European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
 

News feeds
 

Fri, 31 Oct 2014 10:00:00 +0100

Dette er Svalbard 2014
En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.
 
 
 

Fri, 31 Oct 2014 10:00:00 +0100

Pengemengden M2, september 2014
Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 5,9 prosent fram til utgangen av september, opp fra 5,2 prosent måneden før.
 
 
 
Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet omsatte for 22,2 milliarder kroner i 2013. Dette er en oppgang på 0,4 prosent sammenlignet med endelige tall for 2012.
 
 
 

Fri, 31 Oct 2014 10:00:00 +0100

Skogavvirkning for salg, 2013, endelige tall
Skogeierne solgte i underkant av 8,9 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2013. Det er 100 000 kubikkmeter mer enn året før. Gjennomsnittsprisen var derimot 6 prosent lavere.
 
 
 
Omsetningen i foretak innenfor industri og bergverksdrift økte med 2,7 prosent fra 2012 til 2013, fra 711 til 731 milliarder kroner. I industrien økte omsetningen fra 697 til 717 milliarder, og i bergverksdrift fra 13,8 til 14,2 milliarder.
 
 
 

Fri, 31 Oct 2014 10:00:00 +0100

Kredittindikatoren K2, september 2014
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av september, uendret sammenliknet med utgangen av august.
 
 
 

Thu, 30 Oct 2014 10:00:00 +0100

«Markedet venter på KPI-JAE»
For aktørene i rente- og valutamarkedet er utviklingen i konsumprisene det viktigste norske nøkkeltallet. Det reflekterer prisvekstens betydning for pengepolitikken. Avvik mellom anslag og utfall kan gi opphav til store markedsbevegelser.
 
 
 

Thu, 30 Oct 2014 10:00:00 +0100

Konsumprisindeksen – en levekostnadsindeks
Konsumprisindeksen som levekostnadsindeks skal gi svar på hvilken inntekt en husholdning trenger for å opprettholde levestandarden sin når priser endres. Tilfredsstiller konsumprisindeksen de kravene som man bør stille til en levekostnadsindeks?
 
 
 

Thu, 30 Oct 2014 10:00:00 +0100

Fra nødvendighet til forlystelsesgoder
Fire hovedtrekk dominerer utviklingen i KPI de siste 100 årene: Andelen av forbruket til mat har sunket betraktelig, mens den til bolig og transport har steget. En synkende andel går til klær og sko, mens kultur og fritid har holdt seg stabilt.
 
 
 

Thu, 30 Oct 2014 10:00:00 +0100

SSBs inflasjonsprognoser
SSBs prognoser er betydelig mer treffsikre enn en naiv prognose, der anslaget settes lik sist kjente årsanslag ved prognosetidspunktet. Feil i anslag på kronekurs og elektrisitetspris er de viktigste kildene til feil i prognosene for prisveksten.
 
 
Last update: 31.10.2014