Register | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Stigning i salget af økologiske fødevarer.
  Der blev solgt økologiske føde- og drikkevarer for 5,8 mia. kr. i supermarkeder og varehuse i 2013. Det er 6 pct. mere end året før. Halvdelen af stigningen kan tilskrives prisudviklingen. De største varegrupper er fortsat mælk, ost, æg, der udgør 37 pct. af den samlede omsætning, samt frugt og grøntsager med 21 pct.
 

Thu, 24 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Byggeriet køber mest træ og cement .
  I 2012 købte virksomheder inden for byggeriet mest træ og varer af træ. Varegruppen udgjorde 17 pct. af det varekøb, som er fordelt på varekoder. Herefter følger varer af cement, gips og sten o.l. med 12 pct. og elektriske maskiner og apparater med 11 pct. Den type tjenester bygge og anlæg købte mest af var fagentrepriser (køb fra underleverandører). De udgjorde 67 pct. af branchens samlede køb af tjenester. Herefter fulgte drift af køretøjer, bygningsleje, reparation mv. med 8 pct.
 

Thu, 24 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Danmarks nettogæld blandt de laveste i EU.
  Danmark klarer sig godt, både når man sammenligner den offentlige nettogæld (offentlige finansielle nettoformue) og udlandsgælden (nettoformuen over for udlandet) med de øvrige EU-lande. Det seneste år med tal for samtlige EU-lande er 2012, og her var Danmarks offentlige nettogæld den sjette laveste i EU. Danmark er desuden et ud af seks EU-lande med nettoformue over for udlandet. Kun Finland og Luxembourg havde både nettoformue over for udlandet og offentlig finansiel nettoformue i 2012. Samtidig tilhører Danmark den halvdel af EU-landene, som overholder kravet om, at den såkaldte ØMU-gæld højst må udgøre 60 pct. af BNP.
 

Thu, 24 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Hidtil laveste antal indbrud i virksomheder .
  Der blev i første kvartal anmeldt 3.542 indbrud i virksomheder og 1.108 indbrud i offentlige bygninger. Det er et fald på hhv. 12 pct. og 16 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. For begge typer indbrud er der tale om en halvering siden første kvartal 2009, og det hidtil laveste siden Danmarks Statistik begyndte at lave opgørelser på området i 1979. Indbrud i virksomheder omfatter bl.a. indbrud i kontorer, forretninger, banker, lagre og værksteder, mens indbrud i offentlige bygninger bl.a. omfatter offentlige kontorer og institutioner, posthuse, biblioteker, idrætsanlæg, kirker og museer.
 

Wed, 23 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Tyskerne svigtede den danske sommer 2013 .
  I 2013 var de danske sommerhuse udlejet i 511.000 hus-uger. Det er 2 pct. færre end i 2012. Udlejningen til tyskere, der udgør størsteparten af sommerhuslejere, faldt med 3 pct. til 352.000 hus-uger. Danskere lejede feriehuse i 110.000 hus-uger, hvilket er uændret i forhold til 2012. Udlejningen til nordmænd steg med 6 pct. til 19.000 hus-uger. Udlejning til svenskere steg med 6 pct. og var i 2013 på 6.000 hus-uger. Udlejningen til nederlandske gæster faldt med 4 pct. til 11.000 hus-uger. Gæster fra andre lande lejede 13.000 hus-uger hvilket var et fald på 7 pct. fra sidste år.
 

Wed, 23 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Stor andel ufrivilligt på deltid i Sydeuropa.
  I 2013 var 29,5 pct. af de deltidsbeskæftigede i EU ufrivilligt på deltid. I de sydeuropæiske lande Grækenland, Italien, Spanien og Bulgarien var andelen over 60 pct. Modsat var kun 9,5 pct. af de deltidsbeskæftigede i Belgien ufrivilligt på deltid. I Danmark var tallet 18,3 pct. - og dermed et stykke under EU-gennemsnittet. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse, Labour Force Survey.
 

Wed, 23 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Lidt lavere inflation i Danmark og i EU.
  I marts var inflationen i Danmark 0,2 pct. I EU var inflationen 0,6 pct., mens den i euroområdet var lidt lavere på 0,5 pct. Måneden før var inflationen 0,3 pct. i Danmark, 0,8 pct. i EU og 0,7 pct. i euroområdet. Den højere inflation i EU end i Danmark skyldes bl.a., at prisændringer på fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer bidrager mere til inflationen i EU end i Danmark. Inflationen beregnes som den årlige udvikling i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
 

Wed, 23 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Industrien forudser stærkt stigende investeringer .
  Industrien forventer, at investeringerne vil stige med 19 pct. i 2014. Den endelige vurdering af investeringerne i 2013 viser, at der var en stigning på 8 pct. i forhold til året før. Dette fremgår af en undersøgelse af industriens investeringsforventninger, som blev gennemført i marts. Sammenholdt med den tilsvarende undersøgelse i oktober sidste år har industrien dermed nedjusteret deres vurdering af investeringerne i 2013 med 7 procentpoint og opjusteret forventningerne til 2014 med 18 procentpoint. Tallene er opgjort i løbende priser.
 

Tue, 22 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Uændret forbrugertillid.
  Indikatoren for forbrugertilliden er i april 5,5 mod 5,0 i marts. Niveauet er dermed omtrent uændret og befinder sig fortsat omkring gennemsnittet for det seneste halve år, der er 4,7. Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.
 

Tue, 22 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigning i det ledende danske aktieindeks .
  For tredje kvartal i træk steg kursen for det ledende danske aktieindeks OMXC20 CAP. I første kvartal 2014 steg kursen med 10,4 pct. fra kurs 685 i december 2013 til kurs 756 i marts 2014. Kursen for totalindekset OMXC steg fra kurs 517 i december 2013 til kurs 583 i marts 2014 svarende til en stigning på 12,8 pct. Kurserne for Midcap- og Smallcap-indekset steg ligeledes med hhv. 6,5 pct. og 8,4 pct. i samme periode.
 

Wed, 16 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Lavere importpriser end sidste år.
  Siden marts sidste år er importprisindekset faldet med 2,3 pct., mens det samlede producentprisindeks er uændret. Det samlede producentprisindeks for varer faldt med 1,1 pct. i marts i forhold til måneden før, mens importprisindekset faldt med 0,9 pct.
 

Tue, 15 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat mere tv-reklame.
  I 2013 blev der vist lidt over 3,6 mio. tv-spots på de kommercielle tv-kanaler. Med tv-spots forstås reklameindslag på tv. Til sammenligning blev der i 2012 vist lidt over 3,0 mio. og i 2011 2,7 mio. spots. Målt i tid steg omfanget af tv-spots med lidt over 3.000 timer fra 2012 til 2013.
 

Tue, 15 Apr 2014 07:00:00 GMT

  It-udgifter i virksomheder er steget.
  Virksomheder med mindst ti beskæftigede brugte 53 mia. kr. på it i 2012. Det er en stigning på 1,4 mia. kr. eller 3 pct. i forhold til 2011. Dermed fortsatte stigningen siden 2009. Den største post, udgifter til it-serviceydelser, udgjorde 53 pct. af it-udgifterne, hvilket var uændret fra 2011. Den inkluderer bl.a. serviceaftaler, konsulentbistand, webhosting og telekommunikation. Posterne software og øvrigt it-udstyr har haft den største tilvækst på tilsammen 1,3 mia. kr. Leje af it-udstyr er den eneste udgiftspost, som faldt fra 2011 til 2012.
 

Mon, 14 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Færre feriehusovernatninger i februar.
  I februar blev der overnattet 6 pct. færre gange i udlejede danske feriehuse end i januar, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. I perioden december 2013 - februar 2014 var der en stigning på 6 pct. i antallet af overnatninger i danske feriehuse sammenlignet med den forudgående tremånedersperiode september til november.
 

Fri, 11 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Større salg i februar.
  Firmaernes samlede salg var 1,4 pct. større i februar end i januar, heraf steg det indenlandske salg med 0,5 pct. Salget er opgjort eksklusive energi og korrigeret for normale sæsonudsving. Stigningen i det samlede salg kommer efter en stigning på 0,3 pct. fra december til januar. Stigningen i det indenlandske salg i februar på 0,5 pct. kommer efter en stigning på 0,7 pct. fra december til januar. I de seneste tre måneder (december til februar) er den samlede omsætning steget med 0,4 pct. i forhold til de forudgående tre måneder (september til november), mens den indenlandske omsætning er steget med 1,2 pct.
 

Fri, 11 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Færre overnatninger i vinterferiemåneden.
  Det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem faldt med 6 pct. fra januar til februar, hvor skolebørnene havde vinterferie. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Faldet i februar var på 7 pct. i antallet af hotelovernatninger, 4 pct. på feriecentrene og 1 pct. på de danske vandrerhjem. I faktiske tal steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 19.000 eller 2 pct. i februar 2014 sammenlignet med samme måned året før.
 

Fri, 11 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Flest lønmodtagere på højt niveau i de store byer.
  Fordelingen af befolkningen efter socioøkonomisk status varierer en del ved sammenligning mellem bystørrelser. Størst forskel, blandt lønmodtagere, er der i kategorien lønmodtagere på højeste niveau. I storbyer med mindst 100.000 indbyggere udgør gruppen 14 pct. mod 8 pct. i byer med under 2.000 indbyggere inklusive landdistrikter.
 

Fri, 11 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Unge mænd udsættes mindre for vold.
  I 2013 blev 1.237 unge mænd i alderen 15-19 år udsat for vold, ifølge politiets registreringer. Det er 4 pct. færre end året før og en fortsættelse af det fald, der har været gældende siden 2007, hvor antallet toppede med 2.311 ofre. I forhold til antallet af unge mænd er der siden 2007 sket en halvering fra 14 til 7 ofre pr. 1.000 indbyggere. De 20-24-årige mænd har oplevet et næsten tilsvarende stort fald fra 11 til 6 ofre pr. 1.000 indbyggere. For mænd over 30 år, der i langt mindre grad udsættes for vold, har antallet af ofre for vold være stabilt siden 2007.
 

Fri, 11 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Flest offentligt forsørgede i ø-kommunerne.
  Andelen af befolkningen, der er forsørget af det offentlige, er særligt stor i ø-kommunerne. I Lolland, Langeland, Bornholm, Samsø og Guldborgsund Kommune var således mere end tre ud af ti offentligt forsørgede i 2013. I den modsatte ende af skalaen ligger kommunerne nord for København, hvor der i Gentofte, Rudersdal, Allerød, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kun var 12-14 pct. på offentlig forsørgelse i 2013.
 

Thu, 10 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Lille fald i bilkøbet, men fra et højt niveau.
  De samlede registreringer af ny personbiler er i marts 6 pct. lavere end i februar, når der er korrigeret for normale sæsonudsving, men niveauet er fortsat meget højt. Der er 11 pct. færre nyregistreringer i husholdningerne og 2 pct. flere i erhvervene. I første kvartal er det samlede antal nyregistreringer 5 pct. højere end i fjerde kvartal 2013. Husholdningernes nyregistreringer i første kvartal ligger 1 pct. lavere end i fjerde kvartal 2013, mens erhvervenes ligger 17 pct. højere.
 

Thu, 10 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Lidt lavere stigning i forbrugerpriserne .
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i marts 0,4 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den tilsvarende stigning 0,5 pct. Dermed er prisstigningerne nu nede på samme lave niveau, som tilbage i august 2013. Lavere årlige prisændringer på bl.a. fødevarer og tøj trak årsstigningen nedad i forhold til sidste måned. Påvirkningen af det samlede forbrugerprisindeks afhænger af varegruppernes prisændringer og varegruppernes vægt i beregningen.
 

Thu, 10 Apr 2014 07:00:00 GMT

  7 kr. mere i børneydelser.
  I fjerde kvartal 2013 blev der udbetalt 4,1 mia. kr. til 680.300 familier i børnefamilieydelse (børnecheck) og andre børneydelser. Den gennemsnitlige udbetaling pr. familie var på 6.051 kr. i kvartalet, en stigning på 7 kr. eller 0,1 pct. i forhold til samme kvartal året før. Over en tiårig periode er familiernes gennemsnitlige udbetalte beløb steget med 13 pct. fra 5.369 kr. i 2004 til nu 6.051 kr. Forbrugerprisindekset er i samme periode steget 17 pct.
 

Thu, 10 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Mænd med høj pension på niveau med kvinder i job.
  En gennemsnitlig mandlig pensionist med stor privat pension har lige så meget i A-indkomst som en gennemsnitlig kvindelig lønmodtager; begge parter havde i 2013 en A-indkomst på omkring 330.000 kr. Med stor privat pension menes her, at den udgør mindst halvdelen af den samlede A-indkomst. Kvindelige pensionister med stor privat pension havde til sammenligning en A-indkomst på 291.000 kr. Mandlige lønmodtagere havde en samlet A-indkomst på 412.000 kr. Der var i 2013 2.319.000 lønmodtagere, 271.000 pensionister med stor privat pension, 707.000 øvrige folkepensionister og 727.000 offentligt forsørgede under 65 år.
 

Thu, 10 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Nationalmuseet var det mest besøgte museum.
  Nationalmuseets store afdeling i København, Prinsens Palais, oplevede en fremgang på hele 50 pct. i publikumstallet og blev med 728.000 besøgende det mest besøgte museum i 2013. Stigningen i besøgstallet kan forklares med særudstillingen VIKING, der tiltrak mange gæster. Louisiana var det næstmest besøgte museum med 589.000 besøgende, mens ARoS kom på tredjepladsen med 568.000 besøgende i 2013.
 

Wed, 09 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Folk vil gerne se fisk.
  1,09 mio. gæster strømmede i 2013 til Den Blå Planet, der åbnede på Amager 1. marts sidste år. Året før havde Den Blå Planets forgænger, Danmarks Akvarium, til sammenligning 124.000 gæster. Det samlede besøgstal for zoologiske anlæg og botaniske haver steg med 29 pct. eller 1,3 mio. besøgende fra 2012 til 2013, hvor der i alt var 5,75 mio. gæster. I forhold til 2010, hvor publikumstallet for zoologiske anlæg og botaniske haver var på 4,0 mio., var der i 2013 tale om en stigning på hele 44 pct.
 

Wed, 09 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Byggebeskæftigelsen stigende .
  Byggebeskæftigelsen er steget til 148.900 i første kvartal mod 145.100 i fjerde kvartal, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 2,6 pct. I fjerde kvartal 2013 var stigningen på 0,9 pct. Fordelt efter arbejdets art skete stigningen i det seneste kvartal især inden for nybyggeri, der havde en vækst på 4,5 pct., og reparation, der havde en vækst 2,2 pct. Kun i kategorierne kontorarbejde og ikke på arbejde, der bl.a. kan forårsages af dårligt vejr, er der registreret et fald. Udviklingen skal ses i lyset af den milde vinter.
 

Wed, 09 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Olie trak eksporten op .
  Eksporten af varer steg 4,9 pct. og importen 1,9 pct. i februar. Set over de seneste tre måneder er både eksporten og importen dog uændret. Eksportstigningen i februar skyldtes især, at USA og Storbritannien øgede deres køb af olie fra Danmark betydeligt. Overskuddet på handelsbalancen var på 8,7 mia. kr. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.
 

Wed, 09 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Varer trak overskud på betalingsbalancen op.
  I februar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 9,5 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. større end i januar og 3,1 mia. kr. større end i februar 2013. I februar bidrog løn- og formueindkomst med et overskud på 6,4 mia. kr. Varer gav i samme periode et overskud på 3,9 mia. kr., og tjenester gav et plus på 3,5 mia. kr., mens der var et underskud på løbende overførsler på 4,3 mia. kr.
 

Wed, 09 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Mange ubeboede boliger på landet.
  Næsten hver tredje bolig på Samsø og Læsø var ifølge folkeregistret ikke beboet 1. januar 2014. På Langeland og Ærø var det hver fjerde bolig. I de fleste kommuner omkring København var kun mellem 2 og 3 pct. af boligerne uden tilmeldte beboere på dette tidspunkt. En del af boligerne er kortvarigt tomme i forbindelse med flytning, andre bruges som fritidsbolig, mens resten er reelt ubeboede.
 

Tue, 08 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Region Sjælland har fortsat højest forbrug.
  Husstandenes forbrug målt i faste priser var 17.000 kr. lavere i 2011 end før finanskrisen (2007), hvor forbruget sidst toppede. Det svarer til et fald på 5,7 pct. Det er primært regionerne Sjælland og Hovedstaden, der har oplevet de største fald i forbruget. I Region Sjælland var faldet på 9,2 pct., hvilket har betydet en reduktion i forbruget på 30.000 kr. I Region Hovedstaden var faldet på 27.000 kr. pr. husstand, svarende til 8,6 pct. Region Sjælland er på trods af faldet stadig den region, der med et forbrug på 295.000 kr. pr. huststand har det højeste forbrug.
 

Tue, 08 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Flere folkepensionister får nedsat tillæg.
  Siden januar 2007 er antallet af folkepensionister steget med 198.000. Stigningen har især fundet sted blandt dem, der får nedsat pensionstillæg. I januar i år var det næsten hver anden folkepensionist, som modtog nedsat pensionstillæg. 496.600 folkepensionister modtog nedsat pensionstillæg i januar 2014 mod 481.100 året før og 357.600 i januar 2007.
 

Tue, 08 Apr 2014 07:00:00 GMT

  30.600 langtidsledige i november 2013.
  Antallet af langtidsledige personer var i november 2013 på 30.600, svarende til 1,2 pct. af arbejdsstyrken. Langtidsledigheden nåede 40.300 som et foreløbigt toppunkt i marts 2011. Den overordnede udvikling har siden da været, at antallet af langtidsledige er faldet, og alene siden december 2012 er der blevet 5.700 færre langtidsledige personer. En langtidsledig er en person, der har været ledig i mindst 12 måneder. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Tue, 08 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Øget forskning på kulturområdet.
  Den offentlige sektor brugte 2.113 årsværk på forskning og udvikling (FoU) inden for kulturområdet i 2012. Det er en stigning på 37 pct. siden 2007, hvor der blev anvendt 1.540 FoU-årsværk på kultur. Stigningen i kulturforskningen har dermed været lidt lavere end den samlede udvikling i den offentlige sektors FoU-årsværk, som i perioden er steget med 41 pct. Kulturområdet stod for 10 pct. af den offentlige sektors FoU-årsværk i 2012.
 

Mon, 07 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Lille stigning i industriproduktionen.
  Industriproduktionen steg 1,4 pct. fra januar til februar. I januar steg produktionen 0,8 pct., og de to mindre stigninger efterfulgte et større fald i december på 3,2 pct. Sammenlignes tremånedersperioden december-februar med de foregående tre måneder, var der et fald i industriproduktionen på 3,4 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.
 

Mon, 07 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat færre tvangsauktioner.
  I marts blev der bekendtgjort 254 tvangsauktioner mod 272 i februar, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. I første kvartal var der 837 tvangsauktioner mod 1.027 i fjerde kvartal 2013. Det er et fald på 19 pct. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.
 

Fri, 04 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Antallet af konkurser steg lidt i marts.
  Der var 331 konkurser i marts mod 303 i februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 9 pct. I første kvartal var der 1.019 konkurser mod 1.222 i fjerde kvartal 2013. Det er en nedgang på 17 pct.
 

Fri, 04 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat flest ledige stillinger i Tyskland.
  Fire lande i EU havde en andel af ledige stillinger i den private sektor på 2,0 pct. eller mere i fjerde kvartal 2013, nemlig Tyskland med 3,2 pct., Belgien med 2,5 pct., Storbritannien med 2,2 pct. samt Østrig med 2,0 pct. Andelen af ledige stillinger udgjorde 1,2 pct. i Danmark. Ud over Danmark havde fem EU-lande samt Norge en andel mellem 1,0 pct. og 1,9 pct. Norge havde en andel på 1,9 pct. og Sverige 1,4 pct. Femten lande lå med en andel af ledige stillinger på under 1,0 pct. Lavest i EU var Cypern, Kroatien og Letland alle med en andel på 0,3 pct. Andelen opgøres som antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger.
 

Wed, 02 Apr 2014 07:00:00 GMT

  Prisstigninger på boligmarkedet.
  Fra december til januar steg priserne på enfamiliehuse med 1,4 pct. og på ejerlejligheder med 1,0 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for november-januar med de foregående tre måneder, august-oktober, var der prisfald på enfamiliehuse på 1,0 pct., mens ejerlejligheder steg med 0,7 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste måned ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler). Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 02 Apr 2014 07:00:00 GMT

  ØMU-underskud på 0,8 pct. af BNP.
  I 2013 havde Danmark et underskud på den offentlige saldo (ØMU-saldoen) på 0,8 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det er en betydelig reduktion af underskuddet i forhold til året før, hvor underskuddet på ØMU-saldoen lå på 3,8 pct. af BNP. Det mindre underskud i 2013 skyldes blandt andet midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen. Ifølge EU-traktatens ØMU-kriterier må underskuddet på den offentlige saldo under normale omstændigheder ikke overstige 3 pct. af BNP.
 

Mon, 31 Mar 2014 07:00:00 GMT

  Stort set uændrede takster for børnepasning.
  Fra 2013 til 2014 faldt taksterne i daginstitutioner for børn på 0-2 år med 0,3 pct., mens taksterne omvendt steg med 1 pct. for de 3-5-årige. Disse takster gælder for såvel egentlige vuggestuer og børnehaver som for de aldersintegrerede institutioner, der optager børn på forskellige alderstrin. For dagpleje af 0-2-årige steg taksten med 1 pct., for skolefritidsordninger for de 6-9-årige med 0,4 pct., mens taksten i fritidshjemmene for de 6-9-årige faldt med 0,7 pct. Det skal dog bemærkes, at kun 11 kommuner har indberettet en fritidshjemstakst. Samlet set er taksterne for børnepasning generelt steget mindre end det generelle prisniveau, der fra januar 2013 til januar 2014 steg med 1 pct.
 

Mon, 31 Mar 2014 07:00:00 GMT

  Svag økonomisk udvikling i fjerde kvartal.
  Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,6 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser, viser reviderede beregninger. Dette afspejler især tilbagegang i produktionen af energiforsyning, handel, finansiering og forsikring samt andre serviceydelser. For 2013 som helhed steg BNP 0,4 pct., og den samlede indenlandske efterspørgsel steg 0,6 pct. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.
 

Mon, 31 Mar 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i disponibel indkomst .
  Husholdningernes disponible indkomst steg i fjerde kvartal med 0,8 pct. i forhold til det foregående kvartal, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving. Den disponible indkomst var påvirket negativt af en ekstraordinær skattebetaling i forbindelse med en omlægning af kapitalpensionsordningen. I samme periode faldt forbruget med 1,3 pct. Faldet i forbruget må bl.a. ses i sammenhæng med modregning af erstatninger efter stormene Allan og Bodil. Opgjort uden forsikringstjenester steg forbruget med 0,2 pct.
 

Mon, 31 Mar 2014 07:00:00 GMT

  Flere fuldfører en uddannelse.
  På ti år er antallet af studerende, der fuldfører en ungdomsuddannelse steget med 29 pct. og en videregående uddannelse med 37 pct. Udviklingen skyldes, at flere deltager i og afslutter en uddannelse. Men udviklingen afspejler også strukturændringer. Fx er de fleste af de lange videregående uddannelser i løbet af 90'erne blevet delt i bachelor- og kandidatniveau. Også inden for de øvrige uddannelser vil skift i de enkelte uddannelsers uddannelsesniveau påvirke udviklingen i tallene. I skoleåret 2012/2013 fuldførte 79.000 studerende en ungdomsuddannelse og 59.000 en videregående uddannelse.
 

Mon, 31 Mar 2014 07:00:00 GMT

  Industrien køber især olie, svin og mælk.
  Danske industrivirksomheder købte i 2012 varer for 42 pct. af omsætningen. De mest købte varegrupper var mineralske brændselsstoffer (især olie), levende dyr (især svin), mælk og maskiner. Industriens største branchegruppe, føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, købte varer for 58 pct. af omsætningen og stod for 35 pct. af industriens samlede varekøb. Råstofindvinding (3 pct.) og medicinalindustri (9 pct.) havde de mindste varekøb målt som andel af omsætningen. Kemisk industri og olieraffinaderier mv. havde det største relative varekøb med 65 pct. af omsætningen.
 

Fri, 28 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Stigende tendens i byggeriet .
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er faldet lidt fra minus 2 i februar til minus 4 i marts, men der spores stadig en stigende tendens over det seneste år. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Fri, 28 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Detailhandlens forventninger falder.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er faldet til 3 i marts fra 10 i februar. Det er en positiv vurdering af forventet omsætning, som holder indikatoren oppe, mens den faktiske omsætning og stigende lagerbeholdninger trækker ned. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Fri, 28 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Serviceerhvervenes konjunkturindikator uændret.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er næsten uændret med et fald fra 3 i februar til 2 i marts. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Det er vurderingen af forretningssituationen og den faktiske omsætning, som trækker ned, mens forventningerne til den kommende omsætning trækker op.
 

Fri, 28 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Stigende tendens i industrien.
  I marts er den sammensatte konjunkturindikator for industrien steget til 12 mod 7 i februar. Der ses fortsat en stigende tendens i kurvens zig-zag-mønster over de seneste 11 måneder. Af indikatorens tre komponenter er produktionsforventninger og ordrebeholdning steget. Færdigvarelagre er også steget, hvilket påvirker indikatoren negativt. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Fri, 28 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Danske fiskerfartøjers landinger steg 4 pct. i 2013.
  Værdien af danske fiskerfartøjers landinger steg med 4 pct. til 3 mia. kr. i 2013. I 2013 blev der igen tildelt kvoter af tobis, hvilket var hovedårsagen til, at værdien af industrifiskeri steg med 70 pct. til 777 mio. kr. Derimod faldt værdien af konsumfisk, krebs og bløddyr med 9 pct. til 2,25 mia. kr.
 

Thu, 27 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Faldende bruttoledighed.
  Bruttoledigheden faldt fra januar til februar med 2.700 og var i februar på 140.600. Tilsvarende er ledighedsprocenten faldet fra 5,4 til 5,3 pct. af arbejdsstyrken. Bruttoledighedsprocenten er hermed den laveste siden august 2009, men udviklingen skal dog tages med visse forbehold, som beskrevet nedenfor. Nettoledigheden, der defineres som bruttoledigheden fratrukket de 28.700 jobparate aktiverede, var i januar på 111.800, hvormed den er faldet med 1.400 siden januar. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 27 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Danske arbejdsomkostninger steg mere end i EU.
  Arbejdsomkostningerne pr. time steg 1,4 pct. i den private sektor i Danmark i fjerde kvartal 2013 i forhold til samme kvartal året før. Det er mere end den gennemsnitlige stigning på 1,0 pct. i de 28 EU-medlemslande i samme periode. I USA steg arbejdsomkostningerne noget mere end i Danmark, nemlig med 2,0 pct. Fra tredje til fjerde kvartal 2013 er stigningen på årsbasis øget en smule med 0,2 procentpoint i Danmark og 0,1 i USA. I de 28 EU-medlemslande er årsstigningen samlet set uændret i forhold til det foregående kvartal.
 

Thu, 27 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Flere kursister på korte højskoleophold.
  Fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013 steg antallet af kursister på korte højskoleophold med 5 pct. fra 32.700 til 34.400. Stigningen dækker over relativt store stigninger i kursister på gymnastik-, sports og idrætshøjskoler med 19 pct. og på de fagspecialiserede højskoler med 12 pct. Omvendt faldt seniorhøjskolernes kursistantal med 8 pct., ligesom de kristne/spirituelle højskoler oplevede et fald på 8 pct.
 

Thu, 27 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Vækst i offentlig forskning og udvikling.
  I 2012 blev der udført offentlig forskning og udvikling (FoU) for 19,4 mia. kr. Det er en stigning på 1,3 mia. kr. i forhold til 2011, svarende til en samlet vækst på 7 pct. Universiteterne stod for 74 pct. af den offentlige forskning og udvikling med omkostninger på 14,4 mia. kr. Universiteternes omkostninger er steget med 5 pct. i forhold til 2011, hvor de udgjorde 13,7 mia. kr.
 

Wed, 26 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Største prisstigninger på boliger i Hovedstaden.
  I fjerde kvartal steg ejendomspriserne i Region Hovedstaden væsentligt mere end i de øvrige regioner, når der sammenlignes med fjerde kvartal 2012. For ejerlejligheder er priserne steget 10,4 pct., mens de øvrige regioner har haft en stigning på mellem 1,6-4,8 pct. Samme tendens gælder for enfamiliehuse, her er prisstigningstakterne dog på et lavere niveau, og i to regioner var der mindre prisfald.
 

Wed, 26 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Stigning i udgifter til forskning og udvikling.
  Forskning og udvikling (FoU) i 2012 er opgjort til 56,4 mia.kr. - en stigning på 4 pct. fra 2011, hvor de samlede danske udgifter til FoU var 54,4 mia. kr. (i løbende priser). Udgifternes andel af BNP var i 2012 3,09 pct., hvilket er en stigning fra 2011, hvor andelen var 3,04 pct. Erhvervslivet bidrog i 2012 med 37,0 mia. kr. eller 2,03 pct. af BNP, mens den offentlige sektor brugte 19,4 mia. kr., svarende til 1,06 pct. af BNP.
 

Wed, 26 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Fortsat flere højskolekursister.
  Antallet af kursister på højskolernes lange kurser (dvs. kurser på 12 uger eller mere) er på et år steget med 7 pct. Hermed fortsatte den stigende tendens, som er set de seneste år. Fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013 er antallet steget fra 9.200 til 9.900.
 

Tue, 25 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Fald i ØMU-gælden og den offentlige nettogæld .
  Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) faldt med 28,7 mia. kr. til 826,9 mia. kr. i fjerde kvartal 2013, så den nu udgør 44,5 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Den offentlige nettogæld faldt med 2,6 mia. kr. i fjerde kvartal, så den ved udgangen af december var på 109,6 mia. kr., svarende til 5,9 pct. af BNP. ØMU-gælden, der benyttes i EU-sammenhæng, er alene en opgørelse af de væsentligste gældsposter i nominel værdi. Nettogælden omfatter såvel alle offentlige finansielle passiver som aktiver opgjort til markedsværdi, hvilket vil sige inklusive omvurderinger.
 

Tue, 25 Mar 2014 08:00:00 GMT

  Underskud på de offentlige finanser på 1 mia. kr..
  Underskuddet på de offentlige finanser udgjorde 1 mia. kr. i fjerde kvartal. I forhold til fjerde kvartal 2012 er den offentlige saldo forbedret med 16 mia. kr., som primært skyldes et ekstraordinært provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. Provenuet fra omlægningen udgør samlet i omegnen af 33 mia. kr. i 2013, hvoraf 14 mia. kr. kan henføres til fjerde kvartal. Den offentlige saldo er i fjerde kvartal forbedret med 6 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Det skyldes overvejende et forøget provenu fra skatter og afgifter på 10 mia. kr., hvoraf 4 mia. kr. er en stigning i provenuet fra omlægningen af kapitalpensionsordningen. Derudover er der en stigning i det offentlige forbrug på 5 mia. kr.
 

Tue, 25 Mar 2014 08:00:00 GMT

Last update 25.04.2014