Homepage Homepage
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ALL 

  File type filter:
NameSizeTypeDate 
 ↑ up one level     
 yth_volunt_010.tsv.gz3.48 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_030.tsv.gz3.40 KBtsv  04/02/2014 23:01:25Download
 yth_part_020.tsv.gz16.18 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_part_010.tsv.gz22.89 KBtsv  31/01/2014 23:00:46Download
 yth_incl_160.tsv.gz34.13 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_150.tsv.gz36.72 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_140.tsv.gz33.11 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_130.tsv.gz21.95 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_120.tsv.gz20.54 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_110.tsv.gz6.97 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_100.tsv.gz19.85 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_090.tsv.gz22.05 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_080.tsv.gz7.09 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_070.tsv.gz20.62 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_060.tsv.gz33.27 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_050.tsv.gz7.48 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_040.tsv.gz21.81 KBtsv  30/09/2014 17:25:55Download
 yth_incl_030.tsv.gz34.08 KBtsv  30/09/2014 17:25:54Download
 yth_incl_020.tsv.gz7.66 KBtsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_incl_010.tsv.gz22.77 KBtsv  30/09/2014 13:26:23Download
 yth_hlth_090.tsv.gz155.29 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_080.tsv.gz75.06 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_070.tsv.gz192.77 KBtsv  06/10/2014 23:00:34Download
 yth_hlth_060.tsv.gz158.11 KBtsv  18/06/2014 23:00:58Download
 yth_hlth_050.tsv.gz674 bytestsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_hlth_040.tsv.gz854 bytestsv  16/10/2013 23:02:02Download
 yth_hlth_030.tsv.gz7.17 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_hlth_021.tsv.gz878 bytestsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_hlth_020.tsv.gz726 bytestsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_hlth_011.tsv.gz989 bytestsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_hlth_010.tsv.gz849 bytestsv  15/10/2014 23:02:25Download
 yth_empl_160.tsv.gz26.81 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_empl_150.tsv.gz43.20 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_empl_140.tsv.gz25.92 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_130.tsv.gz25.81 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_120.tsv.gz21.08 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_110.tsv.gz191.77 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_100.tsv.gz126.92 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_090.tsv.gz240.59 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_080.tsv.gz27.49 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_070.tsv.gz116.51 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_060.tsv.gz128.71 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_050.tsv.gz133.96 KBtsv  20/11/2014 23:01:53Download
 yth_empl_040.tsv.gz103.20 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 yth_empl_030.tsv.gz224.41 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 yth_empl_020.tsv.gz150.75 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 yth_empl_010.tsv.gz280.18 KBtsv  20/11/2014 23:01:52Download
 yth_educ_060.tsv.gz10.51 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_educ_040.tsv.gz1.13 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_educ_030.tsv.gz2.86 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_educ_020.tsv.gz2.96 KBtsv  18/11/2014 23:00:36Download
 yth_demo_080.tsv.gz788.25 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_demo_070.tsv.gz1011.11 KBtsv  17/11/2014 23:00:51Download
 yth_demo_060.tsv.gz925.98 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 yth_demo_050.tsv.gz22.89 KBtsv  08/01/2014 23:03:25Download
 yth_demo_040.tsv.gz33.93 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 yth_demo_030.tsv.gz1.87 KBtsv  18/10/2013 23:02:28Download
 yth_demo_020.tsv.gz4.96 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 yth_demo_010.tsv.gz10.16 KBtsv  17/11/2014 23:00:50Download
 yth_cult_010.tsv.gz26.39 KBtsv  31/01/2014 23:00:45Download