European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 

Thu, 30 Oct 2014 09:30:08 GMT

Arbetskraftskostnaderna ökade i augusti
Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 112,9 för arbetare och 116,3 för tjänstemän. Sedan augusti 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.
 
 
 
Varuexporten uppgick under september till 101,2 miljarder kronor och varuimporten till 99,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.
 
 
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i september jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 
 
 

Tue, 28 Oct 2014 09:30:08 GMT

Producentpriserna sjönk i september
Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan augusti och september. Under samma period sjönk även priserna på importmarknaden med 0,7 procent, på exportmarknaden med 0,6 procent samt på hemmamarknaden med 0,1 procent.
 
 
 
Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån uppgick i september till 6,0 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i augusti. Bostadslånen utgör 81 procent utav MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i september till 2 443 miljarder. Den årliga tillväxttakten för MFI:s totala utlåning till hushåll ökade från 5,6 till 5,7 procent.
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:09 GMT

Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet...
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:04 GMT

Minskade FoU-medel till försvaret
Utgifterna för FoU-verksamhet inom offentlig sektor har minskat mellan 2011 och 2013. Samtidigt ökar offentlig sektors finansiering av andra aktörers FoU-verksamhet. Framför allt ökar den statliga finansieringen till universitet och högskolor. Försvarsinriktad FoU-verksamhet utgjorde 41 procent av de totala FoU-utgifterna 2013, jämfört med 51 procent 2011.
 
 
 
Branschen tillverkning av kemikalier och kemiska produkter hade störst mängd hälsofarliga kemiska produkter år 2012. Gruppen irriterande, hälsoskadlig, skadlig eller hälsofara utgör den största mängden kemikalier som består av bland annat syntesråvaror och råvaror för plasttillverkning.
 
 
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:02 GMT

Ökad upplåning i dollar
Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1...
 
 
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:00 GMT

Mjukvara är företagens största it-utgift
Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.
 
 
Last update: 30.10.2014