Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Uændret ledighed.
  I juni var der 133.900 bruttoledige. Det er uændret i forhold til måneden før og svarer til, at ledighedsprocenten i både maj og juni var på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 31 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Stabile forventninger i serviceerhvervene.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er faldet fra 6 i juni til 5 i juli. Månedens konjunkturværdi ligger noget over juli sidste år, hvor den var nul. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator styrtdykker.
  I juli er den sammensatte konjunkturindikator for industrien faldet til minus 13 fra minus 7 i juni. Indikatoren fortsætter dermed faldet fra marts, hvor den var på plus 12. Niveauet er nu det laveste siden 2009. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Faldet skyldes især en negativ udvikling i vurderingen af den samlede ordrebeholdning, men også et fald i produktionsforventningerne.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Prisen på ejerlejligheder stiger fortsat.
  Fra april til maj steg priserne på enfamiliehuse med 0,2 pct. og på ejerlejligheder med 1,6 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for perioden marts-maj med de foregående tre måneder, december-februar, steg priserne på enfamiliehuse 2,9 pct., mens ejerlejligheder steg med 3,9 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste måned ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler). Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Positive forventninger i detailhandlen.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er faldet svagt, men der er stadig positive forventninger. Indikatoren er på 10 i juli mod 12 i juni. Positive vurderinger af faktiske og forventede omsætninger holder indikatoren oppe, mens vurderingen af lagerbeholdningen trækker ned. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Lidt mindre negative forventninger i byggeriet.
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er steget lidt, fra minus 10 i juni til minus 8 i juli. Over de seneste 19 måneder spores en stigende tendens. Både beskæftigelsesforventningerne og ordrebeholdningen trækker opad. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Detailsalg faldt i juni, men steg i andet kvartal .
  Fra maj til juni faldt detailsalget 0,6 pct. Faldet i juni kommer efter fire måneder med stigende salg. Detailsalget var således 0,5 pct. højere i andet kvartal end i første kvartal, trods faldet i juni. Salget af beklædning mv. faldt mest i juni med 3,6 pct. Det skal ses i sammenhæng med, at salget af denne varegruppe steg 4,1 pct. i maj. Salget af andre forbrugsvarer faldt 0,6 pct. i juni, mens salget af fødevarer og andre dagligvarer var uændret. Beklædning mv. udgør ca. 10 pct. af det samlede detailsalg, mens de to andre varegrupper hver udgør ca. 45 pct. Tallene er renset for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.
 

Fri, 25 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Forbrugertilliden i stadig positiv udvikling.
  Indikatoren for forbrugernes tillid har taget endnu et hop opad og ligger på 10,6 i juli mod 9,3 i juni. Dermed fortsætter den positive udvikling i forbrugertilliden, der ligger over det seneste halve års gennemsnit på 7,1. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation.
 

Wed, 23 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Offentligt forskningsbudget på 21 mia. kr..
  De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2014 budgetteret til 21,1 mia. kr. og forventes at udgøre 1,11 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). De samlede bevillinger er i forhold til 2013 faldet med 382 mio. kr. eller 1,78 pct. i forhold til det reviderede budget for 2013, omregnet til 2014-priser. Fraregnes de internationale bevillinger, er de danske bevillinger på 19,5 mia. kr., svarende til 1,03 pct. af forventet BNP ifølge Økonomisk Redegørelse fra maj 2014.
 

Wed, 23 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Mest kvæg i Jylland.
  87 pct. af den danske kvægbestand befinder sig i Jylland, heraf 89 pct. af malkekøerne. 33 pct. af alt kvæget og lidt over hver tredje malkeko, nærmere bestemt 36 pct., findes på bedrifter i Sydjylland.
 

Wed, 23 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Svag stigning i inflationen i Danmark og EU .
  I juni var inflationen i Danmark 0,4 pct. I EU var inflationen 0,7 pct., mens den i euroområdet var 0,5 pct. Måneden før var inflationen 0,3 pct. for Danmark, 0,6 pct. for EU og 0,5 pct. for euroområdet. Den højere inflation i EU end i Danmark skyldes bl.a., at prisændringer på ikke-alkoholiske drikkevarer og bøger bidrager mere til inflationen i EU end i Danmark. Inflationen beregnes som den årlige udvikling i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
 

Tue, 22 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Større areal med vinterhvede.
  De danske landmænd har i 2014 tilsået deres marker med 647.000 hektar vinterhvede. Det er 105.000 ha mere end året før. I alt udgør vinterhvede 45 pct. af kornarealet og fylder en syvendedel af Danmarks areal.
 

Mon, 21 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Fald i antallet af nye firmaer i 2012.
  Der blev i 2012 skabt 30.700 nye firmaer i Danmark. Dermed kom der færre nye firmaer til i 2012 end i 2010 og 2011, hvor der ellers var en stigning i antallet ovenpå en betydelig nedgang i 2009 i forbindelse med finanskrisen. De nye firmaer i 2012 skabte tilsammen 9.500 årsværk. Det var 300 færre end i 2011.
 

Thu, 17 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Producentpriserne faldt.
  Det samlede producentprisindeks for varer faldt med 1,0 pct. i juni i forhold til måneden før, mens importprisindekset steg med 0,3 pct. På årsbasis er det samlede producentprisindeks for varer faldet med 0,3 pct., mens importprisindekset er faldet med 1,2 pct.
 

Tue, 15 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigning i industriens værditilvækst .
  Firmaernes værditilvækst steg samlet med 2 pct. til 814 mia. kr. i 2012. Industri og genbrug er den branche, der har oplevet størst vækst i værditilvæksten siden tilbageslaget i 2009. Fra 2009 til 2012 er værditilvæksten således steget med 16 pct. blandt industri- og genbrugsvirksomhederne fra 185 mia. til 215 mia. og var i 2012 på samme niveau som i 2008. Erhvervsservice mv. oplevede den største stigning fra 2011 til 2012 med en vækst i værditilvæksten på 9 pct. til 126 mia. kr. Værditilvækst er driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i erhvervet.
 

Mon, 14 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Færre store virksomheder i den private sektor.
  Der var i alt 295.220 aktive firmaer i den private sektor i 2012, hvilket er en stigning på 844 firmaer fra 2011 (0,3 pct.). Dermed fortsætter tendensen med en lille årlig stigning i antallet af aktive firmaer siden 2009. Stigningen fra 2011 til 2012 ses i alle størrelsesgrupper bortset fra de store firmaer med mindst 250 fuldtidsansatte. Antallet af store virksomheder faldt med lidt over 1 pct. Mikro virksomheder med under 10 ansatte var den dominerende størrelsesgruppe i danske erhvervsliv med 93 pct. af firmaerne i 2012.
 

Mon, 14 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Danskernes ferievaner er stabile.
  Danskernes feriemønster var næsten uændret i 2013 set i forhold til de forudgående år. Favoritmålet for lange ferierejser til udlandet var som tidligere år Spanien, det foretrukne transportmiddel var fly, den mest populære afrejsemåned var juli, og overnatninger skete overvejende på hotel. Kontinuiteten over tid gjorde sig også gældende, når danskerne holdt lang ferie i Danmark, hvor transportmidlet var bil, højsæsonen juli og indkvarteringen som oftest skete hos familie og venner eller i sommerhus.
 

Fri, 11 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Sofia og William indtager igen førstepladsen.
  For andet år i træk ligger fornavnet Sofia på førstepladsen blandt anvendte pigenavne. I alt har 19 ud af 1.000 piger født i 2013 fået navnet Sofia. Nye på listen over de 50 mest anvendte pigenavne er Vigga, Malou, Thea og Nora. Hos drengene er William i top for fjerde år i træk. Ud af 1.000 drenge fik 22 navnet William. Hos drengene er der også kommet fem nye navne ind på listen over de 50 mest anvendte drengenavne, og det er Elliot, Laurits, Theodor, Arthur og Villum.
 

Fri, 11 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Stabil stigning i forbrugerpriserne .
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i juni 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den årlige stigning ligeledes 0,5 pct. Højere årlige prisstigninger på bl.a. tøj og benzin har trukket årsstigningen lidt op i forhold til sidste måned, mens lavere prisstigninger på bl.a. bøger har trukket årsstigningen nedad. Det seneste år har årsstigningen i forbrugerprisindekset svinget mellem 0,4 og 1,0 pct.
 

Thu, 10 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Flere skønlitterære e-bøger, men lidt færre trykte .
  I 2013 blev der udgivet 5.800 skønlitterære bøger, hvilket er 200 flere bøger end året før. Den samlede stigning er et resultat af, at der blev udgivet flere e-bøger samtidig med, at antallet af udgivne trykte bøger faldt en smule. I denne opgørelse er en bog defineret som en udgivet bog, dvs. er den samme bog udgivet som både trykt bog og e-bog, tæller det som to udgivelser.
 

Thu, 10 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Firmaernes samlede salg uændret det seneste år.
  Firmaernes samlede salg var 1,4 pct. større i maj end i april, mens det indenlandske salg var 0,7 pct. højere. Salget er opgjort eksklusive energi og korrigeret for normale sæsonudsving. Stigningen i det samlede salg kommer efter et fald på 1,5 pct. fra marts til april. Stigningen i det indenlandske salg fra april til maj på 0,7 pct. kommer efter en stigning på 0,2 pct. fra marts til april. I de tre forårsmåneder marts til maj er det samlede salg steget med 0,3 pct. i forhold til de forudgående tre måneder (december 2013 til februar 2014), mens det indenlandske salg er uændret.
 

Thu, 10 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Næsten uændret antal overnatninger i maj.
  I maj var antallet af overnatninger på hoteller og i feriecentre næsten uændret sammenlignet med måneden før, mens antallet af vandrerhjemsovernatninger faldt. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var et næsten uændret antal hotelovernatninger, 1 pct. flere overnatninger på feriecentre og 1 pct. færre på de danske vandrerhjem. I forårsmånederne marts til maj faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 3 pct. sammenlignet med den forudgående tremånedersperiode opgjort i sæsonkorrigerede tal. Antallet af overnatninger på hoteller forblev i tremånedersperioden næsten uændret, mens der var 14 pct. færre overnatninger på feriecentrene og 5 pct. færre på vandrerhjemmene.
 

Wed, 09 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Overskud på betalingsbalancen på 13,3 mia. kr..
  I maj var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,3 mia. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til samme måned sidste år. I forhold til april er overskuddet på de løbende poster vokset med 4,4 mia. kr., hvilket især skyldes en stigning i overskuddet på varer på 4,0 mia. kr.
 

Wed, 09 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Fald i importen øgede handelsoverskuddet.
  I maj måned faldt importen af varer 4,9 pct. - primært som følge af faldende køb af olie i den måned. Eksporten faldt svagt med 0,7 pct. Dermed steg overskuddet på handelsbalancen fra 5,1 mia. kr. i april til 7,0 mia. kr. i maj. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.
 

Wed, 09 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Færre overnatninger i de danske feriehuse .
  I maj var der 6 pct. færre overnatninger i udlejede feriehuse end i april, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var samlet 8 pct. færre feriehusovernatninger i tremånedersperioden marts-maj end i de forudgående tre måneder. Antallet af danske overnatninger faldt i maj med 2 pct. sammenlignet med måneden før, mens de udenlandske overnatninger faldt med 8 pct. I tremånedersperioden marts til maj overnattede danske gæster 7 pct. færre gange end i de forudgående tre måneder, mens udenlandske gæster overnattede 9 pct. færre gange.
 

Wed, 09 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Færre nye biler i husholdningerne.
  Der blev samlet registreret et stort set uændret antal nye personbiler i juni i forhold til maj, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var 5 pct. færre nyregistreringer i husholdningerne og 7 pct. flere i erhvervene. I andet kvartal var det samlede antal nyregistreringer 5 pct. lavere end i første kvartal. Husholdningernes nyregistreringer var 15 pct. lavere i andet kvartal end i første kvartal, mens erhvervenes lå 10 pct. højere.
 

Wed, 09 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Historisk få personskader i trafikken.
  Det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken faldt fra 2012 til 2013 med 193 eller 5 pct. Det lå dermed på det laveste niveau siden statistikkens start i begyndelsen af 1930'erne. Trods det samlede fald var der en stigning i antallet af dræbte på 24 til 191, mens der var et fald på 217 til 3.394 lettere og alvorligt tilskadekomne personer. I 2013 kom 1.891 alvorligt og 1.503 personer lettere til skade i trafikken, hvilket er et samlet fald på 6 pct. fra året før og 60 pct. sammenholdt med ti år tidligere. Også antallet af færdselsuheld med personskade er faldet markant med 56 pct. siden 2003 fra 6.749 til 2.984.
 

Tue, 08 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Otte ud af ti unge streamer musik og film.
  2 mio. danskere mellem 16 og 89 år bruger streamingtjenester til at se film og tv eller lytte til musik. Streamingtjenesterne er mest anvendt blandt de yngste internetbrugere. I 2014 har 83 pct. af de 16-24-årige internetbrugere således streamet film og tv-programmer, mens 80 pct. har streamet musik. Andelene er kraftigt faldende med alderen. At streame vil sige at se film, lytte til musik eller lignende online over internettet, dvs. hvor der ikke gemmes en kopi af filen lokalt.
 

Tue, 08 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Byggebeskæftigelsen stabil .
  Byggebeskæftigelsen ligger forholdsvist stabilt på 148.500 personer i andet kvartal mod 149.000 i første kvartal, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det svarer til et fald i andet kvartal på 0,4 pct. I første kvartal steg byggebeskæftigelsen med 2,8 pct. Når man ser på byggebeskæftigelsen fordelt efter arbejdets art er kontorarbejde og reparation steget med hhv. 3,1 og 2,3 pct. Størst fald ses i kategorierne ikke på arbejde (sygdom, dårligt vejr, ferie, mv.) med et fald på 10,3 pct. og andet arbejde med et fald på 5,3 pct.
 

Mon, 07 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Industriproduktionen faldt i maj.
  Industriproduktionen faldt 2,8 pct. fra april til maj efter et lille fald fra marts til april på 0,5 pct. Faldet de seneste to måneder kom efter stigninger i januar, februar og marts på hhv. 2,1 pct., 0,7 pct. og 3,3 pct., og samlet set er der fortsat en stigende tendens. Sammenlignes perioden marts-maj med de foregående tre måneder, var der en stigning på 3,2 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.
 

Mon, 07 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Stor nedgang i antal konkurser i juni.
  Der var 261 konkurser i juni mod 345 i maj, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til et fald på 24 pct. Antallet af konkurser er faldet fra 968 konkurser i første kvartal til 919 i andet kvartal; det er en nedgang på 5 pct.
 

Fri, 04 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Stort set uændret antal tvangsauktioner.
  I juni blev der bekendtgjort 312 tvangsauktioner mod 301 i maj, når der er korrigeret for normale sæsonudsving, hvilket svarer til en stigning på 4 pct. I andet kvartal var der 947 tvangsauktioner mod 843 i første kvartal. Det er en stigning på 12 pct. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.
 

Fri, 04 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Størst andel af langtidsledige i Ishøj kommune.
  I februar 2014 var langtidsledigheden forholdsmæssig størst i Ishøj og Lolland Kommuner med langtidsledighedsprocenter på 3,0 pct. og 2,2 pct. Også kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, København, Brøndby og Odense havde langtidsledighedsprocenter på over 1,5 pct. Langtidsledigheden var lavest på Læsø og i Allerød Kommuner med langtidsledighedsprocenter på 0,3 pct. I Rebild, Skive, Skanderborg, Hedensted og Billund Kommuner var langtidsledighedsprocenten 0,5 pct. Langtidsledighedsprocenten opgøres som langtidslediges andel af arbejdsstyrken. Langtidsledigheden fordelt på kommuner er opgjort i faktiske tal, imens alle øvrige omtalte langtidsledighedstal er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 03 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Vi låner lidt færre biblioteksbøger.
  Befolkningen besøger fortsat folkebibliotekerne, men låner ikke så mange bøger med hjem som tidligere. Udlånet af fysiske bøger var 28,5 mio. i 2013, hvilket er 0,9 mio. færre udlån end året før. Det er et fald på 3 pct. I samme periode steg downloads af e-bøger fra folkebibliotekerne med 180.ooo downloads svarende til 14 pct. Det samlede udlån og downloads var dermed 2 pct. mindre end året før. Går man et år længere tilbage, betød væksten i downloads, at det samlede udlån og downloads af bøger voksede 0,2 pct. i 2012
 

Thu, 03 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Vi drikker mest øl og vin.
  Øl og vin var de mest almindelige typer alkohol, der blev købt i 2013, idet de udgjorde 83 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Det svarer til 6,5 liter ren alkohol pr. indbygger. Spiritussalget udgjorde 17 pct. af det samlede salg, med 1,3 liter ren alkohol pr. indbygger. Salget af alkoholsodavand stod for 1 pct. Det er 0,1 liter ren alkohol pr. indbygger.
 

Thu, 03 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Prisstigninger på boligmarkedet.
  Fra marts til april steg priserne på enfamiliehuse med 3,2 pct. og på ejerlejligheder med 1,8 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for perioden februar-april med de foregående tre måneder, november-januar, steg priserne på enfamiliehuse 2,2 pct., mens ejerlejligheder steg med 3,7 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste måned ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler). Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 02 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat flest ledige stillinger i Tyskland.
  Blandt EU-landene var andelen af ledige stillinger i den private sektor højest i Tyskland med en andel på 3,4 pct. i første kvartal 2014. I Danmark var andelen af ledige stillinger på 1,5 pct., hvilket er lavere end i både Norge med 2,3 pct. og i Sverige med 1,8 pct. Lavest i EU var Cypern med en andel af ledige stillinger på 0,2 pct. Andelen opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.
 

Wed, 02 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Kommuner har mange i støttet beskæftigelse .
  Private non-profit organisationer og kommunerne er de to sektorer, hvor ansatte i støttet beskæftigelse med løn er størst i forhold til lønmodtagerbeskæftigelsen. I private non-profit organisationer og kommuner, svarede antal i støttet beskæftigelse til henholdsvis 7,7 pct. og 5,6 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen. Samlet set svarede ansatte i støttet beskæftigelse til 3,4 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Tallene i denne offentliggørelse er omregnet til fuldtidsmodtagere, men man skal være opmærksom på de forskellige beregningsmetoder. Læs nærmere om beregningen under Kilder og metoder.
 

Tue, 01 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Fald i disponibel indkomst .
  Husholdningernes disponible indkomst faldt i første kvartal med 0,5 pct. i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving. Niveauet for den disponible indkomst er fortsat påvirket negativt af ekstraordinære skattebetalinger i forbindelse med en omlægning af kapitalpensionsordningen. I samme periode steg forbruget med 1,5 pct.
 

Mon, 30 Jun 2014 07:00:00 GMT

  Stort set uændret ledighed.
  Bruttoledigheden steg fra april til maj med 800. Dermed var der 133.000 ledige i maj. Ledighedsprocenten er uændret på 5,0 pct. af arbejdsstyrken. Over en lidt længere tidsperiode har bruttoledigheden været støt faldende, og de seneste tre måneder er der blevet 7.200 færre ledige, svarende til at ledighedsprocenten er faldet med 0,3 procentpoint siden februar. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Mon, 30 Jun 2014 07:00:00 GMT

  Økonomisk fremgang i årets første kvartal.
  Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,8 pct. i første kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser reviderede beregninger. Dette afspejler især fremgang i produktionen inden for industri, handel og transport. Det private forbrug, investeringerne og lagerforøgelserne bidrog positivt til væksten i efter-spørgslen, mens det offentlige forbrug faldt. I forhold til samme periode sidste år er BNP steget med 1,3 pct. BNP er nu på samme niveau som første kvartal 2008, før krisen indtraf, hvis man betragter økonomien eksklusive råstofindvinding. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.
 

Mon, 30 Jun 2014 07:00:00 GMT

Last update 31.07.2014