European Statistical System  > Partners  > EFTA Countries  > Norway
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
What the figures say   (more ...)  
Publish Date: 16-SEP-14
 
Just published   (more ...)  
Publish Date: 27-NOV-13
 
Published last week   (more ...)  
Publish Date: 11-NOV-13
 
 

News feeds
 
Overskuddet i offentlig forvaltning beregnes til 348 milliarder kroner i 2013. Dette er en nedgang på mer enn 60 milliarder sammenlignet med året før.
 
 
 

Fri, 28 Nov 2014 10:00:00 +0100

Føretak, 1. januar 2013
I nesten halvparten av føretaka i Noreg var det både mannlege og kvinnelege tilsette per 1. januar 2013. I 17 prosent av føretaka arbeidde det berre kvinner, medan 38 prosent av føretaka berre hadde menn i arbeidsstokken.
 
 
 

Fri, 28 Nov 2014 10:00:00 +0100

Detaljomsetningsindeksen, oktober 2014
Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,6 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra august til september.
 
 
 
Sysselsettingen har økt over tid blant innvandrere som kom til landet på 1990-tallet. Andelen av inntekten fra overføringer har samtidig gått ned. Men det er store variasjoner, blant annet etter oppholdsgrunnlag, opprinnelsesland og kjønn.
 
 
 

Fri, 28 Nov 2014 10:00:00 +0100

Varekonsumindeksen, oktober 2014
Husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2014, viser sesongjusterte tall. De siste fire månedene har utviklingen i bilkjøp og konsumet av elektrisitet ført til at varekonsumindeksen har hatt store svingninger.
 
 
 
Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 0,7 prosent fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014. Tilsvarende endring samme periode i fjor var på 0,6 prosent.
 
 
 
Sesongjusterte tall for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting viser at omsetningen falt 3,2 prosent fra 2. til 3. kvartal 2014. Den ikke-justerte omsetningen var 0,9 prosent mindre enn i 3. kvartal i fjor.
 
 
 

Thu, 27 Nov 2014 10:00:00 +0100

Lufttransport, 3. kvartal 2014
I 3. kvartal 2014 var det 15,1 millioner passasjerer om bord i flyene på norske rullebaner. Dette utgjør en oppgang på under 1 prosent fra samme kvartal i 2013 og er den svakeste veksten for dette kvartalet de siste fem årene.
 
 
 

Thu, 27 Nov 2014 10:00:00 +0100

Strukturen i jordbruket, 2014, førebelse tal
Førebelse tal for 2014 viser at det fulldyrka engarealet auka med 25 600 dekar frå 2013 til 2014, til 4,78 millionar dekar. Samstundes gjekk kornarealet ned med 21 000 dekar, til 2,87 millionar dekar.
 
 
 

Thu, 27 Nov 2014 10:00:00 +0100

Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2014
Norskregistrerte fonds andelskapital økte med 17,9 milliarder kroner til 897,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2014. Det ble nettokjøpt andeler for 20,2 milliarder kroner. Kjøp av obligasjonsfondsandeler utgjorde mer enn halvparten av nettokjøpene, og slike fond hadde den største økningen i andelskapitalen.
 
 
Last update: 27.11.2014