Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Stort set uændret ledighed
  Bruttoledigheden faldt fra september til oktober med 100. Dermed var der 133.000 fuldtidsledige i oktober. Ledighedsprocenten var uændret på 5,0 pct. Bruttoledigheden har det seneste halve år ligget forholdsvis stabilt.
 

Thu, 27 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Byggeriets konjunkturindikator er stabil negativ
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 11 i november mod minus 12 i oktober og har udvist en flad tendens det seneste halve år.
 

Thu, 27 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Omtrent uændret konjunkturindikator i industrien
  Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget fra minus 16 i oktober til minus 15 i november og er langt fra den opadgående tendens, der prægede 2013 og - til dels - foråret 2014.
 

Thu, 27 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lille dyk i konjunkturindikatoren for serviceerhverv
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er faldet fra 9 i oktober til 5 i november. Over de seneste 15 måneder spores der en flad tendens med indikatortal i et ret snævert interval mellem 2 og 9.
 

Thu, 27 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Faldende forventninger i detailhandlen
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er stadig positiv, men er faldet fra 12 i oktober til 8 i november. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning holder indikatoren oppe.
 

Thu, 27 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Ikke-vestlige efterkommere får lavest karakterer
  Ikke-vestlige efterkommeres karakterer ved folkeskolens afgangsprøve ligger i gennemsnit halvandet point lavere end for børn med dansk oprindelse.
 

Wed, 26 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Forbedret resultat for fiskerivirksomhederne
  Driftsresultatet for danske fiskere blev 1,1 mio. kr. pr. virksomhed i 2013, hvilket er en stigning på 27 pct. i forhold til året før. Bruttoudbyttet steg 13,5 pct., mens driftsomkostningerne steg 12 pct.
 

Wed, 26 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Årets høst er den største siden 2009
  Landmændene høstede 9,8 mio. tons korn i 2014. Det er 8 pct. mere end sidste år og den største høst siden 2009. Stigningen skyldes især, at udbyttet pr. hektar er steget og et større areal med højtydende vinterafgrøder.
 

Tue, 25 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat overskud i akvakulturerhvervet
  Dansk akvakultur klarede sig godt i 2013. Det samlede driftsresultat udgjorde 77 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. bedre end sidste år. Resultatet er opnået på trods af stigende driftsomkostninger.
 

Tue, 25 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Industriens og engroshandlens lagre steg
  Industriens lagre steg med 0,9 mia. kr. fra andet til tredje kvartal, mens engroshandlens lagre steg med 2,5 mia. kr.
 

Mon, 24 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Halvdelen indvandrer med EU-opholdstilladelse
  53 pct. af de 50.600 personer, der indvandrede til Danmark i 2013, havde en EU-opholdstilladelse. Tallet rummer ikke danskere, som vender tilbage til Danmark, eller borgere fra de øvrige nordiske lande.
 

Fri, 21 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Afdæmpede investeringsforventninger i industrien
  Industrien forventer, at investeringerne vil falde med 2 pct. i 2015 i forhold til i år. Det fremgår af en undersøgelse af industriens investeringsforventninger, som blev gennemført i oktober måned.
 

Fri, 21 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Store offentlige investeringer i dansk økonomi
  Den offentlige sektor investerede for 97 mia. kr. i 2013. Til trods for et fald på 2,5 pct. i forhold til året før ligger de offentlige investeringer dog stadigvæk på et historisk højt niveau.
 

Fri, 21 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lille fald i forbrugertilliden
  I november faldt forbrugertilliden til 6,3 efter stigningen i oktober, hvor den lå på 8,2. Gennemsnittet for det seneste halve år er 8,8. Indikatoren belyser befolkningens syn på nuværende og fremtidig økonomisk situation.
 

Thu, 20 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Detailsalget steg i oktober
  Fra september til oktober steg detailsalget 0,7 pct. Stigningen kom efter et fald i september på 0,8 pct. Detailsalget i perioden august-oktober var på samme niveau som i perioden maj-juni.
 

Thu, 20 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Stor eksport af levende kvæg
  Eksporten af levende kvæg steg med 27,8 pct. i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. I tredje kvartal blev 12,8 pct. af produktion af kvæg eksporteret, og det var overvejende spædkalve.
 

Thu, 20 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Importrestriktioner mærkes på svinepriserne
  Jordbrugets bytteforhold er forringet i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. En af forklaringerne er effekten af Ruslands importrestriktioner, som har betydet faldende priser på svin.
 

Thu, 20 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lille stigning i AKU-ledigheden i tredje kvartal
  Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden steget fra andet til tredje kvartal. Korrigeret for sæsonudsving steg AKU-ledigheden med 2.000 personer.
 

Wed, 19 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Uændret inflation i Danmark og svag stigning i EU
  Inflationen i oktober var i Danmark 0,3 pct. I EU var inflationen 0,5 pct., mens den i euroområdet var 0,4 pct. I september var inflationen 0,3 pct. for Danmark, 0,4 pct. for EU og 0,3 pct. for euroområdet.
 

Wed, 19 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Færre passagerer i de danske lufthavne
  Antallet af passagerer i tredje kvartal fra danske lufthavne faldet med 2 pct. i forhold til andet kvartal. Faldet skyldes en nedgang i den internationale rutetrafik på 2 pct. samt et fald på 1 pct. for den nationale.
 

Wed, 19 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lavere lønstigninger i staten og i regionerne
  Lønstigningerne for ansatte i både regionerne og staten var i årets tredje kvartal på 0,8 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er noget lavere end i årets andet kvartal, hvor stigningen på årsbasis udgjorde 1,5 pct.
 

Mon, 17 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Danskproducerede varer er billigere end sidste år
  Siden oktober sidste år er det samlede producentprisindeks for varer faldet med 2,8 pct. I samme periode er importprisindekset for varer faldet med 1,4 pct.
 

Mon, 17 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Firmaernes salg næsten uændret i september
  Firmaernes samlede salg var 0,2 pct. mindre i september end i august, mens det indenlandske salg var 1,2 pct. lavere. Salget er opgjort ekskl. energi og korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 12 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Flere fødte end sidste år i tredje kvartal - rettet
  I tredje kvartal blev der født 15.318 børn. Det er 3,5 pct. flere end samme kvartal sidste år men 8,3 pct. færre end samme kvartal 2010. I juli var der det højeste gennemsnitlige antal fødte i kvartalet med 171 fødte pr. dag.
 

Tue, 11 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat stigning i indvandringen
  I det seneste år fra fjerde kvartal 2013 til og med tredje kvartal 2014 indvandrede 62.644 udenlandske statsborgere til Danmark. Det er endnu en gang det højeste antal nogensinde på tolv måneder.
 

Tue, 11 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lille stigning i bilsalget
  Registreringerne af nye personbiler steg 4 pct. fra september til oktober, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Husholdningerne havde 3 pct. flere nyregistreringer, mens erhvervene havde 7 pct. flere.
 

Tue, 11 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat stabil stigning i forbrugerpriserne
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i oktober 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den årlige stigning ligeledes 0,5 pct.
 

Mon, 10 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Importen steg, mens eksporten faldt en smule
  Den samlede eksport faldt med 0,6 pct., mens den samlede import steg med 3,1 pct. i september. Det var primært eksporten af energivarer, der faldt - godt hjulpet af en faldende oliepris.
 

Mon, 10 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat stort overskud på betalingsbalancen
  I september var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 15,1 mia. kr., hvilket er 0,4 mia. kr. højere end samme måned sidste år.
 

Mon, 10 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Industriproduktionen faldt i september
  Industriproduktionen i september var 0,7 pct. lavere end i august, hvis man opgør den uden medicinalindustrien.
 

Mon, 10 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Søtransport gav eksporten vind i sejlene
  I tredje kvartal steg eksporten af tjenester med 2,3 pct. og importen steg med 1,0 pct. Stigningen i eksport af tjenester kan bl.a. tilskrives stigninger i søtransport på 3,8 pct. og royalties og licenser på 19,3 pct.
 

Mon, 10 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Handel med musikrettigheder for 1 mia. kr.
  Handel med musikrettigheder løb op i 969 mio. kr. i 2013. Det er en stigning på 23 pct. fra 2008, hvor handlen med rettigheder til afspilning af musik beløb sig til 791 mio. kr. Det viser en helt ny statistik.
 

Fri, 07 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Flere på hotel og camping end i september 2013
  Det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne steg med 140.000 eller 6 pct. i september i forhold til september sidste år.
 

Fri, 07 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Flere feriehusovernatninger end i september 2013
  Det samlede antal overnatninger i de danske feriehuse steg med 54.000 eller 4 pct. i september sammenlignet med samme måned sidste år.
 

Fri, 07 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lidt flere medlemmer i idrætsforeninger
  Medlemstallet i danske ungdoms-, idræts- og friluftsorganisationer er steget med 1 pct. fra 2012 til 2013. I Dansk Firmaidrætsforbund er stigningen i medlemstallet på 10 pct. fra 353.000 til 390.000 medlemmer.
 

Fri, 07 Nov 2014 08:00:00 GMT

  12,8 mio. svin i Danmark
  Den samlede bestand af svin i Danmark var 1. oktober 1 pct. højere end ved tællingen 1. juli, når der korrigeres for sæsonudsving. Den faktiske bestand af svin var på 12,8 mio., 4 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år.
 

Fri, 07 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Lidt færre tvangsauktioner
  I oktober blev der bekendtgjort 298 tvangsauktioner mod 307 i september, når der er korrigeret for normale sæsonudsving, hvilket svarer til et fald på 3 pct.
 

Thu, 06 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat flere konkurser
  Der var 407 konkurser i oktober mod 340 i september, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 20 pct. Fra maj-juli til august-oktober er antallet steget fra 920 til 989 eller 8 pct.
 

Thu, 06 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Danskernes nettoformue steg i 2013
  I 2013 steg husholdningernes samlede nettoformue med 4,4 pct. til 6.265 mia. kr., hvilket svarer til 331 pct. af BNP.
 

Thu, 06 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Langvarig lavvækst i den faste realkapital
  De seneste fem år har væksten i den faste realkapital (målt ved nettobeholdningen) været på et lavt niveau med vækstrater mellem 0,2 pct. til 0,6 pct.
 

Thu, 06 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Økonomisk tilbagegang på 0,5 pct. i 2013
  Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,5 pct. i 2013 efter korrektion for prisudviklingen, viser nye beregninger.
 

Thu, 06 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Prisstigning på enfamiliehuse
  Fra juli til august steg priserne på enfamiliehuse med 2,1 pct., mens ejerlejligheder faldt med 0,4 pct. på landsplan.
 

Wed, 05 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Meget stor stigning i påbegyndte etageboliger
  Antallet af påbegyndte etageboliger er steget med 179 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal. Stigningen er præget af nogle enkelte store byggeprojekter med over 100 boliger i hvert projekt.
 

Wed, 05 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Ejendomssalget steg kun i Hovedstaden i 2013
  Fra 2012 til 2013 har der på landsplan været en stigning i antal ejendomshandler på 0,8 pct. Det er imidlertid kun Region Hovedstaden, som har haft en stigning, idet antallet af handler steg med 6,6 pct.
 

Wed, 05 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Omkostninger ved anlægsarbejde er faldet
  Fra andet til tredje kvartal i år faldt omkostningerne for jern- og stålkonstruktioner med 1,9 pct. I samme periode faldt omkostningerne for betonkonstruktioner med 1,2 pct.
 

Wed, 05 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Omkostningerne ved at fjerne affald og slam er faldet
  Fra andet til tredje kvartal i år er omkostningerne for slamsugning faldet med 0,3 pct., mens dagrenovation er faldet med 0,2 pct.
 

Wed, 05 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Stort set uændret forbrugerkredit
  I tredje kvartal var den samlede forbrugerkredit på 19,7 mia. kr. Det er en lille stigning på 0,6 pct. i forhold til kvartalet før.
 

Tue, 04 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Regionernes langfristede gæld faldt 0,3 mia. kr.
  Regionernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er faldet med 0,3 mia. kr. til 17,3 mia. kr. fra andet kvartal til tredje kvartal.
 

Tue, 04 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Kommunernes langfristede gæld faldt 0,8 mia. kr.
  Kommunernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er faldet med 0,8 mia. kr. til 85,4 mia. kr. fra andet kvartal til tredje kvartal.
 

Tue, 04 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Sygepleje og sundhed nu største vikarydelse
  I 2013 udgjorde sygepleje og sundhed 28 pct. af den samlede omsætning på 11 mia. kr. i vikarbureauer og anden personaleformidling. Det var en stigning i andelen på 7 procentpoint fra 2012 til 2013.
 

Mon, 03 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat underskud på den offentlige saldo
  Underskuddet på de offentlige finanser var i 2013 på 20,0 mia. kr. Til sammenligning var der et underskud i 2011 på 38,0 mia. kr. og et underskud i 2012 på 68,4 mia. kr.
 

Mon, 03 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat lav beskæftigelse for nye EUD'er
  Efter den økonomiske krise startede, er beskæftigelsesfrekvensen for de nyuddannede unge, der har taget en erhvervsuddannelse (EUD), overordnet faldet.
 

Mon, 03 Nov 2014 08:00:00 GMT

  Danmarks ØMU-underskud blandt de mindste i EU
  Af de 28 EU-lande havde Danmark sidste år det fjerdemindste offentlige underskud. Det danske underskud var på 0,7 pct. af BNP (bruttonationalproduktet).
 

Fri, 31 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Færre beskæftigede med litteratur og bøger
  Beskæftigelsen inden for kulturerhvervet litteratur og bøger faldt fra 2011 til 2012 med 5,5 pct. til 4.564 ansatte. Beskæftigelsen faldt også indenfor musik med 5,2 pct. og på biblioteker med 3,8 pct.
 

Fri, 31 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Stort set uændret ledighed
  Bruttoledigheden faldt fra august til september med 100. Dermed var der 133.100 fuldtidsledige i september. Ledighedsprocenten var uændret på 5,0 pct. af arbejdsstyrken.
 

Thu, 30 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Lille fald i konjunkturindikator for byggeriet
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 12 i oktober mod minus 11 i september. Beskæftigelsesforventningerne er neutrale, hvilket er et lille fald fra september.
 

Thu, 30 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator rutscher nedad
  Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er faldet fra minus 9 i september til minus 16 i oktober og er langt fra sidste års og forårets opadgående tendens. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 30 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Lille hop opad i serviceerhvervene
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er steget fra 5 i september til 9 i oktober. Hermed er konjunkturværdien på niveau med værdierne omkring årsskiftet og endda det højeste siden de skarpe dyk i 2011.
 

Thu, 30 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat høje forventninger i detailhandlen
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er stadig positiv, men er faldet fra 16 i september til 12 i oktober. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning holder indikatoren oppe.
 

Thu, 30 Oct 2014 08:00:00 GMT

  8 pct. af virksomhederne eksporterer varer
  Antallet af eksporterende virksomheder har været ret stabilt i perioden efter finanskrisen. Det viser en ny årlig statistik - Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika.
 

Wed, 29 Oct 2014 08:00:00 GMT

  Grønne varer og tjenester for 165 mia. kr.
  Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester var 165 mia. kr. i 2013. "Grøn" vil i denne sammenhæng sige, at man enten sparer på ressourcer som energi, vand m.m. eller direkte beskytter miljøet ved at hindre udslip.
 

Mon, 27 Oct 2014 08:00:00 GMT

Last update 27.11.2014