Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 lmp_rjru.tsv.gz31.09 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_partsumm.tsv.gz135.51 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_partme_uk.tsv.gz10.24 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_sk.tsv.gz12.06 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_partme_si.tsv.gz18.12 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_se.tsv.gz33.61 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_ro.tsv.gz14.62 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_pt.tsv.gz39.31 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_pl.tsv.gz13.01 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_no.tsv.gz20.48 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_nl.tsv.gz9.55 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_mt.tsv.gz6.69 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lv.tsv.gz11.93 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lu.tsv.gz10.93 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_lt.tsv.gz9.72 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_partme_it.tsv.gz27.27 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_ie.tsv.gz18.53 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_hu.tsv.gz13.18 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_hr.tsv.gz1.70 KBtsv  30/04/2014 23:00:54Download
 lmp_partme_fr.tsv.gz44.01 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_partme_fi.tsv.gz22.41 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_es.tsv.gz27.67 KBtsv  18/02/2014 23:00:53Download
 lmp_partme_el.tsv.gz18.87 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_ee.tsv.gz9.25 KBtsv  28/04/2014 23:00:37Download
 lmp_partme_dk.tsv.gz18.80 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_de.tsv.gz59.97 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_partme_cz.tsv.gz6.69 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_cy.tsv.gz5.74 KBtsv  18/02/2014 23:00:52Download
 lmp_partme_bg.tsv.gz22.83 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_be.tsv.gz38.11 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_partme_at.tsv.gz29.75 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_ind_exp.tsv.gz20.52 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_ind_actsup.tsv.gz18.45 KBtsv  02/07/2014 23:00:28Download
 lmp_ind_actru.tsv.gz32.92 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_ind_actime.tsv.gz20.66 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_expsumm.tsv.gz275.17 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_expme_uk.tsv.gz16.55 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_expme_sk.tsv.gz9.10 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_expme_si.tsv.gz15.85 KBtsv  24/06/2014 23:00:27Download
 lmp_expme_se.tsv.gz21.67 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_expme_ro.tsv.gz10.75 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_expme_pt.tsv.gz27.60 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_pl.tsv.gz11.80 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_no.tsv.gz17.45 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_expme_nl.tsv.gz13.31 KBtsv  28/04/2014 23:00:36Download
 lmp_expme_mt.tsv.gz7.12 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_lv.tsv.gz10.00 KBtsv  14/01/2014 23:00:55Download
 lmp_expme_lu.tsv.gz12.63 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_lt.tsv.gz8.79 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_expme_it.tsv.gz31.44 KBtsv  28/04/2014 23:00:35Download
 lmp_expme_ie.tsv.gz19.23 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_hu.tsv.gz10.91 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_hr.tsv.gz1.70 KBtsv  30/04/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_fr.tsv.gz35.90 KBtsv  02/07/2014 23:00:27Download
 lmp_expme_fi.tsv.gz16.21 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_es.tsv.gz25.33 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_el.tsv.gz23.05 KBtsv  14/01/2014 23:00:54Download
 lmp_expme_ee.tsv.gz7.58 KBtsv  28/04/2014 23:00:35Download
 lmp_expme_dk.tsv.gz11.64 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_de.tsv.gz37.78 KBtsv  28/04/2014 23:00:35Download
 lmp_expme_cz.tsv.gz7.20 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_cy.tsv.gz7.38 KBtsv  14/01/2014 23:00:53Download
 lmp_expme_bg.tsv.gz15.59 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_be.tsv.gz31.01 KBtsv  24/06/2014 23:00:26Download
 lmp_expme_at.tsv.gz20.91 KBtsv  28/04/2014 23:00:35Download
 lfst_r_urgau.tsv.gz381.30 KBtsv  27/11/2014 23:01:43Download
 lfst_r_lmdur.tsv.gz5.12 KBtsv  15/09/2014 11:01:02Download
 lfst_r_lmder.tsv.gz3.99 KBtsv  16/09/2014 11:00:25Download
 lfst_r_lfu3rt.tsv.gz131.39 KBtsv  27/11/2014 23:01:43Download
 lfst_r_lfu3pers.tsv.gz165.08 KBtsv  27/11/2014 23:01:43Download
 lfst_r_lfu2ltu.tsv.gz36.21 KBtsv  27/11/2014 23:01:43Download
 lfst_r_lfsd2pop.tsv.gz557.88 KBtsv  27/11/2014 23:01:42Download
 lfst_r_lfsd2hh.tsv.gz58.52 KBtsv  29/04/2014 23:00:26Download
 lfst_r_lfp2actrt.tsv.gz343.70 KBtsv  27/11/2014 23:01:42Download
 lfst_r_lfp2act.tsv.gz477.77 KBtsv  27/11/2014 23:01:42Download
 lfst_r_lfp2acedu.tsv.gz430.91 KBtsv  27/11/2014 23:01:42Download
 lfst_r_lfe2estat.tsv.gz66.85 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2en2.tsv.gz79.53 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2en1.tsv.gz100.70 KBtsv  20/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2emprt.tsv.gz387.63 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2emp.tsv.gz527.05 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2ehour.tsv.gz9.22 KBtsv  20/11/2014 23:01:40Download
 lfst_r_lfe2eftpt.tsv.gz159.95 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2eedu.tsv.gz427.90 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_lfe2ecomm.tsv.gz43.32 KBtsv  27/11/2014 23:01:41Download
 lfst_r_ergau.tsv.gz476.72 KBtsv  27/11/2014 23:01:40Download
 lfst_hhwhnpt.tsv.gz112.84 KBtsv  29/04/2014 23:00:26Download
 lfst_hhwhchit.tsv.gz23.82 KBtsv  29/04/2014 23:00:26Download
 lfst_hhwhacc.tsv.gz140.24 KBtsv  29/04/2014 23:00:26Download
 lfst_hhwahty.tsv.gz146.10 KBtsv  29/04/2014 23:00:25Download
 lfst_hhwahchi.tsv.gz214.17 KBtsv  29/04/2014 23:00:25Download
 lfst_hhtemty.tsv.gz146.75 KBtsv  29/04/2014 23:00:25Download
 lfst_hhtemchi.tsv.gz211.59 KBtsv  29/04/2014 23:00:25Download
 lfst_hhsety.tsv.gz148.55 KBtsv  29/04/2014 23:00:25Download
 lfst_hhsechi.tsv.gz222.51 KBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhptety.tsv.gz156.78 KBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhptechi.tsv.gz223.87 KBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhnhwhtc.tsv.gz231.41 KBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhnhtych.tsv.gz90.79 KBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhindws.tsv.gz1.66 MBtsv  29/04/2014 23:00:24Download
 lfst_hhinded.tsv.gz1.47 MBtsv  05/06/2014 23:00:22Download
 lfst_hheredty.tsv.gz957.86 KBtsv  12/06/2014 23:01:19Download
 lfst_hheredch.tsv.gz1.12 MBtsv  05/06/2014 23:00:22Download
 lfst_hhanwhtc.tsv.gz94.17 KBtsv  29/04/2014 23:00:21Download
 lfst_hhantych.tsv.gz39.84 KBtsv  29/04/2014 23:00:21Download
 lfst_hhacwnc.tsv.gz2.02 MBtsv  29/04/2014 23:00:21Download
 lfst_hhacednc.tsv.gz1.77 MBtsv  05/06/2014 23:00:21Download
 lfst_hhaceday.tsv.gz2.08 MBtsv  29/04/2014 23:00:19Download
 lfst_hh2jty.tsv.gz114.90 KBtsv  29/04/2014 23:00:18Download
 lfst_hh2jchi.tsv.gz168.56 KBtsv  29/04/2014 23:00:18Download
 lfsq_urgan.tsv.gz1.40 MBtsv  27/11/2014 23:01:40Download
 lfsq_urgaed.tsv.gz1.10 MBtsv  27/11/2014 23:01:40Download
 lfsq_upgal.tsv.gz204.11 KBtsv  27/11/2014 23:01:39Download
 lfsq_ugpis.tsv.gz131.45 KBtsv  27/11/2014 23:01:39Download
 lfsq_ugmsw.tsv.gz111.99 KBtsv  27/11/2014 23:01:39Download
 lfsq_ugates.tsv.gz1.11 MBtsv  27/11/2014 23:01:39Download
 lfsq_ugan.tsv.gz1.75 MBtsv  27/11/2014 23:01:38Download
 lfsq_ugad.tsv.gz1.95 MBtsv  27/11/2014 23:01:38Download
 lfsq_pgauws.tsv.gz9.99 MBtsv  27/11/2014 23:01:37Download
 lfsq_pganws.tsv.gz11.06 MBtsv  27/11/2014 23:01:34Download
 lfsq_pgaied.tsv.gz1.03 MBtsv  27/11/2014 23:01:31Download
 lfsq_pgaed.tsv.gz2.10 MBtsv  27/11/2014 23:01:30Download
 lfsq_ipga.tsv.gz368.78 KBtsv  27/11/2014 23:01:30Download
 lfsq_igaww.tsv.gz1.58 MBtsv  27/11/2014 23:01:30Download
 lfsq_igan.tsv.gz2.84 MBtsv  27/11/2014 23:01:29Download
 lfsq_igaed.tsv.gz1.24 MBtsv  27/11/2014 23:01:28Download
 lfsq_ewhuna.tsv.gz2.75 MBtsv  20/11/2014 23:01:27Download
 lfsq_ewhun2.tsv.gz1.72 MBtsv  27/11/2014 23:01:28Download
 lfsq_ewhuis.tsv.gz2.18 MBtsv  27/11/2014 23:01:27Download
 lfsq_ewhana.tsv.gz2.93 MBtsv  20/11/2014 23:01:25Download
 lfsq_ewhan2.tsv.gz1.80 MBtsv  27/11/2014 23:01:26Download
 lfsq_ewhais.tsv.gz2.33 MBtsv  27/11/2014 23:01:26Download
 lfsq_ewh2na.tsv.gz1.83 MBtsv  20/11/2014 23:01:23Download
 lfsq_ewh2n2.tsv.gz1.03 MBtsv  27/11/2014 23:01:25Download
 lfsq_etpga.tsv.gz219.58 KBtsv  27/11/2014 23:01:24Download
 lfsq_etgana.tsv.gz2.92 MBtsv  20/11/2014 23:01:22Download
 lfsq_etgan2.tsv.gz1.88 MBtsv  27/11/2014 23:01:24Download
 lfsq_etgais.tsv.gz2.43 MBtsv  27/11/2014 23:01:23Download
 lfsq_etgaed.tsv.gz987.06 KBtsv  27/11/2014 23:01:22Download
 lfsq_etgadc.tsv.gz2.16 MBtsv  27/11/2014 23:01:22Download
 lfsq_esgana.tsv.gz3.73 MBtsv  20/11/2014 23:01:19Download
 lfsq_esgan2.tsv.gz2.31 MBtsv  27/11/2014 23:01:21Download
 lfsq_esgais.tsv.gz6.89 MBtsv  27/11/2014 23:01:20Download
 lfsq_esgaed.tsv.gz2.84 MBtsv  27/11/2014 23:01:18Download
 lfsq_ergan.tsv.gz2.26 MBtsv  27/11/2014 23:01:17Download
 lfsq_ergaed.tsv.gz1.44 MBtsv  27/11/2014 23:01:16Download
 lfsq_eppga.tsv.gz247.34 KBtsv  27/11/2014 23:01:15Download
 lfsq_epgn62.tsv.gz5.03 MBtsv  27/11/2014 23:01:15Download
 lfsq_epgana.tsv.gz665.59 KBtsv  20/11/2014 23:01:13Download
 lfsq_epgan6.tsv.gz5.60 MBtsv  20/11/2014 23:01:13Download
 lfsq_epgan2.tsv.gz436.39 KBtsv  27/11/2014 23:01:14Download
 lfsq_epgais.tsv.gz4.70 MBtsv  27/11/2014 23:01:13Download
 lfsq_epgaed.tsv.gz3.86 MBtsv  27/11/2014 23:01:12Download
 lfsq_eisn2.tsv.gz380.73 KBtsv  27/11/2014 23:01:11Download
 lfsq_egised.tsv.gz704.70 KBtsv  27/11/2014 23:01:11Download
 lfsq_egdn2.tsv.gz2.59 MBtsv  27/11/2014 23:01:10Download
 lfsq_egaps.tsv.gz4.05 MBtsv  27/11/2014 23:01:10Download
 lfsq_egana2d.tsv.gz6.84 MBtsv  20/11/2014 23:01:07Download
 lfsq_egana.tsv.gz4.03 MBtsv  20/11/2014 23:01:05Download
 lfsq_egan22d.tsv.gz7.96 MBtsv  27/11/2014 23:01:08Download
 lfsq_egan2.tsv.gz2.75 MBtsv  27/11/2014 23:01:06Download
 lfsq_egan.tsv.gz2.94 MBtsv  27/11/2014 23:01:05Download
 lfsq_egais.tsv.gz8.17 MBtsv  27/11/2014 23:01:04Download
 lfsq_egaed.tsv.gz2.01 MBtsv  27/11/2014 23:01:01Download
 lfsq_eftpt.tsv.gz7.64 MBtsv  27/11/2014 23:01:00Download
 lfsq_eegana.tsv.gz4.37 MBtsv  20/11/2014 23:00:58Download
 lfsq_eegan2.tsv.gz2.98 MBtsv  27/11/2014 23:00:58Download
 lfsq_eegais.tsv.gz3.60 MBtsv  27/11/2014 23:00:57Download
 lfsq_eegaed.tsv.gz1.27 MBtsv  27/11/2014 23:00:56Download
 lfsq_e2gps.tsv.gz420.01 KBtsv  27/11/2014 23:00:55Download
 lfsq_e2gis.tsv.gz118.85 KBtsv  27/11/2014 23:00:55Download
 lfsq_e2ged.tsv.gz58.96 KBtsv  27/11/2014 23:00:55Download
 lfsq_argan.tsv.gz2.22 MBtsv  27/11/2014 23:00:55Download
 lfsq_argaed.tsv.gz1.41 MBtsv  27/11/2014 23:00:54Download
 lfsq_agan.tsv.gz2.99 MBtsv  27/11/2014 23:00:53Download
 lfsq_agaed.tsv.gz2.02 MBtsv  27/11/2014 23:00:52Download
 lfso_12worklong.tsv.gz458 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12staywork.tsv.gz1.30 KBtsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12reduchrs.tsv.gz792 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12reasnot.tsv.gz2.02 KBtsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12penstyp.tsv.gz463 bytestsv  03/03/2014 23:00:34Download
 lfso_12pension.tsv.gz12.17 KBtsv  03/03/2014 23:00:33Download
 lfso_12earlyret.tsv.gz832 bytestsv  03/03/2014 23:00:33Download
 lfso_12agepens.tsv.gz517 bytestsv  15/09/2014 23:00:50Download
 lfso_10lstopwo.tsv.gz21.81 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10lredwor.tsv.gz15.09 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10lparlea.tsv.gz21.41 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10fvaredu.tsv.gz62.71 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10fvareco.tsv.gz172.29 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10fposste.tsv.gz308.57 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10fposorg.tsv.gz131.67 KBtsv  16/04/2014 23:00:30Download
 lfso_10cregcar.tsv.gz83.74 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10cnowchi.tsv.gz45.21 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10cnowcar.tsv.gz39.99 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_10cchildc.tsv.gz88.52 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_08resr.tsv.gz7.40 KBtsv  19/03/2014 23:01:07Download
 lfso_08cobsped.tsv.gz386.22 KBtsv  05/06/2014 23:00:15Download
 lfso_08cobsp.tsv.gz104.70 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_08cobsmf.tsv.gz161.39 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_08cobr.tsv.gz10.05 KBtsv  19/03/2014 23:01:06Download
 lfso_06yrspnapr.tsv.gz1.42 KBtsv  14/03/2014 23:00:51Download
 lfso_06yrspna11.tsv.gz1.22 KBtsv  14/03/2014 23:00:51Download
 lfso_06yrspispr.tsv.gz1.64 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06yrspisco.tsv.gz1.46 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06stafagps.tsv.gz1.16 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06rednsage.tsv.gz2.92 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06redeftpt.tsv.gz7.10 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06reasstaf.tsv.gz3.47 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06reasagps.tsv.gz1.18 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06plagftpt.tsv.gz5.03 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06otbnyrsp.tsv.gz1.36 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06otbnagps.tsv.gz1.15 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06opskispr.tsv.gz7.89 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06opskisco.tsv.gz6.16 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06hlsaispr.tsv.gz8.14 KBtsv  14/03/2014 23:00:48Download
 lfso_06hlsaisco.tsv.gz6.28 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06flexispr.tsv.gz8.13 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06flexisco.tsv.gz6.35 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiyrsp.tsv.gz1.26 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiisco.tsv.gz8.02 KBtsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_06finiagps.tsv.gz997 bytestsv  14/03/2014 23:00:47Download
 lfso_05typech.tsv.gz16.49 KBtsv  20/11/2014 23:00:51Download
 lfso_05typece.tsv.gz95.89 KBtsv  20/11/2014 23:00:51Download
 lfso_05timee3.tsv.gz174.61 KBtsv  20/11/2014 23:00:51Download
 lfso_05timee2.tsv.gz345.72 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05timee1.tsv.gz86.34 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05regcp.tsv.gz35.74 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05regch.tsv.gz14.86 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05regce.tsv.gz83.60 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05reduc2.tsv.gz234.32 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05reduc1.tsv.gz98.26 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05posse2.tsv.gz168.55 KBtsv  20/11/2014 23:00:50Download
 lfso_05posse1.tsv.gz335.07 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05posoe2.tsv.gz169.38 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05posoe1.tsv.gz337.58 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05nowrep.tsv.gz31.05 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05nowreh.tsv.gz40.41 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05nowree.tsv.gz60.99 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05nowre2.tsv.gz124.69 KBtsv  20/11/2014 23:00:49Download
 lfso_05nowre1.tsv.gz53.57 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_05changp.tsv.gz34.46 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_05changh.tsv.gz59.46 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_05change.tsv.gz84.15 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wktpna11.tsv.gz22.76 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wktpisco.tsv.gz30.56 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wk2pna11.tsv.gz15.15 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wk2pisco.tsv.gz19.84 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wk1pna11.tsv.gz18.23 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04wk1pisco.tsv.gz24.36 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04vawkna11.tsv.gz37.73 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04vawkisco.tsv.gz48.97 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04vawkhwus.tsv.gz7.40 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04vahrisco.tsv.gz33.90 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04vahrhwus.tsv.gz6.62 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04sincna11.tsv.gz17.03 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04shipna11.tsv.gz23.06 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04shipisco.tsv.gz31.28 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04pepona11.tsv.gz3.28 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04pepoisco.tsv.gz4.16 KBtsv  10/03/2014 23:01:01Download
 lfso_04peovna11.tsv.gz3.83 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04peovisco.tsv.gz4.87 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04ownmisco.tsv.gz22.45 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04oncwisna.tsv.gz91.54 KBtsv  20/11/2014 23:00:48Download
 lfso_04avpona11.tsv.gz2.95 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avpoisco.tsv.gz3.83 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avovna11.tsv.gz3.33 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04avovisco.tsv.gz4.36 KBtsv  10/03/2014 23:01:00Download
 lfso_04anwkisna.tsv.gz94.85 KBtsv  20/11/2014 23:00:47Download
 lfsi_sup_nat_a.tsv.gz47.34 KBtsv  09/10/2014 11:00:45Download
 lfsi_sup_edu_q.tsv.gz195.76 KBtsv  09/10/2014 11:00:45Download
 lfsi_sup_edu_a.tsv.gz61.01 KBtsv  09/10/2014 11:00:43Download
 lfsi_sup_age_q.tsv.gz335.01 KBtsv  09/10/2014 11:00:43Download
 lfsi_sup_age_a.tsv.gz114.87 KBtsv  09/10/2014 11:00:42Download
 lfsi_jhh_a.tsv.gz4.59 KBtsv  22/10/2014 23:00:59Download
 lfsi_grt_q.tsv.gz104.62 KBtsv  22/10/2014 23:00:59Download
 lfsi_grt_a.tsv.gz34.40 KBtsv  22/10/2014 23:00:58Download
 lfsi_exi_a.tsv.gz1.86 KBtsv  28/06/2013 11:14:02Download
 lfsi_emp_q.tsv.gz139.45 KBtsv  22/10/2014 23:00:58Download
 lfsi_emp_a.tsv.gz45.09 KBtsv  22/10/2014 23:00:58Download
 lfsi_dwl_a.tsv.gz2.35 KBtsv  13/11/2014 23:00:24Download
 lfsi_act_q.tsv.gz159.60 KBtsv  22/10/2014 23:00:58Download
 lfsi_act_a.tsv.gz51.08 KBtsv  22/10/2014 23:00:58Download
 lfsa_urgan.tsv.gz560.14 KBtsv  27/11/2014 23:00:51Download
 lfsa_urgaed.tsv.gz475.09 KBtsv  27/11/2014 23:00:51Download
 lfsa_urgacob.tsv.gz577.51 KBtsv  27/11/2014 23:00:50Download
 lfsa_upgan.tsv.gz591.13 KBtsv  27/11/2014 23:00:50Download
 lfsa_upgacob.tsv.gz629.22 KBtsv  27/11/2014 23:00:50Download
 lfsa_ugpis.tsv.gz58.22 KBtsv  27/11/2014 23:00:49Download
 lfsa_ugmsw.tsv.gz36.32 KBtsv  20/11/2014 23:00:46Download
 lfsa_ugates.tsv.gz510.25 KBtsv  27/11/2014 23:00:49Download
 lfsa_ugan.tsv.gz676.66 KBtsv  27/11/2014 23:00:49Download
 lfsa_ugadra.tsv.gz1.61 MBtsv  27/11/2014 23:00:49Download
 lfsa_ugad.tsv.gz813.06 KBtsv  27/11/2014 23:00:48Download
 lfsa_pgauws.tsv.gz4.12 MBtsv  27/11/2014 23:00:47Download
 lfsa_pganws.tsv.gz4.91 MBtsv  27/11/2014 23:00:46Download
 lfsa_pgaied.tsv.gz441.14 KBtsv  27/11/2014 23:00:44Download
 lfsa_pgaed.tsv.gz842.84 KBtsv  27/11/2014 23:00:44Download
 lfsa_ipga.tsv.gz161.54 KBtsv  27/11/2014 23:00:44Download
 lfsa_igaww.tsv.gz640.28 KBtsv  27/11/2014 23:00:43Download
 lfsa_igar.tsv.gz533.31 KBtsv  27/11/2014 23:00:43Download
 lfsa_igan.tsv.gz1.02 MBtsv  27/11/2014 23:00:43Download
 lfsa_igaed.tsv.gz495.12 KBtsv  27/11/2014 23:00:42Download
 lfsa_ewpsun.tsv.gz1.95 MBtsv  27/11/2014 23:00:42Download
 lfsa_ewpshi.tsv.gz85.33 KBtsv  27/11/2014 23:00:41Download
 lfsa_ewpsat.tsv.gz1.98 MBtsv  27/11/2014 23:00:41Download
 lfsa_ewpnig.tsv.gz1.68 MBtsv  27/11/2014 23:00:40Download
 lfsa_ewpeve.tsv.gz1.93 MBtsv  27/11/2014 23:00:40Download
 lfsa_ewhuna.tsv.gz1.15 MBtsv  20/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_ewhun2.tsv.gz639.72 KBtsv  27/11/2014 23:00:39Download
 lfsa_ewhuis.tsv.gz1000.85 KBtsv  27/11/2014 23:00:38Download
 lfsa_ewhana.tsv.gz1.19 MBtsv  20/11/2014 23:00:36Download
 lfsa_ewhan2.tsv.gz647.33 KBtsv  27/11/2014 23:00:38Download
 lfsa_ewhais.tsv.gz1.01 MBtsv  27/11/2014 23:00:38Download
 lfsa_ewh2na.tsv.gz986.71 KBtsv  20/11/2014 23:00:35Download
 lfsa_ewh2n2.tsv.gz433.92 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etpgan.tsv.gz146.52 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etpgacob.tsv.gz151.19 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etpga.tsv.gz94.67 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etgar.tsv.gz240.37 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etgana.tsv.gz1.18 MBtsv  20/11/2014 23:00:35Download
 lfsa_etgan2.tsv.gz660.67 KBtsv  27/11/2014 23:00:37Download
 lfsa_etgais.tsv.gz1.02 MBtsv  27/11/2014 23:00:36Download
 lfsa_etgaed.tsv.gz389.01 KBtsv  27/11/2014 23:00:36Download
 lfsa_etgadc.tsv.gz918.63 KBtsv  27/11/2014 23:00:36Download
 lfsa_esgana.tsv.gz1.54 MBtsv  20/11/2014 23:00:33Download
 lfsa_esgan2.tsv.gz848.07 KBtsv  27/11/2014 23:00:35Download
 lfsa_esgan.tsv.gz2.11 MBtsv  27/11/2014 23:00:34Download
 lfsa_esgais.tsv.gz2.97 MBtsv  27/11/2014 23:00:34Download
 lfsa_esgaed.tsv.gz1.17 MBtsv  27/11/2014 23:00:33Download
 lfsa_esgacob.tsv.gz2.28 MBtsv  27/11/2014 23:00:32Download
 lfsa_ergan.tsv.gz839.43 KBtsv  27/11/2014 23:00:31Download
 lfsa_ergaed.tsv.gz600.80 KBtsv  27/11/2014 23:00:31Download
 lfsa_ergacob.tsv.gz864.00 KBtsv  27/11/2014 23:00:31Download
 lfsa_eppgan.tsv.gz154.41 KBtsv  27/11/2014 23:00:31Download
 lfsa_eppgai.tsv.gz107.50 KBtsv  27/11/2014 23:00:30Download
 lfsa_eppgacob.tsv.gz160.06 KBtsv  27/11/2014 23:00:30Download
 lfsa_eppga.tsv.gz108.40 KBtsv  27/11/2014 23:00:30Download
 lfsa_epgn62.tsv.gz1.58 MBtsv  27/11/2014 23:00:30Download
 lfsa_epgar.tsv.gz466.35 KBtsv  27/11/2014 23:00:29Download
 lfsa_epgana.tsv.gz252.12 KBtsv  20/11/2014 23:00:28Download
 lfsa_epgan6.tsv.gz2.27 MBtsv  20/11/2014 23:00:28Download
 lfsa_epgan2.tsv.gz133.01 KBtsv  27/11/2014 23:00:29Download
 lfsa_epgais.tsv.gz1.93 MBtsv  27/11/2014 23:00:29Download
 lfsa_epgaed.tsv.gz1.55 MBtsv  27/11/2014 23:00:28Download
 lfsa_eisn2.tsv.gz112.29 KBtsv  27/11/2014 23:00:28Download
 lfsa_ehomp.tsv.gz1.80 MBtsv  27/11/2014 23:00:28Download
 lfsa_egised.tsv.gz276.34 KBtsv  27/11/2014 23:00:27Download
 lfsa_egdn2.tsv.gz829.14 KBtsv  27/11/2014 23:00:27Download
 lfsa_egaps.tsv.gz1.72 MBtsv  27/11/2014 23:00:26Download
 lfsa_egana2d.tsv.gz3.29 MBtsv  20/11/2014 23:00:24Download
 lfsa_egana.tsv.gz1.50 MBtsv  20/11/2014 23:00:23Download
 lfsa_egan22d.tsv.gz2.53 MBtsv  27/11/2014 23:00:25Download
 lfsa_egan2.tsv.gz851.76 KBtsv  27/11/2014 23:00:25Download
 lfsa_egan.tsv.gz1.04 MBtsv  27/11/2014 23:00:24Download
 lfsa_egais.tsv.gz3.39 MBtsv  27/11/2014 23:00:24Download
 lfsa_egaed.tsv.gz800.17 KBtsv  27/11/2014 23:00:22Download
 lfsa_eftpt.tsv.gz3.32 MBtsv  27/11/2014 23:00:22Download
 lfsa_eegana.tsv.gz1.63 MBtsv  20/11/2014 23:00:20Download
 lfsa_eegan2.tsv.gz933.76 KBtsv  27/11/2014 23:00:20Download
 lfsa_eegais.tsv.gz1.41 MBtsv  27/11/2014 23:00:20Download
 lfsa_eegaed.tsv.gz505.77 KBtsv  27/11/2014 23:00:19Download
 lfsa_e2gps.tsv.gz190.05 KBtsv  27/11/2014 23:00:19Download
 lfsa_e2gis.tsv.gz50.28 KBtsv  27/11/2014 23:00:19Download
 lfsa_e2ged.tsv.gz23.57 KBtsv  27/11/2014 23:00:19Download
 lfsa_argan.tsv.gz828.77 KBtsv  27/11/2014 23:00:19Download
 lfsa_argaed.tsv.gz589.66 KBtsv  27/11/2014 23:00:18Download
 lfsa_argacob.tsv.gz884.73 KBtsv  27/11/2014 23:00:18Download
 lfsa_agan.tsv.gz1.05 MBtsv  27/11/2014 23:00:18Download
 lfsa_agaed.tsv.gz806.90 KBtsv  27/11/2014 23:00:17Download
 lc_r12stu_r2.tsv.gz33.79 KBtsv  28/10/2014 23:01:12Download
 lc_r12struc_r2.tsv.gz239.98 KBtsv  28/10/2014 23:01:12Download
 lc_r12num2_r2.tsv.gz79.90 KBtsv  28/10/2014 23:01:12Download
 lc_r12num1_r2.tsv.gz282.82 KBtsv  28/10/2014 23:01:12Download
 lc_r12cost_r2.tsv.gz965.66 KBtsv  28/11/2014 23:01:38Download
 lc_r08stu_r2.tsv.gz27.87 KBtsv  05/11/2014 11:00:23Download
 lc_r08struc_r2.tsv.gz231.86 KBtsv  05/11/2014 11:00:23Download
 lc_r08num2_r2.tsv.gz75.58 KBtsv  05/11/2014 11:00:22Download
 lc_r08num1_r2.tsv.gz270.19 KBtsv  05/11/2014 11:00:22Download
 lc_r08cost_r2.tsv.gz855.54 KBtsv  28/11/2014 23:01:37Download
 lc_r04stu.tsv.gz15.77 KBtsv  19/05/2014 23:00:22Download
 lc_r04struc.tsv.gz135.00 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04num2.tsv.gz45.26 KBtsv  15/05/2013 23:00:41Download
 lc_r04num1.tsv.gz165.96 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r04cost.tsv.gz603.92 KBtsv  28/11/2014 23:01:37Download
 lc_r00stu.tsv.gz12.08 KBtsv  19/05/2014 23:00:22Download
 lc_r00struc.tsv.gz197.27 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00num2.tsv.gz39.27 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00num1.tsv.gz145.66 KBtsv  15/05/2013 23:00:40Download
 lc_r00cost.tsv.gz552.37 KBtsv  28/11/2014 23:01:37Download
 lc_n12stu_r2.tsv.gz96.22 KBtsv  10/11/2014 23:00:31Download
 lc_n12struc_r2.tsv.gz745.75 KBtsv  13/11/2014 23:00:24Download
 lc_n12num2_r2.tsv.gz250.50 KBtsv  10/11/2014 23:00:30Download
 lc_n12num1_r2.tsv.gz821.40 KBtsv  10/11/2014 23:00:30Download
 lc_n12hour_r2.tsv.gz16.82 KBtsv  10/11/2014 23:00:30Download
 lc_n12cost_r2.tsv.gz2.80 MBtsv  28/11/2014 23:01:36Download
 lc_n12costot_r2.tsv.gz298.10 KBtsv  28/11/2014 23:01:37Download
 lc_n08stu_r2.tsv.gz95.24 KBtsv  10/11/2014 23:00:28Download
 lc_n08stu_r1.tsv.gz7.05 KBtsv  10/11/2014 23:00:28Download
 lc_n08struc_r2.tsv.gz770.72 KBtsv  10/11/2014 23:00:28Download
 lc_n08struc_r1.tsv.gz65.06 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08num2_r2.tsv.gz232.67 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08num2_r1.tsv.gz21.42 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08num1_r2.tsv.gz846.32 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08num1_r1.tsv.gz69.13 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08hour_r2.tsv.gz16.30 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08hour_r1.tsv.gz6.47 KBtsv  10/11/2014 23:00:27Download
 lc_n08cost_r2.tsv.gz3.20 MBtsv  28/11/2014 23:01:35Download
 lc_n08cost_r1.tsv.gz199.51 KBtsv  28/11/2014 23:01:34Download
 lc_n08costot_r2.tsv.gz380.46 KBtsv  28/11/2014 23:01:36Download
 lc_n04stu.tsv.gz35.14 KBtsv  19/05/2014 23:00:21Download
 lc_n04struc.tsv.gz92.17 KBtsv  28/06/2013 11:13:31Download
 lc_n04num2.tsv.gz145.33 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04num1.tsv.gz333.33 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04hour.tsv.gz9.92 KBtsv  28/06/2013 11:13:30Download
 lc_n04cost.tsv.gz1.17 MBtsv  28/11/2014 23:01:34Download
 lc_n00temp.tsv.gz2.93 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00stu.tsv.gz29.71 KBtsv  19/05/2014 23:00:21Download
 lc_n00struc.tsv.gz80.22 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00num2.tsv.gz84.04 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00num1.tsv.gz277.53 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00hour.tsv.gz5.41 KBtsv  15/05/2013 23:00:35Download
 lc_n00cost.tsv.gz1.07 MBtsv  28/11/2014 23:01:34Download
 lc_lci_r2_q.tsv.gz2.66 MBtsv  18/11/2014 23:00:23Download
 lc_lci_r2_itw.tsv.gz59.78 KBtsv  17/09/2014 23:00:31Download
 lc_lci_r2_cow.tsv.gz2.72 KBtsv  17/09/2014 23:00:31Download
 lc_lci_r2_a.tsv.gz186.43 KBtsv  18/11/2014 23:00:21Download
 lc_lci_r1_q.tsv.gz1.03 MBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_r1_itw.tsv.gz44.33 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_r1_cow.tsv.gz4.68 KBtsv  20/05/2014 23:00:20Download
 lc_lci_r1_a.tsv.gz105.78 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_lci_lev.tsv.gz8.12 KBtsv  25/04/2014 23:00:38Download
 lc_an_struc_r2.tsv.gz25.83 KBtsv  28/06/2013 11:13:29Download
 lc_an_struc.tsv.gz50.79 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_an_cost_r2.tsv.gz96.11 KBtsv  14/11/2013 23:00:32Download
 lc_an_costm.tsv.gz48.64 KBtsv  15/05/2013 23:00:33Download
 lc_an_costh.tsv.gz42.21 KBtsv  15/05/2013 23:00:32Download
 lan_lcv_ovw.tsv.gz3.83 KBtsv  25/10/2013 11:00:42Download
 lan_lcv_art.tsv.gz1.67 KBtsv  25/10/2013 11:00:42Download