Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Stagnerende udvikling for det ledende aktieindeks.
  Det ledende danske aktieindeks, OMXC20 CAP, faldt en smule fra andet til tredje kvartal. Kursen faldt fra 810 i juni til kurs 807 i september, hvilket svarer til et fald på 0,4 pct. Midcap- og Smallcap-indeksene faldt ligeledes begge med hhv. 5,0 pct. og 4,8 pct. Kursen for totalindekset OMXC steg fra kurs 610 i juni til kurs 623 i september svarende til en stigning på 2,1 pct.
 

Fri, 24 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Jordbrugets investeringer steg igen.
  Finanskrisen i 2008 forårsagede store fald i investeringer, som kan aflæses i jordbrugets samlede investeringer i faste aktiver, såsom driftsbygninger og maskiner. I 2013 steg investeringerne for andet år i træk. I løbende priser steg de samlede investeringer med 1,3 mia. kr. i forhold til 2012, en stigning på 16 pct. Investeringerne i 2013, målt i faste 2010-priser, ligger dog stadig kun på omtrent det halve af 2008.
 

Thu, 23 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Svag stigning i forbrugertilliden.
  I oktober steg forbrugertilliden svagt til 8,2 efter faldet i september, hvor den lå på 7,1. Indikatoren ligger på niveauet fra før sommeren. Gennemsnittet for det seneste halve år er 9,1. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation.
 

Thu, 23 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat færre malkekøer.
  Der var 553.000 malkekøer 30. september, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det er det laveste antal malkekøer siden indførelsen af mælkekvoten i 1984. Faldet skyldtes, at mælkeproducenterne pga. højere ydelse pr. ko prøver at tilpasse produktionen af mælk til årets mælkekvote ved at slagte flere køer. Den samlede danske mælkekvote er i år på samme niveau som sidste års kvote, men til trods for flere slagtninger (www.statistikbanken.dk/ANI41) er mælkeproduktionen (www.statistikbanken.dk/ANI71) større end sidste år. Lige nu tyder det på, at den danske kvote bliver overskredet, hvilket medfører en superafgift til alle producenter, som leverer mere mælk end deres individuelle kvote. EU afskaffer mælkekvoten i 2015.
 

Thu, 23 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Jordbrugets gæld reduceret med 6 mia. kr..
  Kontantværdien af jordbrugets samlede gæld ultimo 2013 er opgjort til 346 mia. kr. Gælden er dermed faldet med 1,8 pct. i forhold til 2012. Det høje gældsniveau for jordbruget kan ses i forhold til jordbrugets samlede bruttoproduktion, som i 2013 var på 81,8 mia. kr. Dermed var jordbrugets gæld mere end fire gange så stor som den årlige bruttoproduktion. Renten er dog historisk lav, hvilket gør at jordbruget har lettere ved at håndtere gælden, hvorfor de også har været i stand til at betale den ned.
 

Thu, 23 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Danmark har tredjelaveste andel selvstændige i EU.
  Andelen af beskæftigede i Danmark, der arbejder som selvstændige, var 8,3 pct. i andet kvartal. Danmark havde dermed den tredjelaveste andel af selvstændige blandt EU's 28 medlemslande. Estland lå lavest med 8,0 pct. selvstændige, efterfulgt af Luxembourg med 8,2 pct. Sverige har med 9,4 pct. den fjerdelaveste andel selvstændige. EU-gennemsnittet var 14,3 pct. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.
 

Wed, 22 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Detailsalget faldt i september, især for beklædning.
  Fra august til september faldt detailsalget 0,9 pct. Salget af beklædning mv. faldt hele 7,1 pct. Selvom beklædning mv. svinger mere end de andre varegrupper, så er dette fald det største målt i statistikken siden 2000. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,1 pct., mens salget af andre forbrugsvarer faldt 0,3 pct. i september. Fra andet til tredje kvartal faldt detailsalget 0,3 pct. Tallene er renset for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.
 

Wed, 22 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Uændret inflation i Danmark, lidt lavere i EU.
  Inflationen i september var i Danmark 0,3 pct. I EU var inflationen 0,4 pct., mens den i euroområdet var 0,3 pct. I august var inflationen 0,3 pct. for Danmark, 0,5 pct. for EU og 0,4 pct. for euroområdet. Den lidt højere inflation i EU end i Danmark skyldes bl.a., at prisændringer på tøj og ikke-alkoholiske drikkevarer bidrager mere til inflationen i EU end i Danmark. Inflationen beregnes som den årlige udvikling i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
 

Tue, 21 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Personer uden uddannelse er oftest på hospitalet.
  Personer, der alene har en grundskoleuddannelse, eller hvor uddannelsesniveauet er uoplyst, er i gennemsnit en tredjedel oftere indlagt på hospitalet end gennemsnittet. Mænd uden uddannelse er indlagt 33 pct. oftere end gennemsnittet af mænd i den erhvervsaktive alder, mens tallet er 34 pct. for kvinder. Tallene er standardiserede, dvs. der er korrigeret for, at køn- og aldersfordelingen ikke er ens for de forskellige uddannelsesniveauer, hvilket gør det muligt at sammenligne på tværs af grupperne.
 

Tue, 21 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat færre anmeldte indbrud i beboelser.
  Der blev anmeldt 9.222 tilfælde af indbrud i beboelser i tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 2 pct. i forhold til sidste kvartal og 28 pct. lavere end i fjerde kvartal 2009, hvor antallet toppede med næsten 13.000 anmeldelser. Antallet i tredje kvartal er desuden det laveste antal i seks år og nærmer sig det niveau, der var gældende i perioden før 2007, hvor antallet af anmeldte indbrud lå på 7.000-9.000 i kvartalet. Indbrud i beboelser omfatter indbrud i villa, landejendom, lejlighed og værelse.
 

Fri, 17 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Lavere priser end sidste år.
  Siden september sidste år er det samlede producentprisindeks for varer faldet med 2,0 pct. I samme periode er importprisindekset for varer faldet med 1,2 pct. Fra august til september er det samlede producentprisindeks steget med 0,4 pct., mens importprisindekset er steget med 0,3 pct.
 

Wed, 15 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Byggebeskæftigelsen næsten uændret .
  Byggebeskæftigelsen lå på 147.800 personer i tredje kvartal, og det er 300 lavere end i andet kvartal, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det svarer til et fald på 0,2 pct., som kom efter et fald på 0,6 pct. i andet kvartal. I første kvartal steg beskæftigelsen med 2,9 pct. Anlægsarbejde var den type arbejde, der faldt mest i tredje kvartal med en nedgang på 6,0 pct. I kategorien nybyggeri faldt beskæftigelsen 3,4 pct.
 

Mon, 13 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Stabil stigning i forbrugerpriserne.
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i september 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den årlige stigning ligeledes 0,5 pct. Højere årlige prisændringer på bl.a. tøj og bøger har isoleret set trukket årsstigningen lidt op i forhold til sidste måned, mens lavere årlige prisændringer på bl.a. fjernvarme har trukket årsstigningen nedad.
 

Fri, 10 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Firmaernes salg steg svagt i august.
  Firmaernes samlede salg var 0,6 pct. større i august end i juli, mens det indenlandske salg var 1,1 pct. højere. Salget er opgjort eksklusive energi og korrigeret for normale sæsonudsving. Stigningen i det samlede salg kommer efter en stigning på 0,7 pct. fra juni til juli. Stigningen i det indenlandske salg kommer efter en stigning på 0,2 pct. fra juni til juli. I de seneste tre måneder (juni-august) er det samlede salg faldet med 0,9 pct. i forhold til de foregående tre måneder (marts-maj), mens det indenlandske salg er faldet med 0,6 pct.
 

Fri, 10 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Industriproduktionen steg i august.
  Industriproduktionen var 1,0 pct. højere i august end i juli, hvis man opgør den uden medicinalindustrien. Sammenlignes perioden juni-august med de foregående tre måneder, faldt den samlede industriproduktion uden medicinalindustrien 1,2 pct. Hvis medicinalindustrien medregnes, steg industriproduktionen 5,2 pct. i august efter et stort fald på 6,4 pct. i juli. De dramatiske udsving skyldes især særligt store udsving i medicinalindustrien, hvor den opgjorte produktion steg med 32,0 pct. i august efter et fald på 32,9 pct. i juli. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.
 

Fri, 10 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Humanister går senere i gang med kandidaten.
  Studerende med en fuldført bachelorgrad på de humanistiske uddannelser går noget senere i gang med deres kandidatuddannelse end andre fagområder. Blandt studerende, der fuldførte deres bachelorgrad i 2013, fortsatte 80 pct. af de humaniorastuderende på deres kandidatuddannelse umiddelbart efter bachelorgraden. Herefter kommer de samfundsfaglige med en andel som går direkte videre på 87 pct. I den anden ende af skalaen ligger sundhed med 98 pct. og jordbrugsvidenskab med 96 pct.
 

Thu, 09 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Igen stort overskud på betalingsbalancen.
  I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 14,7 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. højere end samme måned sidste år. I forhold til august sidste år er varer steget 0,8 mia. kr., mens tjenester er steget 0,3 mia. kr. Overskuddet på indkomst er faldet 0,3 mia. kr., mens underskuddet på løbende overførsler er faldet 0,3 mia. kr. I forhold til juli steg overskuddet på de løbende poster med 3,7 mia. kr., hvilket kan tilskrives stigninger i overskuddet på varer og tjenester. Med denne udgivelse offentliggøres betalingsbalancen for første gang efter nye internationale retningslinjer. Reviderede tal for 2005-2013 samt en detaljeret beskrivelse af de nye retningslinjer og deres effekt fremgår af Statistiske Efterretninger nr. 2014:10, der er gratis tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside.
 

Thu, 09 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Bilsalget for nedadgående.
  Der blev samlet set registreret 9 pct. færre nye personbiler i september i forhold til august, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var 4 pct. færre nyregistreringer i husholdningerne og 13 pct. færre i erhvervene. I tredje kvartal var det samlede antal nyregistreringer 2 pct. lavere end i andet kvartal. Husholdningernes nyregistreringer var 5 pct. lavere, mens erhvervenes lå 1 pct. højere.
 

Thu, 09 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Olie gav markante fald i eksport og import.
  Eksporten faldt med 2,7 pct. og importen med 5,1 pct. i august. Begge fald skal dog ses i lyset af en meget stor handel med olie måneden før. Ser man således bort fra brændsels- og smørestoffer faldt eksporten kun 1,0 pct. og importen kun 2,8 pct. I august havde handelsbalancen dermed et overskud på 7,2 mia. kr. I de seneste tre måneder er eksporten faldet 1,1 pct. og importen 1,3 pct. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.
 

Thu, 09 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Stor stigning i feriehusovernatninger i august.
  I august var der i alt 21 pct. flere overnatninger i udlejede feriehuse end i juli, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Det er det højeste niveau for august, siden statistikken startede i 2004. Fremgangen skal ses på baggrund af et fald på 6 pct. i juli. Antallet af udenlandske overnatninger steg med 31 pct. efter en nedgang på 3 pct. i juli, mens danske overnatninger faldt med 5 pct. i august. I perioden juni-august var der en stigning på 12 pct. i antallet af feriehusovernatninger sammenlignet med de forudgående tre måneder marts-maj.
 

Wed, 08 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Flere overnatninger i august.
  Det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem steg i august med 3 pct. i forhold til måneden før. Der var 8 pct. flere overnatninger på feriecentre og 3 pct. flere på vandrerhjem, mens hotellerne havde 1 pct. flere overnatninger end i juli. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. I tre-månedersperioden juni-august var det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem næsten uændret i forhold til de forugående tre måneder marts-maj, opgjort i sæsonkorrigerede tal.
 

Wed, 08 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Hver husstand betalte 16.700 kr. i miljøskatter.
  Hver husstand betalte i gennemsnit 16.700 kr. i miljøskatter sidste år, svarende til 43,9 mia. kr. i alt. Dermed kom 55 pct. af statens miljøskatteindtægter på 79,2 mia. kr. direkte fra husholdningerne. Størstedelen af husholdningernes miljøskattebetaling var energiafgifter på 25,9 mia. kr. og transportskatter på 15,7 mia. kr.
 

Tue, 07 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Fald i udslippet af CO2 i 2012.
  Det samlede udslip af CO2 fra danske økonomiske aktiviteter faldt fra 84,8 mio. tons i 2011 til 78,1 mio. tons i 2012, når der ses bort fra udslippene fra forbrænding af biomasse. Faldet i udslippet på næsten 8 pct. var større end det samtidige fald i bruttonationalproduktet, BNP, på 0,4 pct. (opgjort i 2010-priser, kædede værdier). Udslippene fra biomasse steg med 4 pct. i 2012. Ses der også bort fra de store udslip, der er knyttet til danske transportaktiviteter i udlandet mv., faldt udslippene fra 44,0 mio. tons i 2011 til 39,4 mio. tons CO2 i 2012.
 

Tue, 07 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i fysisk nettoimport.
  Dansk økonomis nettoimport af varer (fysisk handelsbalance) steg med 2 mio. tons fra 2012 til 2013. Nettoimporten udgjorde dermed 20,6 mio. tons eller 3,7 tons pr. dansker i 2013. Det dækker over, at de udenlandskproducerede varer, der blev brugt af danske virksomheder eller husholdninger, tilsammen vejede 58,4 mio. tons, mens udlandet brugte 37,8 mio. tons danskproducerede varer. Den fysiske handelsbalance er opgjort som vægten af importen minus vægten af eksporten af alle varer til Danmark. Olieprodukter, der anvendes af danske virksomheder til internationale transportaktiviteter i udlandet medregnes til importen.
 

Tue, 07 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Størst andel langtidsledige i 3F.
  I maj 2014 var langtidsledigheden i de danske a-kasser forholdsmæssigt størst i Faglig Fælles a-kasse (3F), hvor 1,8 pct. eller 4.600 personer var langtidsledige. Den laveste andel af langtidsledige var der i Danske Sundhedsorganisationer (DSA) med en andel af langtidsledige på 0,1 pct. eller 100 langtidsledige. Andelen af langtidsledige i en a-kasse opgøres som antallet af langtidsledige i forhold til antallet af forsikringsaktive i a-kassen. Tal for langtidsledige efter a-kasse er opgjort i faktiske tal, mens de øvrige omtalte langtidsledighedstal er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Tue, 07 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Flere tvangsauktioner.
  I september blev der bekendtgjort 304 tvangsauktioner mod 229 i august, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. På trods af en stigning i forhold til sidste måned, var der i tremånedersperioden juli-september 846 tvangsauktioner mod 943 i perioden april-juni, hvilket svarer til et fald på 10 pct. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.
 

Mon, 06 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Mange konkurser i september.
  Der var 338 konkurser i september mod 238 i august, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 42 pct. Antallet af konkurser er faldet fra 914 i april-juni til 876 i juli-september, og det er et fald på 4 pct.
 

Mon, 06 Oct 2014 07:00:00 GMT

  ØMU-underskud på 0,7 pct. af BNP.
  I 2013 havde Danmark et underskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 0,7 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det er en betydelig reduktion af underskuddet i forhold til året før, hvor underskuddet på ØMU-saldoen lå på 3,9 pct. af BNP. Det mindre underskud i 2013 skyldes bl.a. midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen. Uden disse ekstraordinære indtægter ville underskuddet i 2013 have været på 2,5 pct. af BNP. Ifølge EU-traktatens ØMU-kriterier må underskuddet på den offentlige saldo under normale omstændigheder ikke overstige 3 pct. af BNP.
 

Fri, 03 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Fremgang for økologisk mælkeproduktion.
  Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg steg fra 252.000 kr. i 2012 til 445.000 kr. i 2013. Årsagen til det forbedrede driftsresultat er især stigning i den gennemsnitlige mælkepris og en øget produktion af mælk. Trods fremgangen for de økologiske malkekvægsbedrifter var resultatet lavere end for de konventionelle malkekvægsbedrifter - modsat de foregående fem år
 

Thu, 02 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Mindre olie og gas gennem rørledningerne.
  I 2013 blev der udført transportarbejde på 4,1 mia. tonkm i rørledninger. Det er et fald på 14 pct. i forhold til året før. Siden 2005 har transportarbejdet i rørledninger været faldende hovedsagelig i takt med en faldende olieudvinding i Nordsøen. 67 pct. af transportarbejdet i rørledninger i 2013 var i olierørledninger. Transportarbejde er den transporterede mængde ganget med distancen (ton gange km).
 

Thu, 02 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Lille prisfald på ejerlejligheder for første gang i år.
  Fra juni til juli faldt priserne på ejerlejligheder med 0,3 pct., mens enfamiliehuse faldt med 1,0 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for perioden maj-juli med de foregående tre måneder, februar-april, steg priserne imidlertid på ejerlejligheder med 3,2 pct., mens enfamiliehuse steg 1,7 pct. Faldet i priserne på ejerlejligheder i juli kommer efter seks måneders uafbrudt stigning. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet, hvilket erfaringsmæssigt udgør ca. 75 pct. af samtlige handler for den seneste måned. Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 01 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Fremgang for de fleste typer af gartnerier.
  Gartneriernes driftsresultat steg i 2013 til 482.000 kr. pr. heltidsgartneri fra 378.000 kr. i 2012. Der var fremgang for grøntsagsgartnerier og frugt- og bærplantager, men tilbagegang for potteplantegartnerier. En beregnet aflønning af ejerfamilierne var dog næsten lige så stor som driftsresultatet, så driftsresultat efter ejeraflønning var på 41.000 kr.
 

Wed, 01 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Størst andel ledige stillinger i Tyskland og Malta.
  To lande i EU havde en andel af ledige stillinger i den private sektor på 3,0 pct. eller mere i andet kvartal, nemlig Tyskland og Malta begge med en andel på 3,3 pct. Belgien, Storbritannien, Norge og Sverige havde andele på mellem 2,0 og 2,9 pct. Andelen af ledige stillinger udgjorde 1,6 pct. i Danmark. Ud over Danmark havde ni EU-lande en andel mellem 1,0 pct. og 1,9 pct., heriblandt Finland med en andel på 1,3 pct. 11 lande lå med en andel af ledige stillinger på under 1,0 pct. Lavest i EU var Letland med 0,3 pct. og Spanien med 0,4 pct. Andelen opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.
 

Wed, 01 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Mere gods med udenlandske lastbiler.
  Der blev fragtet 25,8 mio. ton gods mellem Danmark og udlandet i 2013, hvilket er en stigning 13 pct. i forhold til året før. De udenlandske lastbiler fragtede 20,0 mio. ton gods, hvilket er 22 pct. mere end året før. Transporten med danske lastbiler faldt 11 pct.
 

Wed, 01 Oct 2014 07:00:00 GMT

  107 registrerede par kan fejre sølvbryllup i år.
  I morgen 1. oktober er det 25 år siden, at personer af samme køn kunne registrere sig som par. Der er 85 mandepar og 22 kvindepar, som i løbet af de næste tre måneder vil kunne fejre sølvbryllup. I alt 267 mandepar og 62 kvindepar blev registrerede partnere i de sidste tre måneder af 1989.
 

Tue, 30 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Mindre fald i landbrugets overskud i 2013.
  Driftsresultatet for de konventionelle heltidslandbrug faldt i gennemsnit til 757.000 kr. Højere indtægter og lavere finansieringsomkostninger kunne ikke opveje stigningen i driftsomkostningerne. Resultatet var 73.000 kr. lavere end i 2012. Driftsresultatet i 2013 var dog betydeligt højere end i perioden 2008 - 2011. Beregnet aflønning til ejeren udgjorde 431.000 kr., så der var 326.000 kr. til at forrente ejerens investerede kapital. Konventionelt landbrug dækker alle landbrug bortset fra fuldt omlagte økologiske landbrug.
 

Tue, 30 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lille stigning i BNP.
  Bruttonationalproduktet (BNP) steg 0,2 pct. i andet kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser reviderede beregninger. Dette er første offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab efter nye internationale retningslinjer, og der er nu konsistens mellem det kvartalsvise nationalregnskab og de hovedreviderede årstal. Læs mere om revisionen på side 3. Udviklingen i andet kvartal afspejler især fremgang i produktionen inden for industri. På efterspørgselssiden voksede husholdningernes forbrug, mens investeringerne bidrog til et fald i den indenlandske efterspørgsel på 0,6 pct. I årets første halvår er BNP steget med 0,8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.
 

Tue, 30 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fald i disponibel indkomst for husholdninger mv..
  Den disponible indkomst for husholdninger mv. faldt i andet kvartal med 4,2 pct. i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving. Niveauet for den disponible indkomst er fortsat påvirket negativt af ekstraordinære skattebetalinger i forbindelse med en omlægning af kapitalpensionsordningen. I samme periode steg forbruget med 0,5 pct.
 

Tue, 30 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Faldende bruttoledighed.
  Bruttoledigheden faldt fra juli til august med 1.900 og var i august på 132.200 fuldtidsledige. Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,1 til 5,0. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Tue, 30 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lille indikatorfald i byggeriet.
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 11 i september mod minus 9 i august. Trods udsving spores en opadgående tendens over de seneste 20 måneder. Beskæftigelsesforventningerne trækker opad, mens faldende ordrebeholdning trækker modsat. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Mon, 29 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stadig høje forventninger i detailhandlen.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er faldet ubetydeligt fra 17 i august til 16 i september, og der spores stadig en opadgående tendens siden marts. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning trækker opad, mens vurderingen af lagerbeholdningen trækker nedad. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Mon, 29 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Flad tendens i serviceerhvervene.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er faldet fra 5 i august til 3 i september. Over det seneste år spores der en flad tendens med positive forventninger. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Især positive omsætningsforventninger trækker opad i denne måned, mens vurderingen af den faktiske omsætning trækker nedad.
 

Mon, 29 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator fortsat negativ.
  Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er faldet fra minus 5 i august til minus 9 i september og er langt fra sidste år og forårets opadgående tendens. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Af indikatorens tre komponenter er produktionsforventningerne positive og opadgående. Derimod udvikler ordrebeholdningen sig negativt, og færdigvarelagrene vurderes som for store.
 

Mon, 29 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Unge kvinder på Bornholm flytter først fra reden.
  Der er større regionale forskelle på, hvornår unge kvinder end mænd flytter hjemmefra. Blandt kvinder mellem 15 og 25 år er der en forskel på 0,6 år mellem landsdelene, mens mændenes alder varierer med 0,3 år. Unge kvinder på Bornholm flyttede med en gennemsnitsalder på 19,3 år tidligst hjemmefra i 2013, hvorimod de vestjyske kvinder blev længst hjemme, nemlig til de var 19,9 år. Unge mænd i Østjylland flyttede med en gennemsnitsalder på 19,7 år tidligst hjemmefra tæt fulgt af de unge mænd i Vest- og Sydjylland, hvorimod de unge mænd i Byen København og Københavns omegn først flyttede hjemmefra ved en gennemsnitsalder på 20 år tæt fulgt af de unge mænd på Bornholm.
 

Fri, 26 Sep 2014 07:00:00 GMT

  36 pct. af de lavtuddannede på offentlig forsørgelse .
  I andet kvartal var 36 pct. af de 16-64-årige uden anden fuldført uddannelse end grundskolen på offentlig forsørgelse. Med en andel på 23 pct., havde personer med en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse den næsthøjeste andel. Den laveste andel havde 16-64-årige med en lang videregående- eller forskeruddannelse, hvor 11 pct. var på offentlig forsørgelse i andet kvartal. Antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige er her opgjort uden SU-modtagere og omregnet til fuldtidsmodtagere.
 

Fri, 26 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Stadig flere opholdstilladelser.
  Der blev givet 68.763 opholdstilladelser fra tredje kvartal 2013 til og med andet kvartal 2014. Dermed ligger antallet af opholdstilladelser i det seneste år på det højeste niveau, siden disse opgørelser startede i 1984. Der har været en tydelig stigende tendens i løbet af det seneste år, og det nuværende niveau ligger 14 pct. eller 8.309 højere end for et år siden. I andet kvartal blev der givet 14.654 opholdstilladelser. Antallet af opholdstilladelser svinger ofte ganske meget fra kvartal til kvartal. Derfor fokuseres der på det samlede antal opholdstilladelser, der er blevet givet i seneste årsperiode.
 

Fri, 26 Sep 2014 07:00:00 GMT

  En tredjedel længere på literen end i 2007.
  De nye personbiler, som husholdningerne har købt i år, kører i gennemsnit 21,9 km på én liter brændstof. Det er 5,7 kilometer - eller 35 pct. - længere end de nye biler, de købte i første halvår 2007. De nye personbiler, som erhvervene har købt, kører endnu længere på literen. Her er forbedringen 6,8 kilometer eller 45 pct. til 22,1 km/liter i gennemsnit. Tallene viser ikke den generelle udvikling i energieffektiviteten for køretøjerne på markedet, men at de købte køretøjer i år er mere effektive end de købte i 2007. Det er de bl.a. i kraft af, at de vejer mindre, og at motorteknik og design i sig selv er blevet mere energieffektive.
 

Fri, 26 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lille overskud på de offentlige finanser.
  Overskuddet på de offentlige finanser er opgjort til 3 mia. kr. i andet kvartal 2014, og det skal ses i lyset af et ekstraordinært provenu af indkomstskatter på 11 mia. kr. fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. I samme kvartal sidste år var der et overskud på 2 mia. kr., hvoraf det ekstraordinære provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen udgjorde 6 mia. kr. Uden disse ekstraordinære poster, ville resultatet have været et underskud på hhv. 4 mia. kr. i andet kvartal 2013 og 8 mia. kr. i andet kvartal 2014.
 

Thu, 25 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat flest ansatte i de store koncerner.
  I 2012 var der 32.000 koncerner i Danmark, hvilket er 800 flere end i 2011. Koncernerne beskæftigede samlet 762.600 fuldtidsansatte personer, og det er en stigning på 10.400 personer i forhold til året før. De store koncerner med 100 eller flere fuldtidsansatte udgjorde 3 pct. af alle koncerner i 2012. Disse stod for 65 pct. af de fuldtidsansatte i samtlige koncerner, svarende til 495.900 fuldtidsansatte, hvilket er 6.300 flere end året før. Koncerner er grupper på mindst to virksomheder, der er knyttet sammen, ved at den ene ejer mindst 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse på det andet firma.
 

Thu, 25 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Lille stigning i ØMU-gæld og offentlig nettogæld .
  Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) steg med 6,6 mia. kr. til 862,4 mia. kr. i andet kvartal 2014, så den udgør 44,5 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Den offentlige nettogæld steg marginalt med 0,1 mia. kr. i andet kvartal, så den ved udgangen af juni var på 81,3 mia. kr., svarende til 4,2 pct. af BNP. ØMU-gælden, der benyttes i EU-sammenhæng, er alene en opgørelse af de væsentligste gældsposter i nominel værdi. Nettogælden omfatter såvel alle offentlige finansielle passiver som aktiver opgjort til markedsværdi, hvilket vil sige inklusive kursudsving.
 

Thu, 25 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat prisstigning på lejligheder i Hovedstaden.
  Ejendomspriserne i Region Hovedstaden er steget væsentligt mere det seneste år end i de øvrige regioner. Fra andet kvartal 2013 til andet kvartal i år steg ejerlejligheder i Region Hovedstaden 10,8 pct., mens de øvrige regioner havde prisstigninger på mellem 1,9 pct. og 6,5 pct. På landsplan steg priserne med 9,3 pct. For enfamiliehuse steg prisen også i alle landets fem regioner og mest i Region Hovedstaden med 4,9 pct. Prisstigningerne var dog i alle regioner på et lavere niveau end for ejerlejligheder. På landsplan steg priserne med 3,3 pct.
 

Wed, 24 Sep 2014 07:00:00 GMT

  Børns køn uafhængigt af søskendes køn.
  En meget sejlivet skrøne siger, at har du fået to eller flere børn af samme køn, vil næste barn i søskendeflokken med størst sandsynlighed blive af samme køn som de foregående. Men det er altså kun en skrøne. For hver 100 levendefødte er der gennemsnitligt 51 drenge og 49 piger, og det gælder, uanset om man så har fået to, tre eller flere børn af samme køn med samme partner i forvejen. Det viser en analyse af kønsrækkefølgen i 225.000 børnefamilier, der har fået tre eller flere børn siden 1970.
 

Wed, 24 Sep 2014 07:00:00 GMT

Last update 25.10.2014