Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 road_tf_vehmov.tsv.gz9.26 KBtsv  10/03/2014 23:01:39Download
 road_tf_vehage.tsv.gz3.81 KBtsv  28/06/2013 11:16:41Download
 road_tf_veh.tsv.gz6.17 KBtsv  28/06/2013 11:16:41Download
 road_tf_road.tsv.gz4.21 KBtsv  28/06/2013 11:16:41Download
 road_pa_mov.tsv.gz5.36 KBtsv  10/03/2014 23:01:39Download
 road_if_roads.tsv.gz9.25 KBtsv  10/03/2014 23:01:39Download
 road_if_motorwa.tsv.gz2.05 KBtsv  10/03/2014 23:01:38Download
 road_if_eroads.tsv.gz1003 bytestsv  10/03/2014 23:01:38Download
 road_if_barea.tsv.gz3.28 KBtsv  10/03/2014 23:01:38Download
 road_go_tq_trat.tsv.gz179.36 KBtsv  25/03/2014 23:01:04Download
 road_go_tq_tott.tsv.gz256.93 KBtsv  27/03/2014 23:01:47Download
 road_go_ta_vm.tsv.gz47.52 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_trat.tsv.gz74.08 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_tra.tsv.gz32.15 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_tott.tsv.gz71.78 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_tg.tsv.gz56.57 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_tcrg.tsv.gz143.30 KBtsv  03/02/2014 23:01:09Download
 road_go_ta_ru.tsv.gz770.90 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_rl.tsv.gz769.69 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_nace.tsv.gz129.26 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_mplw.tsv.gz19.28 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_lc.tsv.gz62.93 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_dg.tsv.gz51.55 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_dctg.tsv.gz232.40 KBtsv  03/02/2014 23:01:08Download
 road_go_ta_dc.tsv.gz91.22 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_ta_axle.tsv.gz31.48 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_ta_agev.tsv.gz33.22 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_ta7tg.tsv.gz80.93 KBtsv  13/03/2012 11:02:54Download
 road_go_ta7dctg.tsv.gz309.96 KBtsv  17/07/2012 23:01:09Download
 road_go_na_tgtt.tsv.gz51.53 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_na_ru3g.tsv.gz318.52 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_na_ru2g.tsv.gz86.01 KBtsv  13/03/2012 11:02:54Download
 road_go_na_rl3g.tsv.gz313.23 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_na_rl2g.tsv.gz87.10 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na_dctt.tsv.gz22.54 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_na_dctg.tsv.gz123.56 KBtsv  03/02/2014 23:01:07Download
 road_go_na7tgtt.tsv.gz143.41 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7ru3g.tsv.gz505.90 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7rl3g.tsv.gz497.29 KBtsv  13/03/2012 11:02:53Download
 road_go_na7dctg.tsv.gz331.98 KBtsv  13/03/2012 11:02:52Download
 road_go_iq_utt.tsv.gz349.17 KBtsv  25/03/2014 23:01:01Download
 road_go_iq_ltt.tsv.gz391.47 KBtsv  25/03/2014 23:01:01Download
 road_go_ia_utt.tsv.gz73.20 KBtsv  03/02/2014 23:01:06Download
 road_go_ia_ugtt.tsv.gz238.21 KBtsv  03/02/2014 23:01:06Download
 road_go_ia_tctg.tsv.gz633.92 KBtsv  28/06/2013 11:16:38Download
 road_go_ia_tc.tsv.gz187.27 KBtsv  15/11/2013 23:03:06Download
 road_go_ia_rctg.tsv.gz1.71 MBtsv  28/06/2013 11:16:38Download
 road_go_ia_rc.tsv.gz634.25 KBtsv  03/02/2014 23:01:06Download
 road_go_ia_ltt.tsv.gz80.24 KBtsv  03/02/2014 23:01:06Download
 road_go_ia_lgtt.tsv.gz263.50 KBtsv  03/02/2014 23:01:06Download
 road_go_ia7ugtt.tsv.gz689.14 KBtsv  28/06/2013 11:16:37Download
 road_go_ia7lgtt.tsv.gz737.24 KBtsv  28/06/2013 11:16:37Download
 road_go_ctq_tt.tsv.gz2.81 MBtsv  25/03/2014 23:01:00Download
 road_go_cta_gtt.tsv.gz1.76 MBtsv  03/02/2014 23:01:04Download
 road_go_cta7gtt.tsv.gz2.86 MBtsv  28/06/2013 11:16:35Download
 road_go_ca_hac.tsv.gz13.85 KBtsv  03/02/2014 23:01:04Download
 road_go_ca_d_ha.tsv.gz524 bytestsv  13/03/2012 11:02:50Download
 road_go_ca_d_c.tsv.gz482 bytestsv  13/03/2012 11:02:50Download
 road_go_ca_c.tsv.gz2.06 KBtsv  03/02/2014 23:01:04Download
 road_eqs_unlweig.tsv.gz2.39 KBtsv  10/03/2014 23:01:38Download
 road_eqs_trams.tsv.gz884 bytestsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_trailt.tsv.gz4.51 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_trailn.tsv.gz7.44 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_spurp.tsv.gz525 bytestsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_semitt.tsv.gz4.72 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_semitn.tsv.gz7.04 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_roaene.tsv.gz5.10 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_motorc.tsv.gz4.51 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_mopeds.tsv.gz1.41 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_lrstt.tsv.gz6.33 KBtsv  10/03/2014 23:01:37Download
 road_eqs_lrstn.tsv.gz15.62 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_lorton.tsv.gz8.63 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_lorroa.tsv.gz17.96 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_lornum.tsv.gz15.92 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_lormot.tsv.gz16.18 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_loralt.tsv.gz6.55 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_carmot.tsv.gz10.99 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_carhab.tsv.gz1.33 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_caralt.tsv.gz2.55 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_carage.tsv.gz8.78 KBtsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_bussea.tsv.gz1011 bytestsv  10/03/2014 23:01:36Download
 road_eqs_busmot.tsv.gz6.12 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqs_busalt.tsv.gz3.20 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqs_busage.tsv.gz8.52 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_unlweig.tsv.gz6.01 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_trailt.tsv.gz4.71 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_trailn.tsv.gz2.66 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_tracm.tsv.gz3.02 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_spurp.tsv.gz424 bytestsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_semitt.tsv.gz4.45 KBtsv  10/03/2014 23:01:35Download
 road_eqr_semitn.tsv.gz2.57 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_motorc.tsv.gz2.53 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_lsttt.tsv.gz3.27 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_lrstn.tsv.gz9.65 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_lorrit.tsv.gz5.05 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_lorrin.tsv.gz9.65 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_lormot.tsv.gz9.87 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_loralt.tsv.gz4.07 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_carm.tsv.gz11.45 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_carbua.tsv.gz4.14 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_bussea.tsv.gz660 bytestsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_eqr_bum.tsv.gz3.72 KBtsv  10/03/2014 23:01:34Download
 road_ec_invest.tsv.gz4.82 KBtsv  10/03/2014 23:01:33Download
 road_ec_entveh.tsv.gz3.49 KBtsv  10/03/2014 23:01:33Download
 road_ec_entemp.tsv.gz5.75 KBtsv  10/03/2014 23:01:33Download
 road_ec_empl_s.tsv.gz2.71 KBtsv  10/03/2014 23:01:33Download
 road_ec_empl.tsv.gz6.75 KBtsv  10/03/2014 23:01:33Download
 rd_scb_inv.tsv.gz116.08 KBtsv  20/02/2014 23:00:36Download
 rd_p_perssize.tsv.gz21.27 KBtsv  20/02/2014 23:00:36Download
 rd_p_perssci.tsv.gz343.97 KBtsv  20/02/2014 23:00:36Download
 rd_p_persreg.tsv.gz708.75 KBtsv  20/02/2014 23:00:36Download
 rd_p_persqual.tsv.gz192.39 KBtsv  20/02/2014 23:00:35Download
 rd_p_persocc.tsv.gz120.10 KBtsv  20/02/2014 23:00:35Download
 rd_p_perslf.tsv.gz58.63 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_p_perscitz.tsv.gz15.95 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_p_persage.tsv.gz19.48 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_p_femres.tsv.gz9.46 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_p_bempoccr2.tsv.gz173.65 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_p_bempocc.tsv.gz262.32 KBtsv  20/02/2014 23:00:34Download
 rd_e_gerdtot.tsv.gz99.68 KBtsv  20/02/2014 23:00:33Download
 rd_e_gerdsobj92.tsv.gz297.69 KBtsv  20/02/2014 23:00:33Download
 rd_e_gerdsobj07.tsv.gz199.81 KBtsv  20/02/2014 23:00:32Download
 rd_e_gerdsc.tsv.gz566.36 KBtsv  20/02/2014 23:00:32Download
 rd_e_gerdreg.tsv.gz541.90 KBtsv  04/03/2014 11:00:33Download
 rd_e_gerdfund.tsv.gz601.93 KBtsv  20/02/2014 23:00:31Download
 rd_e_gerdcost.tsv.gz477.35 KBtsv  20/02/2014 23:00:30Download
 rd_e_gerdact.tsv.gz249.05 KBtsv  20/02/2014 23:00:30Download
 rd_e_fundgerd.tsv.gz8.87 KBtsv  20/02/2014 23:00:29Download
 rd_e_berdsize.tsv.gz283.28 KBtsv  20/02/2014 23:00:29Download
 rd_e_berdindr2.tsv.gz207.44 KBtsv  20/02/2014 23:00:29Download
 rd_e_berdind.tsv.gz395.10 KBtsv  20/02/2014 23:00:28Download
 rd_e_berdfundr2.tsv.gz752.68 KBtsv  20/02/2014 23:00:27Download
 rd_e_berdfund.tsv.gz1.08 MBtsv  20/02/2014 23:00:27Download
 rd_e_berdcostr2.tsv.gz764.91 KBtsv  20/02/2014 23:00:26Download
 rd_e_berdcost.tsv.gz1.33 MBtsv  20/02/2014 23:00:25Download
 rail_tf_vehimov.tsv.gz9.33 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_traveh.tsv.gz26.22 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_trainmv.tsv.gz3.24 KBtsv  10/04/2014 23:00:43Download
 rail_tf_passmov.tsv.gz3.03 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_netseg10.tsv.gz182.36 KBtsv  04/02/2014 23:01:08Download
 rail_tf_netseg.tsv.gz136.99 KBtsv  11/02/2014 23:02:19Download
 rail_tf_hautype.tsv.gz5.70 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_hautkmo.tsv.gz670 bytestsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_hauseat.tsv.gz1.71 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_tf_haulmov.tsv.gz23.11 KBtsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_pa_typepkm.tsv.gz2.54 KBtsv  05/03/2014 23:03:48Download
 rail_pa_typepas.tsv.gz8.16 KBtsv  05/03/2014 23:03:48Download
 rail_pa_total.tsv.gz2.10 KBtsv  05/03/2014 23:03:48Download
 rail_pa_speed.tsv.gz841 bytestsv  17/02/2014 23:01:39Download
 rail_pa_quartal.tsv.gz6.88 KBtsv  10/04/2014 23:00:43Download
 rail_pa_nbpass.tsv.gz1.03 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_pa_nbcar.tsv.gz1.76 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_pa_intgong.tsv.gz10.05 KBtsv  05/03/2014 23:03:48Download
 rail_pa_intcmng.tsv.gz10.48 KBtsv  05/03/2014 23:03:46Download
 rail_if_tracks.tsv.gz4.16 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_if_line_tr.tsv.gz13.04 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_if_line_sp.tsv.gz2.64 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_if_line_na.tsv.gz12.15 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_if_line_ga.tsv.gz9.96 KBtsv  28/02/2014 23:01:07Download
 rail_if_electri.tsv.gz4.19 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_go_typeall.tsv.gz11.52 KBtsv  10/04/2014 23:00:43Download
 rail_go_trsorde.tsv.gz285.41 KBtsv  10/04/2014 23:00:43Download
 rail_go_trsggds.tsv.gz12.16 KBtsv  28/02/2013 23:00:55Download
 rail_go_quartal.tsv.gz7.04 KBtsv  10/04/2014 23:00:40Download
 rail_go_natureg.tsv.gz73.20 KBtsv  31/10/2012 23:01:22Download
 rail_go_natmnth.tsv.gz8.08 KBtsv  31/10/2012 23:01:20Download
 rail_go_natlreg.tsv.gz70.43 KBtsv  31/10/2012 23:01:20Download
 rail_go_natdist.tsv.gz87.88 KBtsv  28/02/2013 23:00:55Download
 rail_go_intunld.tsv.gz73.99 KBtsv  28/06/2013 11:16:24Download
 rail_go_intld.tsv.gz71.36 KBtsv  28/06/2013 11:16:24Download
 rail_go_intgong.tsv.gz31.47 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_intcmgn.tsv.gz30.38 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_grpgood.tsv.gz14.23 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_grgood7.tsv.gz18.20 KBtsv  28/06/2013 11:16:23Download
 rail_go_dnggood.tsv.gz14.02 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_contwgt.tsv.gz18.67 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_contold.tsv.gz12.84 KBtsv  28/02/2013 23:00:54Download
 rail_go_contnbr.tsv.gz56.41 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_go_consgmt.tsv.gz2.78 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_eq_wagon_n.tsv.gz17.71 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_wagon_c.tsv.gz13.75 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_vans.tsv.gz1.24 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_trset.tsv.gz720 bytestsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_railc_p.tsv.gz3.12 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_railc_n.tsv.gz3.79 KBtsv  28/02/2014 23:01:07Download
 rail_eq_pa_nty.tsv.gz5.01 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_pa_nca.tsv.gz5.71 KBtsv  17/02/2014 23:01:38Download
 rail_eq_pa_cty.tsv.gz3.49 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_eq_pa_csb.tsv.gz4.27 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_eq_loco_p.tsv.gz4.33 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_eq_loco_n.tsv.gz5.03 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_ec_expend.tsv.gz6.19 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_ec_ent.tsv.gz1.22 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_ec_emplo_s.tsv.gz4.60 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_ec_emplo_a.tsv.gz11.84 KBtsv  17/02/2014 23:01:37Download
 rail_ac_dnggood.tsv.gz1.06 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_ac_catvict.tsv.gz35.92 KBtsv  10/04/2014 23:00:39Download
 rail_ac_catnmbr.tsv.gz4.82 KBtsv  10/04/2014 23:00:38Download