European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 16 Next 4
In the light of recent events   (more ...)  
Publish Date: 07-AUG-14
 
Published today   (more ...)  
Publish Date: 04-JUL-14
 
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 

News feeds
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:09 GMT

Antalet sysselsatta fortsätter att öka
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet...
 
 
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:04 GMT

Minskade FoU-medel till försvaret
Utgifterna för FoU-verksamhet inom offentlig sektor har minskat mellan 2011 och 2013. Samtidigt ökar offentlig sektors finansiering av andra aktörers FoU-verksamhet. Framför allt ökar den statliga finansieringen till universitet och högskolor. Försvarsinriktad FoU-verksamhet utgjorde 41 procent av de totala FoU-utgifterna 2013, jämfört med 51 procent 2011.
 
 
 
Branschen tillverkning av kemikalier och kemiska produkter hade störst mängd hälsofarliga kemiska produkter år 2012. Gruppen irriterande, hälsoskadlig, skadlig eller hälsofara utgör den största mängden kemikalier som består av bland annat syntesråvaror och råvaror för plasttillverkning.
 
 
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:02 GMT

Ökad upplåning i dollar
Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1...
 
 
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:00 GMT

Mjukvara är företagens största it-utgift
Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.
 
 
 

Tue, 14 Oct 2014 09:30:01 GMT

Inflationstakten -0,4 procent
Inflationstakten var -0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var -0,2 procent. Från augusti till september 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,3 procent i september.
 
 
 

Thu, 09 Oct 2014 09:30:01 GMT

Fortsatt stigande småhuspriser
Priserna på småhus steg med drygt 3 procent under tredje kvartalet 2014, jämfört med andra kvartalet. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med 7 procent.
 
 
 

Tue, 07 Oct 2014 09:30:04 GMT

Ökad hushållskonsumtion
Mellan juli och augusti ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,9 procent. För perioden juni-augusti var konsumtionen oförändrad, i säsongrensade tal, jämfört med perioden mars-maj. Hushållskonsumtionen ökade med 2,5 procent under augusti 2014 jämfört med samma månad förra året.
 
 
 
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,3 procent i augusti jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med augusti 2013 ökade produktionen med 1,8 procent i kalenderkorrigerade tal.
 
 
 
Miljöskatteintäkterna var cirka 89 miljarder kronor 2013. Den största intäkten kommer från koldioxidskatten som står för cirka 24 miljarder.
 
 
Last update: 24.10.2014