European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 15 Next 4
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 
Study compares data between Sweden and the Netherlands, Germany, Austria, the United Kingdom, Denmark, Finland, Iceland and Norway   (more ...)  
Publish Date: 03-JUN-13
 

News feeds
 

Wed, 30 Jul 2014 09:30:19 GMT

BNP ökade 1,9 procent
Den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna för andra kvartalet visade en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 1,9 procent, kalenderkorrigerad och jämförd med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter bidrog mest till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2014 ökade BNP med 0,2 procent.
 
 
 

Wed, 30 Jul 2014 09:30:12 GMT

Arbetskraftskostnaderna ökade i maj
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj beräknats till 115,9 för arbetare och 116,9 för tjänstemän. Sedan maj 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,2 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän.
 
 
 

Fri, 25 Jul 2014 09:30:17 GMT

Handelsnettot 5,2 miljarder kronor i juni
Varuexporten uppgick under juni till 95,6 miljarder kronor och varuimporten till 90,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,2 miljarder kronor.
 
 
 
I juni hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med maj då den var 5,3 procent. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,7 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med maj.
 
 
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,3 procent i juni jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,9 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 
 
 

Thu, 24 Jul 2014 09:30:09 GMT

Ökning av antalet anställda
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 870 000 i juni 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 personer jämfört med juni 2013. Antalet arbetslösa var 493 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet ...
 
 
 

Thu, 24 Jul 2014 09:30:01 GMT

Producentpriserna sjönk i juni
Producentpriserna totalt sjönk med 0,1 procent i juni jämfört med maj. Även på hemma-, export- och importmarknaden sjönk priserna med 0,1 procent under samma period.
 
 
 

Wed, 16 Jul 2014 09:30:01 GMT

Minskad upplåning i kronor
Den utestående stocken i både penningmarknadsinstrument och obligationer minskande under juni månad. Minskningen utgjordes av återköp och förfall av penningmarknadsinstrument för 14 miljarder kronor och motsvarande 52 miljarder kronor för obligationer. Det är framförallt värdepapper emitterade i kronor som lämnar marknaden, medan papper i dollar har ökat något. Den totala upplåningen i...
 
 
 

Thu, 10 Jul 2014 09:30:04 GMT

Inflationstakten 0,2 procent
Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj 2014 till juni 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 100 kronor...
 
 
 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2015 beräknats till 44 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2015 är 100 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2014.
 
 
Last update: 31.07.2014