European Statistical System  > Partners  > European Union  > Sweden
  
    News     
    Who's who     
    Management issues     
    Statistics     
    Staff matters     
    Practical information     
    Links     
Latest news

 Items 1 - 4 of 14 Next 4
100 year anniversary celebration   (more ...)  
Publish Date: 28-JAN-14
 
Comparable statistics for the five Nordic countries - Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden   (more ...)  
Publish Date: 10-DEC-13
 
Study compares data between Sweden and the Netherlands, Germany, Austria, the United Kingdom, Denmark, Finland, Iceland and Norway   (more ...)  
Publish Date: 03-JUN-13
 
Harmonized regional statistics in the Nordic countries   (more ...)  
Publish Date: 06-FEB-13
 

News feeds
 

Wed, 16 Apr 2014 09:30:02 GMT

Ökad upplåning i obligationer
Den utestående skuldstocken i räntebärande värdepapper hos svenska emittenter ökade under mars. Ökningen skedde på obligationsmarknaden där hälften av stockökningen utgjordes i svenska kronor och hälften i utländska valutor. På penningmarknaden minskade däremot den utestående skuldstocken, företrädesvis av penningmarknadsinstrument utgivna i svenska kronor.
 
 
 
Konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största flyktingströmmar. I början av prognosperioden kommer invandringen till Sverige därför till stor del präglas av att människor har lämnat Syrien. Alla invandrare är inte flyktingar, det finns många olika skäl att flytta till Sverige och i år beräknas 127 000 invandra.
 
 
 
Utgifterna för det sociala skyddet ökade i löpande priser samt i förhållande till BNP år 2012. Som andel av BNP ökade utgifterna från 29,7 procent år 2011 till 30,5 procent år 2012. I det sociala skyddet ingår ersättningar som exempelvis pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.
 
 
 
Finanskrisen under 2009 gav stora effekter på den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Europa. Detta fick naturligtvis också följdverkningar för den offentliga sektorns ekonomi. Vad har hänt under åren efter finanskrisen? Nu presenterar SCB en detaljerad bild av den offentliga sektorns ekonomi fram till och med 2012.
 
 
 

Thu, 10 Apr 2014 09:30:08 GMT

Inflationstakten -0,6 procent
Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars.
 
 
 

Thu, 10 Apr 2014 09:30:06 GMT

Oförändrade småhuspriser
Priserna på småhus har varit oförändrade under årets första kvartal, jämfört med fjärde kvartalet 2013. På årsbasis, första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent.
 
 
 

Wed, 09 Apr 2014 09:30:05 GMT

Ökad produktion inom näringslivet
Produktionen inom näringslivet ökade med 0,8 procent i februari jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med februari 2013 ökade produktionen med 1,6 procent i kalenderkorrigerade tal.
 
 
 
SCB:s prognos över medel till forskning och utveckling (FoU) i statsbudgeten beräknas uppgå till 32,9 miljarder kronor i år, vilket motsvarar 3,8 procent av statsbudgeten. Prognosen visar att FoU-medlen ökar med 850 miljoner kronor jämfört med förra årets prognos, räknat i 2014 års prisnivå. Av dessa utgör ökade FoU-medel till universitet och högskolor drygt 390 miljoner kronor.
 
 
 

Mon, 07 Apr 2014 09:30:01 GMT

Hushållskonsumtionen ökade i februari
Mellan januari och februari ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,6 procent. För perioden december-februari ökade konsumtionen med 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden september-november. Hushållskonsumtionen ökade med 2,1 procent under februari 2014 jämfört med samma månad förra året.
 
 
 

Fri, 04 Apr 2014 09:30:07 GMT

Ökad industriproduktion
Produktionen inom industrin ökade i februari med 2,2 procent jämfört med januari, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med februari 2013 ökade produktionen med 1,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.
 
 
Last update: 17.04.2014