Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 road_tf_vehmov.tsv.gz9.50 KBtsv  15/09/2014 23:01:48Download
 road_tf_vehage.tsv.gz15.31 KBtsv  25/06/2014 11:00:40Download
 road_tf_veh.tsv.gz12.42 KBtsv  16/09/2014 23:00:46Download
 road_tf_road.tsv.gz9.16 KBtsv  15/09/2014 23:01:48Download
 road_pa_mov.tsv.gz5.52 KBtsv  23/10/2014 23:00:46Download
 road_if_roads.tsv.gz9.36 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_if_motorwa.tsv.gz2.07 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_if_eroads.tsv.gz1023 bytestsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_if_barea.tsv.gz3.35 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_go_tq_trat.tsv.gz188.63 KBtsv  05/09/2014 23:02:15Download
 road_go_tq_tott.tsv.gz263.95 KBtsv  05/09/2014 23:02:15Download
 road_go_ta_vm.tsv.gz52.00 KBtsv  05/09/2014 23:02:15Download
 road_go_ta_trat.tsv.gz89.58 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_tra.tsv.gz35.70 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_tott.tsv.gz77.94 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_tg.tsv.gz67.69 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_tcrg.tsv.gz176.83 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_ru.tsv.gz867.33 KBtsv  05/09/2014 23:02:14Download
 road_go_ta_rl.tsv.gz863.41 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_nace.tsv.gz160.97 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_mplw.tsv.gz21.05 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_lc.tsv.gz68.82 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_dg.tsv.gz56.37 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_dctg.tsv.gz274.31 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_dc.tsv.gz99.69 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_axle.tsv.gz34.60 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta_agev.tsv.gz36.48 KBtsv  05/09/2014 23:02:13Download
 road_go_ta7tg.tsv.gz80.93 KBtsv  13/03/2012 11:02:54Download
 road_go_ta7dctg.tsv.gz309.96 KBtsv  17/07/2012 23:01:09Download
 road_go_na_tgtt.tsv.gz59.32 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_na_ru3g.tsv.gz362.52 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_na_ru2g.tsv.gz86.01 KBtsv  13/03/2012 11:02:54Download
 road_go_na_rl3g.tsv.gz356.87 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_na_rl2g.tsv.gz87.10 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na_dctt.tsv.gz23.51 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_na_dctg.tsv.gz142.30 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_na7tgtt.tsv.gz143.41 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7ru3g.tsv.gz505.90 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7rl3g.tsv.gz497.29 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7dctg.tsv.gz331.98 KBtsv  13/03/2012 11:02:52Download
 road_go_iq_utt.tsv.gz355.84 KBtsv  05/09/2014 23:02:12Download
 road_go_iq_ltt.tsv.gz400.77 KBtsv  05/09/2014 23:02:11Download
 road_go_ia_utt.tsv.gz77.48 KBtsv  05/09/2014 23:02:11Download
 road_go_ia_ugtt.tsv.gz280.07 KBtsv  05/09/2014 23:02:11Download
 road_go_ia_tctg.tsv.gz633.92 KBtsv  28/06/2013 11:16:38Download
 road_go_ia_tc.tsv.gz232.35 KBtsv  05/09/2014 23:02:11Download
 road_go_ia_rctg.tsv.gz1.71 MBtsv  28/06/2013 11:16:38Download
 road_go_ia_rc.tsv.gz740.96 KBtsv  05/09/2014 23:02:11Download
 road_go_ia_ltt.tsv.gz85.02 KBtsv  05/09/2014 23:02:10Download
 road_go_ia_lgtt.tsv.gz309.19 KBtsv  05/09/2014 23:02:10Download
 road_go_ia7ugtt.tsv.gz689.14 KBtsv  28/06/2013 11:16:37Download
 road_go_ia7lgtt.tsv.gz737.24 KBtsv  28/06/2013 11:16:37Download
 road_go_ctq_tt.tsv.gz2.87 MBtsv  05/09/2014 23:02:10Download
 road_go_cta_gtt.tsv.gz2.22 MBtsv  05/09/2014 23:02:09Download
 road_go_cta7gtt.tsv.gz2.86 MBtsv  28/06/2013 11:16:35Download
 road_go_ca_hac.tsv.gz29.83 KBtsv  05/09/2014 23:02:07Download
 road_go_ca_d_ha.tsv.gz524 bytestsv  13/03/2012 11:02:50Download
 road_go_ca_d_c.tsv.gz482 bytestsv  13/03/2012 11:02:50Download
 road_go_ca_c.tsv.gz3.58 KBtsv  05/09/2014 23:02:07Download
 road_eqs_unlweig.tsv.gz2.49 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_trams.tsv.gz902 bytestsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_trailt.tsv.gz4.54 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_trailn.tsv.gz7.49 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_spurp.tsv.gz555 bytestsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_semitt.tsv.gz4.79 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_semitn.tsv.gz7.10 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_roaene.tsv.gz5.24 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_motorc.tsv.gz4.59 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_mopeds.tsv.gz1.43 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lrstt.tsv.gz6.41 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lrstn.tsv.gz15.82 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lorton.tsv.gz8.81 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lorroa.tsv.gz18.38 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lornum.tsv.gz16.19 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_lormot.tsv.gz16.50 KBtsv  16/06/2014 23:00:41Download
 road_eqs_loralt.tsv.gz6.80 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_carmot.tsv.gz11.37 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_carhab.tsv.gz1.54 KBtsv  17/07/2014 23:00:41Download
 road_eqs_caralt.tsv.gz2.65 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_carage.tsv.gz8.98 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_bussea.tsv.gz1.01 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_busmot.tsv.gz6.21 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_busalt.tsv.gz3.24 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqs_busage.tsv.gz8.71 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_unlweig.tsv.gz6.18 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_trailt.tsv.gz4.75 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_trailn.tsv.gz2.68 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_tracm.tsv.gz3.10 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_spurp.tsv.gz448 bytestsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_semitt.tsv.gz4.49 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_semitn.tsv.gz2.57 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_motorc.tsv.gz2.56 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_lsttt.tsv.gz3.33 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_lrstn.tsv.gz9.80 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_lorrit.tsv.gz5.15 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_lorrin.tsv.gz9.83 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_lormot.tsv.gz10.06 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_loralt.tsv.gz4.20 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_carm.tsv.gz11.80 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_carbua.tsv.gz4.30 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_bussea.tsv.gz693 bytestsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_eqr_bum.tsv.gz3.78 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_ec_invest.tsv.gz4.89 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_ec_entveh.tsv.gz3.52 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_ec_entemp.tsv.gz5.86 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_ec_empl_s.tsv.gz2.77 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 road_ec_empl.tsv.gz6.86 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rd_scb_inv.tsv.gz116.08 KBtsv  20/02/2014 23:00:36Download
 rd_p_perssize.tsv.gz22.26 KBtsv  17/11/2014 11:00:38Download
 rd_p_perssci.tsv.gz360.02 KBtsv  17/11/2014 11:00:38Download
 rd_p_persreg.tsv.gz749.03 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_persqual.tsv.gz200.85 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_persocc.tsv.gz124.26 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_perslf.tsv.gz61.50 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_perscitz.tsv.gz17.04 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_persage.tsv.gz20.64 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_femres.tsv.gz9.78 KBtsv  17/11/2014 11:00:37Download
 rd_p_bempoccr2.tsv.gz192.04 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_p_bempocc.tsv.gz262.32 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_e_gerdtot.tsv.gz100.58 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdsobj92.tsv.gz297.69 KBtsv  20/02/2014 23:00:33Download
 rd_e_gerdsobj07.tsv.gz215.43 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdsc.tsv.gz586.83 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdreg.tsv.gz564.22 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdfund.tsv.gz619.58 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdcost.tsv.gz484.79 KBtsv  17/11/2014 11:00:36Download
 rd_e_gerdact.tsv.gz255.41 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_fundgerd.tsv.gz9.17 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_berdsize.tsv.gz294.01 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_berdindr2.tsv.gz235.42 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_berdind.tsv.gz395.10 KBtsv  20/02/2014 23:00:28Download
 rd_e_berdfundr2.tsv.gz831.91 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_berdfund.tsv.gz1.08 MBtsv  20/02/2014 23:00:27Download
 rd_e_berdcostr2.tsv.gz849.39 KBtsv  17/11/2014 11:00:35Download
 rd_e_berdcost.tsv.gz1.33 MBtsv  20/02/2014 23:00:25Download
 rail_tf_vehimov.tsv.gz9.42 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_traveh.tsv.gz26.47 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_trainmv.tsv.gz3.43 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_tf_passmov.tsv.gz3.09 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_netseg10.tsv.gz182.37 KBtsv  08/10/2014 23:00:34Download
 rail_tf_netseg.tsv.gz136.99 KBtsv  11/02/2014 23:02:19Download
 rail_tf_hautype.tsv.gz5.74 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_hautkmo.tsv.gz671 bytestsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_hauseat.tsv.gz1.73 KBtsv  16/06/2014 23:00:40Download
 rail_tf_haulmov.tsv.gz23.29 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_pa_typepkm.tsv.gz2.74 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_pa_typepas.tsv.gz8.55 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_pa_total.tsv.gz2.29 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_pa_speed.tsv.gz997 bytestsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_pa_quartal.tsv.gz7.21 KBtsv  20/11/2014 23:01:48Download
 rail_pa_nbpass.tsv.gz1.09 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_pa_nbcar.tsv.gz1.85 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_pa_intgong.tsv.gz10.57 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_pa_intcmng.tsv.gz11.05 KBtsv  13/11/2014 23:01:19Download
 rail_if_tracks.tsv.gz4.25 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_if_line_tr.tsv.gz13.25 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_if_line_sp.tsv.gz2.71 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_if_line_na.tsv.gz12.43 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_if_line_ga.tsv.gz10.20 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_if_electri.tsv.gz4.25 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_go_typeall.tsv.gz12.30 KBtsv  30/10/2014 23:01:50Download
 rail_go_trsorde.tsv.gz290.78 KBtsv  14/08/2014 12:37:37Download
 rail_go_trsggds.tsv.gz12.16 KBtsv  28/02/2013 23:00:55Download
 rail_go_quartal.tsv.gz7.28 KBtsv  20/11/2014 23:01:48Download
 rail_go_natureg.tsv.gz73.20 KBtsv  31/10/2012 23:01:22Download
 rail_go_natmnth.tsv.gz8.08 KBtsv  31/10/2012 23:01:20Download
 rail_go_natlreg.tsv.gz70.43 KBtsv  31/10/2012 23:01:20Download
 rail_go_natdist.tsv.gz87.88 KBtsv  28/02/2013 23:00:55Download
 rail_go_intunld.tsv.gz73.99 KBtsv  28/06/2013 11:16:24Download
 rail_go_intld.tsv.gz71.36 KBtsv  28/06/2013 11:16:24Download
 rail_go_intgong.tsv.gz33.39 KBtsv  05/11/2014 23:00:56Download
 rail_go_intcmgn.tsv.gz32.18 KBtsv  05/11/2014 23:00:56Download
 rail_go_grpgood.tsv.gz16.12 KBtsv  05/11/2014 23:00:56Download
 rail_go_grgood7.tsv.gz18.20 KBtsv  28/06/2013 11:16:23Download
 rail_go_dnggood.tsv.gz14.99 KBtsv  05/11/2014 23:00:56Download
 rail_go_contwgt.tsv.gz19.87 KBtsv  05/11/2014 23:00:56Download
 rail_go_contold.tsv.gz12.84 KBtsv  28/02/2013 23:00:54Download
 rail_go_contnbr.tsv.gz60.27 KBtsv  05/11/2014 23:00:55Download
 rail_go_consgmt.tsv.gz2.98 KBtsv  08/10/2014 23:00:31Download
 rail_eq_wagon_n.tsv.gz17.82 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_wagon_c.tsv.gz13.80 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_vans.tsv.gz1.24 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_trset.tsv.gz728 bytestsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_railc_p.tsv.gz3.15 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_railc_n.tsv.gz3.83 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_pa_nty.tsv.gz5.06 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_pa_nca.tsv.gz5.77 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_pa_cty.tsv.gz3.51 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_pa_csb.tsv.gz4.31 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_loco_p.tsv.gz4.38 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_eq_loco_n.tsv.gz5.09 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_ec_expend.tsv.gz6.27 KBtsv  01/07/2014 23:01:18Download
 rail_ec_ent.tsv.gz1.24 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_ec_emplo_s.tsv.gz4.67 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_ec_emplo_a.tsv.gz11.96 KBtsv  16/06/2014 23:00:39Download
 rail_ac_dnggood.tsv.gz1.11 KBtsv  05/11/2014 23:00:55Download
 rail_ac_catvict.tsv.gz38.25 KBtsv  23/10/2014 23:00:46Download
 rail_ac_catnmbr.tsv.gz5.14 KBtsv  30/10/2014 23:01:50Download