European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:02 GMT

Ökad upplåning i dollar
Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1...
 
 
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:00 GMT

Mjukvara är företagens största it-utgift
Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.
 
 
 

Tue, 14 Oct 2014 09:30:01 GMT

Inflationstakten -0,4 procent
Inflationstakten var -0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var -0,2 procent. Från augusti till september 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,3 procent i september.
 
 
 

Thu, 09 Oct 2014 09:30:01 GMT

Fortsatt stigande småhuspriser
Priserna på småhus steg med drygt 3 procent under tredje kvartalet 2014, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med 7 procent.
 
 
 

Tue, 07 Oct 2014 09:30:04 GMT

Ökad hushållskonsumtion
Mellan juli och augusti ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent. För perioden juni-augusti var konsumtionen oförändrad, i säsongrensade tal, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 2,5 procent under augusti 2014 jämfört med samma månad förra året.
 
 
 
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2013 ökade produktionen med 1,8 procent i kalenderkorrigerade tal.
 
 
 
Miljöskatteintäkterna var cirka 89 miljarder kronor 2013. Den största intäkten kommer från koldioxidskatten som står för cirka 24 miljarder.
 
 
 

Mon, 06 Oct 2014 09:30:07 GMT

52 000 barn var med om en separation 2013
Under 2013 var 52 000 barn i Sverige med om en separation. Gävleborg, Södermanland och Dalarna var de län där separationer var vanligast. Barn som efter separationen bor med en ensamstående förälder har ofta sämre ekonomiska villkor än barn som har sammanboende föräldrar.
 
 
 

Mon, 06 Oct 2014 09:30:06 GMT

Förbättrat läge i svensk ekonomi
Aktiviteten i den svenska ekonomin ökade andra kvartalet. Återigen var det främst inhemska komponenter som hushållskonsumtion och bostadsinvesteringar som var drivande. Både varu- som tjänsteproducenterna ökade sin produktion. Utrikeshandelsnettot tyngde däremot BNP-utvecklingen genom att importen ökade betydligt mer än exporten.
 
 
 
Tjänsteproduktionen ökade, i säsongrensade värden, med 0,7 procent i augusti jämfört med juli. För tremånadersperioden juni-augusti minskade produktionen med 0,2 procent jämfört med mars-maj, säsongrensat. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 2,3 procent under augusti 2014, jämfört med samma månad året innan.
 
 
Last update: 20.10.2014