Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Unge fra Hørsholm har højest fuldførelsesprocent.
  Hørsholm Kommune havde i 2013 den højeste andel af unge, som havde fuldført en ungdomsuddannelse, 90,7 pct. Dragør fulgte tæt efter med 90,3 pct., mens Fanø lå på tredjepladsen med 89,5 pct. Landsgennemsnittet var 77,8 pct. Den laveste fuldførelsesprocent fandtes i Ishøj Kommune med kun 67,7 pct. Ligeledes var der lav fuldførelsesprocent i Glostrup med 70,8 pct., Slagelse med 70,9 pct. og Stevns med 71,5 pct. Beregningen er baseret på personer, der i 2013 var 25 år gamle, og fordelt efter den kommune, de boede i som 15-årige.
 

Fri, 19 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Hvert femte æg er økologisk.
  Økologiske æg udgør 20 pct. af de leverede æg på pakkerierne. Skrabeæg udgør 20 pct., buræg 54 pct., og de restende æg er æg fra fritgående høns. I forhold til slutningen af 90'erne er andelen af økologiske æg steget, mens andelen af buræg og æg fra fritgående høns er faldet. Skrabeæggenes andel har været mere svingende og har i det meste af perioden være større end de økologiske. Produktionen af konsumæg var 61 mio. kg i 2013, heraf udgjorde de økologiske 18 pct.
 

Fri, 19 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Priser på pelsskind medvirkede til samlet prisfald.
  Jordbrugets bytteforhold er forringet i andet kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Bytteforholdet er forholdet mellem priser på salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen. Indekset for priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt mest, med 10,8 pct., mens det samlede indeks for forbrug og investeringer faldt med 0,5 pct. Faldet i salgspriserne skyldes primært et stort fald i prisen på pelsskind på 51,2 pct.
 

Fri, 19 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Uddannelsesniveauet blandt 35-årige er steget.
  Siden 2006 er andelen af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse steget betydeligt. I år har 81 pct. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Det tilsvarende tal var 74 pct. i 2006. Den resterende gruppe har typisk kun grundskoleuddannelse eller gymnasial uddannelse. Mens andelen med kompetencegivende uddannelse er steget fra 2006 til i dag, er antallet faldet fra 49.000 til 47.600; det skyldes, at årgangen, der er 35 år i dag, er mindre end den tilsvarende årgang i 2006. Opgørelsen er lavet uden indvandrere, fordi der kun findes oplysninger om den uddannelse, indvandrere har med sig fra udlandet, for dem, som er indvandret før 2007.
 

Fri, 19 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i antallet af nye højvækstvirksomheder.
  For første gang siden 2007 er antallet af nye højvækstvirksomheder steget. I perioden 2009-2012 var der samlet 198 nye højvækstvirksomheder, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til den foregående periode, 2008-2011. Antallet af nye højvækstvirksomheder er dog stadigt betydeligt under niveauet op til krisen, hvor der blev startet 355 eller 44 pct. flere højvækstvirksomheder. Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, der er op til fem år gamle, og som har fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden og en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode.
 

Thu, 18 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Faldende godsmængde i havnene.
  I andet kvartal blev der håndteret 19 mio. ton gods fra fragtskibe og færger i danske havne. Det er et fald på 6 pct. siden andet kvartal sidste år. Faldet ses udelukkende i indenrigsgodset, som faldt 31 pct., og hvor specielt færgegods er faldet med 64 pct. Dette skal ses i sammenhæng med lukningen af Kalundborg-Aarhus ruten i oktober 2013 sammen med en nedadgående trend over flere år.
 

Thu, 18 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Hver femte ansat i et udenlandsk ejet firma.
  I 2012 var 20 pct. af lønmodtagerne i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er den samme andel som i 2011. De lidt mere end 3.800 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde 1 pct. af det samlede antal firmaer og beskæftigede 268.000 fuldtidsansatte i 2012. Omsætningen var på 827 mia. kr., svarende til 24 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.
 

Thu, 18 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Færre på offentlig forsørgelse.
  Antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere er fra første til andet kvartal faldet med 8.500 til 791.700. Dette antal har været konstant faldende siden fjerde kvartal 2010, og der er i perioden blevet 66.900 færre personer på offentligt forsørgelse, svarende til et fald på 8 pct. Hvis SU-modtagerne inkluderes i opgørelsen, var der 1.110.100 på offentligt forsørgelse, hvilket er 4.000 færre på offentligt forsørgelse fra første til andet kvartal. Siden fjerde kvartal 2010 har antallet af offentligt forsørgede inklusive SU-modtagere ligget forholdsvis stabilt og er i perioden steget med 4.300. Alle tal der er nævnt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 17 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Tilbagegang for dyrkning af bær og stenfrugt.
  Det samlede dyrkede areal med bær og stenfrugt er faldet markant med 31 pct. fra 2004 til 2013. Faldet rammer de fleste arter, men især kirsebær, hvor det dyrkede areal er faldet med 49 pct. Solbær er faldet lidt mindre, med 20 pct., og overtager dermed førstepladsen som Danmarks mest dyrkede bær, målt på areal. Ud over solbær og kirsebær er ribs, hyben, blåbær, blommer og hindbær mest udbredt. Det største fald i arealet har fundet sted i perioden 2004 til 2010, hvor EU i 2004 blev udvidet med bl.a. Polen og de baltiske lande. Udviklingen er dog forsat frem til 2013.
 

Tue, 16 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i transportarbejdet.
  Danske lastbilers transportarbejde (gods gange distance) steg 2 pct. fra andet kvartal sidste år til andet kvartal i år. Stigningen var i den nationale kørsel med 12 pct., mens den internationale kørsel trak ned med et fald på 25 pct. Faldet i transportarbejdet i den internationale kørsel er sket inden for alle typer af international kørsel, idet kørsel fra Danmark til udlandet faldt 27 pct., kørsel fra udlandet til Danmark faldt 37 pct., og den øvrige internationale kørsel faldt 10 pct.
 

Tue, 16 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lavere priser end sidste år.
  Siden august sidste år er det samlede producentprisindeks for varer faldet med 2,2 pct. I samme periode er importprisindekset for varer faldet med 1,5 pct. Fra juli til august er det samlede producentprisindeks faldet med 0,8 pct., mens importprisindekset er uændret.
 

Mon, 15 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Hovedrevision opjusterer BNP men ikke væksten.
  Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) opjusteres med mellem 1,6 pct. og 3,1 pct. i årene 1966 til 2013, når det opgøres efter nye internationale retningslinjer og ud fra forbedrede datakilder og metoder. For 2013 er opjusteringen på 1,8 pct. For perioden efter 2008 kan effekterne af hovedrevisionen dog ikke adskilles fra de løbende revisioner af kilder, der også foretages i foreløbige opgørelser. Den vigtigste årsag til opjusteringen de senere år er, at udgifter til forskning og udvikling nu betragtes som investeringer og ikke længere som løbende udgifter. I 2013 udgjorde investeringer i forskning og udvikling 2,9 pct. af BNP. Revisionen medfører overordnet ikke en ændring af billedet af den økonomiske vækst, som samlet set er uændret fra 1966 til 2013. Set over hele tidsperioden har de mange ændringer påvirket BNP-væksten i både positiv og negativ retning.
 

Mon, 15 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Nye tal for producentprisindeks for tjenester.
  Prisudviklingen inden for udvalgte producentprisindeks for tjenester varierer mellem en stigning på 1,5 pct. for reklame og markedsanalyse og et fald på 1,0 pct. for kurertjenester mv. fra første til andet kvartal 2014. Indeksene belyser udviklingen i producenternes faktiske salgspriser for tjenester solgt til andre virksomheder (business to business).
 

Mon, 15 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigende beskæftigelse i sundhedsvæsen.
  Sundhedsvæsenet udgjorde i andet kvartal 2014 en fjerdedel af den offentlige fuldtidsbeskæftigelse. Andelen på 25,2 pct. er den højeste siden statistikkens start i 2008. Fuldtidsbeskæftigelsen i sundhedsvæsenet steg i andet kvartal med 400 i forhold til kvartalet før, svarende til en stigning på 0,2 pct. Beskæftigelsen på sundhedsområdet udgør 184.000 og har været stigende siden fjerde kvartal 2012. Beskæftigelsen på dette område er dermed på det højeste niveau i den periode, statistikken dækker. Beskæftigelsen er i denne opgørelse omregnet til fuld tid på grundlag af betalte timer samt korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Fri, 12 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i godsmængden.
  I andet kvartal steg mængden af gods med tog med 2 pct. i forhold til første kvartal. I alt blev 2,2 mio. ton gods transporteret med tog i Danmark i andet kvartal. Der var en stigning i den nationale godsmængde på 15 pct., mens den internationale godsmængde steg 3 pct. Transit var næsten uændret.
 

Fri, 12 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Flere ansatte inden for handel og transport.
  Handel og transport mv. var den branche, der fra første til andet kvartal havde den største absolutte stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Stigningen var på 2.600 fuldtidsbeskæftigede eller 0,6 pct. Dermed har lønmodtagerbeskæftigelsen i branchen nået det højeste niveau i tre år, men den ligger dog fortsat langt under niveauet i 2008. Samlet steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 3.800 fuldtidsbeskæftigede eller 0,2 pct. i forhold til kvartalet før og udgjorde i andet kvartal 2.158.600 fuldtidsbeskæftigede. Alle tal i offentliggørelsen er opgjort på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Fri, 12 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Flere beskæftigede i det private.
  Beskæftigelsen har været stigende siden midten af 2012, og denne udvikling fortsatte i andet kvartal i år, hvor beskæftigelsen steg med 6.100 personer i forhold til kvartalet før. Det er en stigning på 0,2 pct. I sektorgruppen virksomheder og organisationer steg beskæftigelsen med 7.900 personer eller 0,4 pct. i forhold til kvartalet før. Inden for offentlig forvaltning og service faldt beskæftigelsen med 1.800 personer eller 0,2 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Fri, 12 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lidt flere kontanthjælpsmodtagere.
  Antallet af modtagere af kontanthjælp og beslægtede ydelser (kontanthjælp mv.) er i juni steget med 2.500 til 176.000 i forhold til samme måned sidste år, hvilket svarer til en stigning på 1,4 pct. Stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere dækker over store forskydninger mellem forskellige ordninger som følge af ændringer på kontanthjælpsområdet.
 

Thu, 11 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Forbruget højst i Region Hovedstaden.
  Landets højeste forbrug var i 2012 koncentreret omkring København. Husstandene i Region Hovedstaden havde i gennemsnit et forbrug på 329.300 kr., mens husstandene i regionerne Midtjylland og Sjælland havde et forbrug på hhv. 319.300 kr. og 318.700 kr. Landets laveste forbrug på 280.400 kr. pr. husstand var i Region Syddanmark, med et forbrug der var 31.700 kr. lavere end landsgennemsnittet på 312.100 kr. De regionale forskelle er vokset i den seneste opgørelse. I 2012 var forskellen mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark 17,4 pct., mens den i 2011 var 9,3 pct.
 

Thu, 11 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Rekordmange nye biler i januar-august.
  127.400 nyregistrerede personbiler i januar-august 2014 er det største antal i årets første otte måneder i denne opgørelses levetid (siden 1992). Det er 7 pct. flere end i samme periode sidste år - den hidtidige rekord. Husholdningernes andel i 2014 er 73.600 eller 5 pct. færre end i samme periode sidste år. Erhvervenes andel er 53.700 eller 28 pct. flere end i samme periode sidste år.
 

Wed, 10 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Færre overnatninger i danske feriehuse i juli.
  I juli var der 5 pct. færre overnatninger i udlejede feriehuse end i juni, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Nedgangen skal ses på baggrund af en stigning i juni på 10 pct. Der var en stigning på 2 pct. i antallet af feriehusovernatninger i perioden maj-juli sammenlignet med de forudgående tre måneder februar-april. Antallet af danske overnatninger faldt med 11 pct. i juli efter en stigning i juni på 27 pct., og de udenlandske overnatninger gik i samme periode ned med 3 pct.
 

Wed, 10 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lavere stigning i forbrugerpriserne .
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i august 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den årlige stigning 0,8 pct. Lavere årlige prisændringer på bl.a. tøj samt mælk, ost og æg har trukket årsstigningen ned i forhold til sidste måned. Dermed ligger årsstigningen i forbrugerprisindekset lidt under gennemsnittet for det seneste halve år på 0,6 pct.
 

Wed, 10 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lille fald i overnatninger i årets store feriemåned.
  Det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem gik i den store feriemåned juli ned med 2 pct. i forhold til måneden før. Der var 1 pct. færre overnatninger på hotel, mens feriecentre havde 5 pct. færre og vandrerhjem 8 pct. færre overnatninger end juni. Det skal understreges, at tallene er korrigerede for normale sæsonudsving - og dermed også for industriferien. I tremånedersperioden maj-juli var det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem næsten uændret i forhold til den forugående tremånedersperiode, februar-april, opgjort i sæsonkorrigerede tal. Antallet af overnatninger på hoteller faldt i samme tidsrum med 1 pct., mens feriecentrene oplevede fremgang i overnatninger på 2 pct. og vandrerhjemmene på 1 pct.
 

Wed, 10 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Firmaernes samlede salg steg svagt i juli.
  Firmaernes samlede salg var 0,7 pct. større i juli end i juni, mens det indenlandske salg var 0,5 pct. højere. Salget er opgjort eksklusive energi og korrigeret for normale sæsonudsving. Stigningen i det samlede salg kommer efter et fald på 2,1 pct. fra maj til juni. Stigningen i det indenlandske salg kommer efter et fald på 2,0 pct. fra maj til juni. I de seneste tre måneder (maj til juli) er det samlede salg faldet med 0,6 pct. i forhold til de foregående tre måneder (februar til april), mens det indenlandske salg er faldet med 0,8 pct.
 

Wed, 10 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Olie holdt hånden under eksporten.
  En samlet eksportstigning på 2,7 pct. i juli skyldes næsten udelukkende handel med olie. Ser man bort fra brændsels- og smørestoffer, faldt eksporten således 0,2 pct. Importen steg samlet 3,4 pct., men ser man bort fra brændsels- og smørestoffer var stigningen på 2,0 pct. Handelsbalancen endte med et overskud på 6,0 mia. kr. i juli. I de seneste tre måneder er eksporten faldet 1,3 pct. og importen 1,2 pct. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.
 

Mon, 08 Sep 2014 07:00:00 GMT

  4.000 flere ledige stillinger.
  Antallet af ledige stillinger i den private sektor er steget med 4.000 i 2. kvartal 2014 siden samme kvartal sidste år og udgjorde dermed 24.900. Andelen af ledige stillinger i den private sektor var på 1,6 pct., og det er det højeste niveau, siden statistikken startede i første kvartal 2010. Det er en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 procentpoint i forhold til samme tidspunkt sidste år. Andelen af ledige stillinger opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.
 

Mon, 08 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stort overskud på betalingsbalancen.
  I juli var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 11,0 mia. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til samme måned sidste år, hvor overskuddet var på 11,1 mia. kr. Varer er i forhold til juli sidste år faldet 0,9 mia. kr., mens tjenester samt løn- og formueindkomst begge er steget med 0,4 mia. kr. I forhold til juni steg overskuddet på de løbende poster med 0,6 mia. kr., hvilket kan tilskrives en stigning i overskuddet på varer på 1,2 mia. kr.
 

Mon, 08 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Industriproduktionen falder.
  Industriproduktionen i juli var 0,7 pct. lavere end i juni, hvis man opgør den uden medicinalindustrien. Sammenlignes perioden maj-juli med de foregående tre måneder, faldt den samlede industriproduktion uden medicinalindustrien 0,8 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. Inklusive medicinalindustrien faldt industriproduktionen 7,0 pct. fra juni til juli. Det store fald skal ses i lyset af en stor stigning på 5,3 pct. i juni. De dramatiske udsving skyldes især særlige forhold i medicinalindustrien, hvor den opgjorte produktion faldt med 33,5 pct. i juli efter en stigning på 36,4 pct. i juni. De store ændringer hænger sammen med den markante udvikling i branchens priser, som er opgjort i producentprisindekset for varer. Danmarks Statistik planlægger at revidere de beregningsmetoder, der ligger bag de månedlige indekstal for industriens produktion og omsætning.
 

Fri, 05 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i kommunale kulturbevillinger til idræt.
  De offentlige kulturbevillinger for 2014 udgør 23,1 mia. kr. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor bevillingerne var på 22,7 mia. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt en stigning på 330 mio. kr. i de kommunale bevillinger til idræt. De kommunale kulturpenge går primært til idræt og biblioteker.
 

Fri, 05 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Højere arbejdsomkostninger til boligbyggeri .
  De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger er steget med 0,5 pct. fra første til andet kvartal. Arbejdsomkostningerne ved nybyggeri steg med 2,4 pct., mens materialeomkostningerne faldt med 0,4 pct. Der ses ofte en stigning i arbejdsomkostningerne mellem første og andet kvartal, hvilket bl.a. skyldes, at det er på dette tidspunkt, lønningerne i branchen overenskomstreguleres.
 

Fri, 05 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat færre konkurser.
  Der var 242 konkurser i august mod 293 i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til et fald på 17 pct. Antallet af konkurser er faldet fra 978 i marts-maj til 798 i juni-august, og det er et fald på 18 pct.
 

Thu, 04 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Laveste antal tvangsauktioner i seks år.
  I august blev der bekendtgjort 228 tvangsauktioner mod 310 i juli, når der er korrigeret for normale sæsonudsving, hvilket svarer til et fald på 26 pct. Det er det laveste niveau siden starten af 2008. I tremånedersperioden juni-august var der 846 tvangsauktioner mod 884 i perioden marts-maj. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.
 

Thu, 04 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Offentlige udgifter budgetteret til 1.092 mia. i 2015.
  De samlede offentlige udgifter er budgetteret til 1.092 mia. kr. i 2015. De samlede udgifter er fordelt med 44 pct. til social beskyttelse, som dermed er det største udgiftsområde. Sundhedsvæsenet lægger beslag på 15 pct. af udgifterne og ender som nummer to. Generelle offentlige tjenester, som bl.a. indeholder renteudgifter, udgifter til domstole og økonomisk bistand til udlandet er nummer tre med 13 pct. af udgifterne. De resterende udgifter er fordelt på en lang række mindre områder.
 

Thu, 04 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Mænd arbejder mere sort end kvinder.
  I andet kvartal tilkendegav 6 pct. af mændene og 3 pct. af kvinderne i alderen 15-64 år, at de havde udført sort arbejde inden for det seneste år. Det svarer til 108.000 mænd og 51.000 kvinder. Det er også sådan, at mændene i løbet af dette år havde udført sort arbejde i flere timer end kvinderne - 49 timer for mænds vedkommende mod 39 timer for kvinders. Det viser den kvartalsvise arbejdskraftundersøgelse (AKU).
 

Thu, 04 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Priser på ejerlejligheder fortsætter opad.
  Fra maj til juni steg priserne på ejerlejligheder med 1,0 pct., mens enfamiliehuse faldt med 0,9 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for perioden april-juni med de foregående tre måneder, januar-marts, steg priserne på enfamiliehuse 2,6 pct., mens ejerlejligheder steg med 3,7 pct. De forsatte prisstigninger på ejerlejligheder betyder, at prisindekset nu er på det højeste niveau siden juli 2007. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet, hvilket erfaringsmæssigt udgør ca. 75 pct. af samtlige handler for den seneste måned. Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 03 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Hver anden virksomhed er aktiv på sociale medier.
  Virksomhederne tager i stor stil de sociale medier til sig. I 2014 bruger op mod hver anden virksomhed med mindst ti ansatte sociale medier. Det er en markant stigning fra 40 pct. af virksomhederne i 2013, hvor Danmarks Statistik første gang opgjorde virksomhedernes brug af sociale medier. Sociale medier er hjemmesider, hvor indhold kan deles med andre brugere. Aktiv brug forudsætter, at virksomheden har en brugerprofil, konto eller brugerlicens.
 

Tue, 02 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stagnerende udlån fra finansieringsselskaber.
  Finansieringsselskaberne havde sammenlagt udlån til virksomheder og private på 95,2 mia. kr. i 2013. Det er 0,2 pct. højere end året før. Selskabernes udlån i form af finansielle leasingaftaler faldt med 7,5 mia. kr. til 38,4 mia. kr., mens udlån i form af købe- og kontokort, blankolån samt kreditaftaler mod sikkerhed steg tilsvarende med 7,5 mia. kr. til 51,3 mia. kr. Hovedparten af denne stigning er i kreditaftaler mod sikkerhed. I de senere år er der således sket et skift fra finansielle leasingaftaler til kreditaftaler mod sikkerhed. Endelig steg factoring en smule med 0,2 mia. kr. til 5,5 mia. kr.
 

Mon, 01 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Industriens salg af varer faldt en smule.
  Industriens salg af egne varer faldt 0,3 pct. i andet kvartal. Salget af maskiner og transportmidler faldt mest med 4,3 pct., fulgt af forarbejdede varer, især halvfabrikata og byggematerialer, hvor salget faldt 2,5 pct. Salget af medicin og kemiske produkter steg med 4,4 pct. Med mindre andet er nævnt, er tallene korrigeret for sæsonudsving i de varegrupper og branchegrupper, hvor der er et klart mønster i sæsonudsvingene.
 

Mon, 01 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Højere lønstigninger.
  I virksomheder og organisationer steg gennemsnitslønnen pr. time i årets andet kvartal med 1,3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Lønstigningen på årsbasis er dermed øget i forhold til første kvartal, hvor den lå på 1,1 pct. Ansatte inden for erhvervsservice havde den største årlige lønstigning på 2,6 pct. i andet kvartal, mens ansatte inden for både ejendomshandel og udlejning og inden for kultur, fritid og anden service havde den mindste stigning i gennemsnitslønnen pr. time på 0,8 pct.
 

Fri, 29 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Svag udvikling i BNP.
  Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,3 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser foreløbige beregninger. Det afspejler en svag udvikling i produktionen inden for industri, råstofindvinding og markedsmæssige serviceerhverv. På efterspørgselssiden bidrog den negative udvikling i eksporten til faldet, hvorimod den indenlandske efterspørgsel steg 0,4 pct. I årets første halvår er BNP steget med 0,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Påskens placering gør det vanskeligt at vurdere væksten i de enkelte kvartaler; derfor kan det være hensigtsmæssigt at betragte den årlige halvårsvækst frem for den kvartalsvise udvikling. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.
 

Fri, 29 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Næsten uændret indikator i byggeriet.
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 9 i august mod minus 8 i juli. Trods udsving spores en opadgående tendens over de seneste 20 måneder. Beskæftigelsesforventningerne trækker opad, mens faldende ordrebeholdning trækker modsat. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator retter lidt op.
  Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget fra minus 13 i juli til minus 6 i august, men ligger stadig langt fra sidste år og forårets opadgående tendens. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Af indikatorens tre komponenter er produktionsforventningerne atter positive. Det bidrager også positivt til den sammensatte indikator, at færre virksomheder oplever færdigvarelagrene som for store. Derimod forventes ordrebeholdningen stadig at udvikle sig negativt.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Stort set uændret ledighed.
  Bruttoledigheden steg fra juni til juli med 500. Dermed var der 134.400 ledige i juli og tilsvarende var ledighedsprocenten uændret på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Høje forventninger i detailhandlen.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er steget fra 10 i juli til 17 i august, og der ses en opadgående tendens siden marts. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning trækker opad, mens vurderingen af lagerbeholdningen hiver ned. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Opadgående tendens i serviceerhvervene.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er steget fra 5 i juli til 7 i august. Over det seneste år spores der en opadgående tendens. Især positive omsætningsforventninger trækker opad i denne måned, mens vurderingen af forretningssituationen trækker nedad. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse.
  I andet kvartal steg antallet af lønmodtagere med 4.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til første kvartal, svarende til 0,2 pct. Det er andet kvartal i træk med en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Der er dermed 2.158.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, hvilket er det højeste siden andet kvartal 2010. Alle tal i denne offentliggørelse er opgjort på grundlag af betalte timer, der er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 27 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Mange har pengeproblemer.
  I 2013 levede 12 pct. af befolkningen i husstande, hvor det i følge den interviewede person var svært eller meget svært at få pengene til at slå til. I undersøgelsen året før var det 11 pct., der svarede, at de havde svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til. Lige før krisen satte ind i 2008 var andelen 8 pct. Tallene stammer fra en interviewundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemførte i foråret 2013.
 

Tue, 26 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Godstransport med tog faldt i 2013.
  Godstransportarbejdet på de danske jernbaner faldt 7 pct. i 2013 til 2,1 mia. tonkm fra 2,3 mia. tonkm året før. I samme periode var der en mindre stigning på 1 pct. i persontransportarbejdet til 7,1 mia. personkm. 1 personkm svarer til en person transporteret 1 km. 1 tonkm er det transportarbejde, der udføres, når 1 ton gods flyttes 1 kilometer.
 

Tue, 26 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Industriens lagre steg, engroshandlens lagre faldt.
  Industriens lagre steg med 1,9 mia. kr. fra første til andet kvartal, mens engroshandlens lagre faldt med 1,9 mia. kr. Sammenlignes med lagerændringerne i samme kvartal sidste år, så var der dengang et fald i industriens lagre på 0,9 mia. kr. For engroshandlen ligner udviklingen i andet kvartal den i samme kvartal sidste år, hvor lagrene faldt 0,8 mia. kr. Tallene er ikke korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling med mindre andet er angivet. En del af ændringerne er normale sæsonmæssige udsving.
 

Mon, 25 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Flest modtagere af kulturmidler i hovedstaden.
  I 2013 udbetalte Kulturministeriet 330 mio. kr. til personlige modtagere, som bl.a. omfatter forfattere, oversættere og musikere. Udbetalingerne sker primært inden for litteratur og musik. I forhold til kommunernes folketal er der flest modtagere af kulturmidler i København, Frederiksberg, Gentofte og Fanø Kommuner. Også bl.a. Samsø, Langeland, Aarhus og de nordsjællandske kommuner ligger højt mht. antallet af personlige modtagere pr. indbygger.
 

Fri, 22 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Forbrugertilliden fortsat i positiv udvikling.
  Indikatoren for forbrugernes tillid fortsætter med at stige og ligger på 11,4 i august mod 10,6 i juli. Gennemsnittet for det seneste halve år er 8,3, og forbrugertilliden har nu været stigende de seneste seks måneder. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Næsten uændret detailsalg i juli .
  Fra juni til juli faldt detailsalget 0,1 pct., og salget var dermed stort set uændret. I juni faldt detailsalget 0,8 pct. efter fire måneder med stigende salg. I perioden maj-juli var detailsalget 0,2 pct. lavere end i de tre foregående måneder februar-april. Salget af beklædning mv. steg i juli med 0,4 pct. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,2 pct., og det samme gjorde salget af andre forbrugsvarer. Tallene er renset for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Flere passagerer i de danske lufthavne.
  Antallet af passagerer i andet kvartal fra danske lufthavne steg med 9 pct. i forhold til første kvartal. Stigningen skyldes en fremgang i den internationale rutetrafik på 11 pct. samt en stigning på 4 pct. for den nationale rutetrafik. Charter- og taxitrafikken faldt med 1 pct. i forhold til første kvartal. Tallene er renset for normale sæsonudsving.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Forbrugerkredit for 20 mia. kr..
  I andet kvartal var den samlede forbrugerkredit på 19,6 mia. kr. Det er et fald på 8,1 pct. i forhold til kvartalet før. En stor del af faldet skyldes en ændring i antallet af virksomheder i branchen for forbrugerkreditselskaber. Havde antallet af virksomheder i statistikken været uændret ville faldet blot have været 0,1 pct. Det er især forbrugerkreditten givet i form af blankolån samt købe- og kontokort, der er påvirket af ændringen.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

Last update 22.09.2014