/04/2014 23:01:31Download
 lfsq_egan2.tsv.gz2.49 MBtsv  03/04/2014 23:01:26Download
 lfsq_egan.tsv.gz2.75 MBtsv  03/04/2014 23:01:25Download
 lfsq_egais.tsv.gz7.60 MBtsv  03/04/2014 23:01:24Download
 lfsq_egaed.tsv.gz1.90 MBtsv  03/04/2014 23:01:17Download
 lfsq_eftpt.tsv.gz7.20 MBtsv  03/04/2014 23:01:16Download
 lfsq_eegana.tsv.gz4.06 MBtsv  05/03/2014 23:01:56Download
 lfsq_eegan2.tsv.gz2.59 MBtsv  03/04/2014 23:01:09Download
 lfsq_eegais.tsv.gz3.25 MBtsv  03/04/2014 23:01:08Download
 lfsq_eegaed.tsv.gz1.21 MBtsv  03/04/2014 23:01:07Download
 lfsq_e2gps.tsv.gz385.44 KBtsv  03/04/2014 23:01:06Download
 lfsq_e2gis.tsv.gz109.17 KBtsv  03/04/2014 23:01:06Download
 lfsq_e2ged.tsv.gz55.30 KBtsv  03/04/2014 23:01:06Download
 lfsq_argan.tsv.gz2.07 MBtsv  03/04/2014 23:01:06Download
 lfsq_argaed.tsv.gz1.30 MBtsv  03/04/2014 23:01:05Download
 lfsq_agan.tsv.gz2.80 MBtsv  03/04/2014 23:01:04Download
 lfsq_agaed.tsv.gz1.91 MBtsv  03/04/2014 23:01:00Download
 lfso_12worklong.tsv.gz458 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12staywork.tsv.gz1.30 KBtsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12reduchrs.tsv.gz792 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12reasnot.tsv.gz2.02 KBtsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12penstyp.tsv.gz463 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12pension.tsv.gz12.17 KBtsv  03/03/2014 23:00:33Download
 lfso_12earlyret.tsv.gz832 bytestsv  03/03/2014 23:00:33Download
 lfso_12agepens.tsv.gz408 bytestsv  03/03/2014 23:00:33Download
 lfso_10lstopwo.tsv.gz21.81 KBtsv  16/04/2014 23:00:34Download
 lfso_10lredwor.tsv.gz15.09 KBtsv  16/04/2014 23:00:34Download
 lfso_10lparlea.tsv.gz21.41 KBtsv  16/04/2014 23:00:33Download
 lfso_10fvaredu.tsv.gz62.71 KBtsv  16/04/2014 23:00:31Download
 lfso_10fvareco.tsv.gz172.29 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10fposste.tsv.gz308.57 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10fposorg.tsv.gz131.67 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10cregcar.tsv.gz83.74 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10cnowchi.tsv.gz45.21 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10cnowcar.tsv.gz39.99 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10cchildc.tsv.gz88.52 KBtsv  16/04/2014 23:00:29Download
 lfso_08resr.tsv.gz7.40 KBtsv  19/03/2014 23:01:07Download
 lfso_08cobsped.tsv.gz386.22 KBtsv  19/03/2014 23:01:07Download
 lfso_08cobsp.tsv.gz104.70 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_08cobsmf.tsv.gz161.39 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_08cobr.tsv.gz10.05 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_06yrspnapr.tsv.gz1.42 KBtsv  14/03/2014 23:00:51Download
 lfso_06yrspna11.tsv.gz1.22 KBtsv  14/03/2014 23:00:51Download
 lfso_06yrspispr.tsv.gz1.64 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06yrspisco.tsv.gz1.46 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06stafagps.tsv.gz1.16 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06rednsage.tsv.gz2.92 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06redeftpt.tsv.gz7.10 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06reasstaf.tsv.gz3.47 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06reasagps.tsv.gz1.18 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06plagftpt.tsv.gz5.03 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06otbnyrsp.tsv.gz1.36 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06otbnagps.tsv.gz1.15 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06opskispr.tsv.gz7.89 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06opskisco.tsv.gz6.16 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06hlsaispr.tsv.gz8.14 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06hlsaisco.tsv.gz6.28 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06flexispr.tsv.gz8.13 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06flexisco.tsv.gz6.35 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiyrsp.tsv.gz1.26 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiisco.tsv.gz8.02 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiagps.tsv.gz997 bytestsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_05typech.tsv.gz16.51 KBtsv  12/03/2014 23:00:47Download
 lfso_05typece.tsv.gz95.97 KBtsv  12/03/2014 23:00:47Download
 lfso_05timee3.tsv.gz174.69 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05timee2.tsv.gz345.83 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05timee1.tsv.gz86.30 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05regcp.tsv.gz35.76 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05regch.tsv.gz14.87 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05regce.tsv.gz83.55 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05reduc2.tsv.gz234.34 KBtsv  12/03/2014 23:00:46Download
 lfso_05reduc1.tsv.gz98.26 KBtsv  12/03/2014 23:00:45Download
 lfso_05posse2.tsv.gz168.55 KBtsv  12/03/2014 23:00:45Download
 lfso_05posse1.tsv.gz335.07 KBtsv  12/03/2014 23:00:45Download
 lfso_05posoe2.tsv.gz169.37 KBtsv  12/03/2014 23:00:45Download
 lfso_05posoe1.tsv.gz337.58 KBtsv  12/03/2014 23:00:45Download
 lfso_05nowrep.tsv.gz31.05 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05nowreh.tsv.gz40.42 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05nowree.tsv.gz60.98 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05nowre2.tsv.gz124.77 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05nowre1.tsv.gz53.51 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05changp.tsv.gz34.47 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05changh.tsv.gz59.45 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_05change.tsv.gz84.04 KBtsv  12/03/2014 23:00:44Download
 lfso_04wktpna11.tsv.gz22.77 KBtsv  10/03/2014 23:01:04Download
 lfso_04wktpisco.tsv.gz30.57 KBtsv  10/03/2014 23:01:02Download
 lfso_04wk2pna11.tsv.gz15.16 KBtsv  10/03/2014 23:01:02Download
 lfso_04wk2pisco.tsv.gz19.84 KBtsv  10/03/2014 23:01:02Download
 lfso_04wk1pna11.tsv.gz18.23 KBtsv  10/03/2014 23:01:02Download
 lfso_04wk1pisco.tsv.gz24.37 KBtsv  10/03/2014 23:01:02Download
 lfso_04vawkna11.tsv.gz37.73 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04vawkisco.tsv.gz48.99 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04vawkhwus.tsv.gz7.40 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04vahrisco.tsv.gz33.91 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04vahrhwus.tsv.gz6.62 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04sincna11.tsv.gz17.04 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04shipna11.tsv.gz23.07 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04shipisco.tsv.gz31.29 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04pepona11.tsv.gz3.28 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04pepoisco.tsv.gz4.16 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04peovna11.tsv.gz3.83 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04peovisco.tsv.gz4.87 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04ownmisco.tsv.gz22.46 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04oncwisna.tsv.gz91.45 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avpona11.tsv.gz2.95 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avpoisco.tsv.gz3.83 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avovna11.tsv.gz3.33 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avovisco.tsv.gz4.36 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04anwkisna.tsv.gz94.76 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfsi_sup_nat_a.tsv.gz45.78 KBtsv  10/04/2014 11:01:21Download
 lfsi_sup_edu_q.tsv.gz177.75 KBtsv  10/04/2014 11:01:20Download
 lfsi_sup_edu_a.tsv.gz59.54 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_sup_age_q.tsv.gz312.76 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_sup_age_a.tsv.gz112.40 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_jhh_a.tsv.gz3.97 KBtsv  05/07/2013 23:00:26Download
 lfsi_grt_q.tsv.gz101.40 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_grt_a.tsv.gz34.04 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_exi_a.tsv.gz1.86 KBtsv  28/06/2013 11:14:02Download
 lfsi_emp_q.tsv.gz134.82 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_emp_a.tsv.gz44.69 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_dwl_a.tsv.gz2.32 KBtsv  19/11/2013 11:00:44Download
 lfsi_act_q.tsv.gz154.83 KBtsv  10/04/2014 11:01:19Download
 lfsi_act_a.tsv.gz50.69 KBtsv  10/04/2014 11:01:18Download
 lfsa_urgan.tsv.gz579.53 KBtsv  10/04/2014 11:01:18Download
 lfsa_urgaed.tsv.gz443.59 KBtsv  10/04/2014 11:01:18Download
 lfsa_urgacob.tsv.gz541.89 KBtsv  10/04/2014 11:01:18Download
 lfsa_upgan.tsv.gz578.40 KBtsv  10/04/2014 11:01:17Download
 lfsa_upgacob.tsv.gz616.10 KBtsv  10/04/2014 11:01:17Download
 lfsa_ugpis.tsv.gz55.43 KBtsv  10/04/2014 11:01:16Download
 lfsa_ugmsw.tsv.gz33.29 KBtsv  10/04/2014 11:01:16Download
 lfsa_ugates.tsv.gz480.03 KBtsv  10/04/2014 11:01:16Download
 lfsa_ugan.tsv.gz708.95 KBtsv  10/04/2014 11:01:16Download
 lfsa_ugadra.tsv.gz1.41 MBtsv  10/04/2014 11:01:15Download
 lfsa_ugad.tsv.gz769.74 KBtsv  10/04/2014 11:01:15Download
 lfsa_pgauws.tsv.gz3.83 MBtsv  10/04/2014 11:01:15Download
 lfsa_pganws.tsv.gz5.28 MBtsv  10/04/2014 11:01:14Download
 lfsa_pgaied.tsv.gz430.98 KBtsv  10/04/2014 11:01:12Download
 lfsa_pgaed.tsv.gz819.10 KBtsv  10/04/2014 11:01:12Download
 lfsa_ipga.tsv.gz155.78 KBtsv  10/04/2014 11:01:11Download
 lfsa_igaww.tsv.gz593.44 KBtsv  10/04/2014 11:01:11Download
 lfsa_igar.tsv.gz589.57 KBtsv  10/04/2014 11:01:11Download
 lfsa_igan.tsv.gz1.07 MBtsv  10/04/2014 11:01:10Download
 lfsa_igaed.tsv.gz479.34 KBtsv  10/04/2014 11:01:10Download
 lfsa_ewpsun.tsv.gz1.95 MBtsv  10/04/2014 11:01:10Download
 lfsa_ewpshi.tsv.gz77.73 KBtsv  10/04/2014 11:01:09Download
 lfsa_ewpsat.tsv.gz2.00 MBtsv  10/04/2014 11:01:09Download
 lfsa_ewpnig.tsv.gz1.63 MBtsv  10/04/2014 11:01:08Download
 lfsa_ewpeve.tsv.gz1.92 MBtsv  10/04/2014 11:01:07Download
 lfsa_ewhuna.tsv.gz1.37 MBtsv  12/02/2014 23:01:24Download
 lfsa_ewhun2.tsv.gz606.45 KBtsv  10/04/2014 11:01:06Download
 lfsa_ewhuis.tsv.gz926.18 KBtsv  10/04/2014 11:01:06Download
 lfsa_ewhana.tsv.gz1.42 MBtsv  12/02/2014 23:01:22Download
 lfsa_ewhan2.tsv.gz614.53 KBtsv  10/04/2014 11:01:05Download
 lfsa_ewhais.tsv.gz959.73 KBtsv  10/04/2014 11:01:05Download
 lfsa_ewh2na.tsv.gz878.51 KBtsv  12/02/2014 23:01:21Download
 lfsa_ewh2n2.tsv.gz395.91 KBtsv  10/04/2014 11:01:05Download
 lfsa_etpgan.tsv.gz139.33 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etpgacob.tsv.gz144.07 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etpga.tsv.gz86.32 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etgar.tsv.gz314.24 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etgana.tsv.gz1.33 MBtsv  12/02/2014 23:01:20Download
 lfsa_etgan2.tsv.gz596.45 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etgais.tsv.gz935.00 KBtsv  10/04/2014 11:01:04Download
 lfsa_etgaed.tsv.gz371.70 KBtsv  10/04/2014 11:01:03Download
 lfsa_etgadc.tsv.gz823.93 KBtsv  10/04/2014 11:01:03Download
 lfsa_esgana.tsv.gz1.85 MBtsv  12/02/2014 23:01:17Download
 lfsa_esgan2.tsv.gz804.65 KBtsv  10/04/2014 11:01:03Download
 lfsa_esgan.tsv.gz2.27 MBtsv  10/04/2014 11:01:02Download
 lfsa_esgais.tsv.gz2.69 MBtsv  10/04/2014 11:01:02Download
 lfsa_esgaed.tsv.gz1.11 MBtsv  10/04/2014 11:01:01Download
 lfsa_esgacob.tsv.gz2.45 MBtsv  10/04/2014 11:01:00Download
 lfsa_ergan.tsv.gz876.87 KBtsv  10/04/2014 11:01:00Download
 lfsa_ergaed.tsv.gz569.58 KBtsv  10/04/2014 11:00:59Download
 lfsa_ergacob.tsv.gz828.42 KBtsv  10/04/2014 11:00:59Download
 lfsa_eppgan.tsv.gz146.57 KBtsv  10/04/2014 11:00:59Download
 lfsa_eppgai.tsv.gz98.62 KBtsv  10/04/2014 11:00:58Download
 lfsa_eppgacob.tsv.gz152.75 KBtsv  10/04/2014 11:00:58Download
 lfsa_eppga.tsv.gz99.15 KBtsv  10/04/2014 11:00:58Download
 lfsa_epgn62.tsv.gz1.48 MBtsv  10/04/2014 11:00:58Download
 lfsa_epgar.tsv.gz464.46 KBtsv  10/04/2014 11:00:57Download
 lfsa_epgana.tsv.gz314.13 KBtsv  12/02/2014 23:01:08Download
 lfsa_epgan6.tsv.gz2.65 MBtsv  12/02/2014 23:01:08Download
 lfsa_epgan2.tsv.gz130.00 KBtsv  10/04/2014 11:00:57Download
 lfsa_epgais.tsv.gz1.84 MBtsv  10/04/2014 11:00:57Download
 lfsa_epgaed.tsv.gz1.49 MBtsv  10/04/2014 11:00:56Download
 lfsa_eisn2.tsv.gz109.92 KBtsv  10/04/2014 11:00:55Download
 lfsa_ehomp.tsv.gz1.78 MBtsv  10/04/2014 11:00:55Download
 lfsa_egised.tsv.gz265.21 KBtsv  10/04/2014 11:00:55Download
 lfsa_egdn2.tsv.gz813.97 KBtsv  10/04/2014 11:00:54Download
 lfsa_egaps.tsv.gz1.67 MBtsv  10/04/2014 11:00:54Download
 lfsa_egana2d.tsv.gz3.14 MBtsv  12/02/2014 23:01:02Download
 lfsa_egana.tsv.gz1.86 MBtsv  12/02/2014 23:01:01Download
 lfsa_egan22d.tsv.gz2.48 MBtsv  10/04/2014 11:00:54Download
 lfsa_egan2.tsv.gz835.62 KBtsv  10/04/2014 11:00:53Download
 lfsa_egan.tsv.gz1.10 MBtsv  10/04/2014 11:00:53Download
 lfsa_egais.tsv.gz3.21 MBtsv  10/04/2014 11:00:52Download
 lfsa_egaed.tsv.gz774.32 KBtsv  10/04/2014 11:00:51Download
 lfsa_eftpt.tsv.gz3.20 MBtsv  10/04/2014 11:00:51Download
 lfsa_eegana.tsv.gz1.95 MBtsv  12/02/2014 23:00:54Download
 lfsa_eegan2.tsv.gz876.59 KBtsv  10/04/2014 11:00:49Download
 lfsa_eegais.tsv.gz1.31 MBtsv  10/04/2014 11:00:49Download
 lfsa_eegaed.tsv.gz490.23 KBtsv  10/04/2014 11:00:49Download
 lfsa_e2gps.tsv.gz178.62 KBtsv  10/04/2014 11:00:48Download
 lfsa_e2gis.tsv.gz47.62 KBtsv  10/04/2014 11:00:48Download
 lfsa_e2ged.tsv.gz22.71 KBtsv  10/04/2014 11:00:48Download
 lfsa_argan.tsv.gz866.37 KBtsv  10/04/2014 11:00:48Download
 lfsa_argaed.tsv.gz557.67 KBtsv  10/04/2014 11:00:47Download
 lfsa_argacob.tsv.gz938.44 KBtsv  10/04/2014 11:00:47Download
 lfsa_agan.tsv.gz1.11 MBtsv  10/04/2014 11:00:46Download
 lfsa_agaed.tsv.gz781.34 KBtsv  10/04/2014 11:00:46Download
 lc_r08stu_r2.tsv.gz27.60 KBtsv  15/05/2013 23:00:44Download
 lc_r08struc_r2.tsv.gz228.62 KBtsv  15/05/2013 23:00:44Download
 lc_r08num2_r2.tsv.gz75.38 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r08num1_r2.tsv.gz269.28 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r08cost_r2.tsv.gz855.28 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04stu.tsv.gz15.82 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04struc.tsv.gz135.00 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04num2.tsv.gz45.26 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04num1.tsv.gz165.96 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r04cost.tsv.gz603.95 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00stu.tsv.gz12.12 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00struc.tsv.gz197.27 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00num2.tsv.gz39.27 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00num1.tsv.gz145.66 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00cost.tsv.gz553.19 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_n08stu_r2.tsv.gz78.03 KBtsv  28/06/2013 11:13:33Download
 lc_n08stu_r1.tsv.gz4.48 KBtsv  28/06/2013 11:13:33Download
 lc_n08struc_r2.tsv.gz649.53 KBtsv  28/06/2013 11:13:33Download
 lc_n08struc_r1.tsv.gz37.56 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08num2_r2.tsv.gz214.68 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08num2_r1.tsv.gz13.23 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08num1_r2.tsv.gz720.39 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08num1_r1.tsv.gz48.45 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08hour_r2.tsv.gz14.95 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08hour_r1.tsv.gz4.11 KBtsv  28/06/2013 11:13:32Download
 lc_n08cost_r2.tsv.gz2.82 MBtsv  28/08/2013 11:00:35Download
 lc_n08cost_r1.tsv.gz144.62 KBtsv  28/06/2013 11:13:31Download
 lc_n08costot_r2.tsv.gz273.96 KBtsv  26/08/2013 23:00:18Download
 lc_n04stu.tsv.gz35.12 KBtsv  28/06/2013 11:13:31Download
 lc_n04struc.tsv.gz92.17 KBtsv  28/06/2013 11:13:31Download
 lc_n04num2.tsv.gz145.33 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04num1.tsv.gz333.33 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04hour.tsv.gz9.92 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04cost.tsv.gz1.17 MBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n00temp.tsv.gz2.93 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00stu.tsv.gz29.76 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00struc.tsv.gz80.22 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00num2.tsv.gz84.04 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00num1.tsv.gz277.53 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00hour.tsv.gz5.41 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00cost.tsv.gz1.08 MBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_lci_r2_q.tsv.gz2.55 MBtsv  19/03/2014 11:00:35Download
 lc_lci_r2_itw.tsv.gz47.68 KBtsv  08/01/2014 23:00:48Download
 lc_lci_r2_cow.tsv.gz1.97 KBtsv  08/01/2014 23:00:48Download
 lc_lci_r2_a.tsv.gz183.42 KBtsv  19/03/2014 11:00:30Download
 lc_lci_r1_q.tsv.gz1.03 MBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_r1_itw.tsv.gz44.33 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_r1_cow.tsv.gz4.72 KBtsv  15/11/2013 23:00:36Download
 lc_lci_r1_a.tsv.gz105.78 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_lev.tsv.gz8.12 KBtsv  27/03/2014 23:01:22Download
 lc_an_struc_r2.tsv.gz25.83 KBtsv  28/06/2013 11:13:29Download
 lc_an_struc.tsv.gz50.79 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_an_cost_r2.tsv.gz96.11 KBtsv  14/11/2013 23:00:32Download
 lc_an_costm.tsv.gz48.64 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_an_costh.tsv.gz42.21 KBtsv  15/05/2013 23:00:32Download
 lan_lcv_ovw.tsv.gz3.83 KBtsv  25/10/2013 11:00:42Download
 lan_lcv_art.tsv.gz1.67 KBtsv  25/10/2013 11:00:42Download