European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 

Fri, 19 Sep 2014 09:30:00 GMT

Minskade kostnader för miljöskydd
Den svenska industrins kostnader för miljöskydd år 2013 minskade med 1,1 miljarder kronor motsvarande cirka 9 procent jämfört med 2012. Både miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader sjönk. Totalt under 2013 var industrins kostnader för miljöskydd knappt 11,4 miljarder.
 
 
 

Thu, 18 Sep 2014 09:30:02 GMT

BNP ökade 2,6 procent andra kvartalet 2014
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,6 procent andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar bidrog mest till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2014 ökade BNP med 0,7 procent.
 
 
 
SCB har tagit fram nya sätt att visualisera information om koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion.
 
 
 

Tue, 16 Sep 2014 09:30:00 GMT

Minskad upplåning i utländsk valuta
Vid utgången av augusti månad uppgick den svenska värdepappersskulden till totalt 6 461 miljarder kronor. Det innebär en minskning från föregående period med 27 miljarder kronor. Det är värdepapper emitterade i utländsk valuta som har ett minskat utestående belopp med 39 miljarder kronor, medan de svenska värdepapperen ökar med 12 miljarder kronor.
 
 
 

Thu, 11 Sep 2014 09:30:14 GMT

Ökad sysselsättning bland kvinnorna
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av...
 
 
 

Thu, 11 Sep 2014 09:30:04 GMT

Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Från juli till augusti 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i augusti.
 
 
 
Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2014, jämfört med föregående period mars – maj 2014. Under perioden steg priserna i nästa alla län. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med 6 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga län.
 
 
 

Tue, 09 Sep 2014 09:30:02 GMT

Minskad produktion inom näringslivet
Produktionen inom näringslivet minskade med 0,6 procent i juli jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2013 ökade produktionen med 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.
 
 
 
Värdet på försäkringsbolagens kapitalplaceringar fortsatte att öka under andra kvartalet 2014, både liv- och skadebolagen bidrog till ökningen. Det totala värdet på kapitalplaceringar har ökat sedan tredje kvartalet 2011.
 
 
 

Mon, 08 Sep 2014 09:30:02 GMT

Hushållskonsumtionen minskade i juli
Mellan juni och juli minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,2 procent. För perioden maj-juli ökade konsumtionen med 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden februari-april. Hushållskonsumtionen ökade med 1,5 procent under juli 2014 jämfört med samma månad förra året.
 
 
Last update: 21.09.2014