Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Denmark_da

Denmark

Flag of Denmark

Danmarks StatistikSeneste tal fra Danmarks Statistik

Seneste tal og overskrifter i udgivelsen Nyt fra Danmarks Statistik
 
 
 
  Næsten uændret indikator i byggeriet.
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 9 i august mod minus 8 i juli. Trods udsving spores en opadgående tendens over de seneste 20 måneder. Beskæftigelsesforventningerne trækker opad, mens faldende ordrebeholdning trækker modsat. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator retter lidt op.
  Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget fra minus 13 i juli til minus 6 i august, men ligger stadig langt fra sidste år og forårets opadgående tendens. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Af indikatorens tre komponenter er produktionsforventningerne atter positive. Det bidrager også positivt til den sammensatte indikator, at færre virksomheder oplever færdigvarelagrene som for store. Derimod forventes ordrebeholdningen stadig at udvikle sig negativt.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Høje forventninger i detailhandlen.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er steget fra 10 i juli til 17 i august, og der ses en opadgående tendens siden marts. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning trækker opad, mens vurderingen af lagerbeholdningen hiver ned. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Stort set uændret ledighed.
  Bruttoledigheden steg fra juni til juli med 500. Dermed var der 134.400 ledige i juli og tilsvarende var ledighedsprocenten uændret på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Opadgående tendens i serviceerhvervene.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er steget fra 5 i juli til 7 i august. Over det seneste år spores der en opadgående tendens. Især positive omsætningsforventninger trækker opad i denne måned, mens vurderingen af forretningssituationen trækker nedad. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 28 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse.
  I andet kvartal steg antallet af lønmodtagere med 4.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til første kvartal, svarende til 0,2 pct. Det er andet kvartal i træk med en stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen. Der er dermed 2.158.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, hvilket er det højeste siden andet kvartal 2010. Alle tal i denne offentliggørelse er opgjort på grundlag af betalte timer, der er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 27 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Mange har pengeproblemer.
  I 2013 levede 12 pct. af befolkningen i husstande, hvor det i følge den interviewede person var svært eller meget svært at få pengene til at slå til. I undersøgelsen året før var det 11 pct., der svarede, at de havde svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til. Lige før krisen satte ind i 2008 var andelen 8 pct. Tallene stammer fra en interviewundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemførte i foråret 2013.
 

Tue, 26 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Godstransport med tog faldt i 2013.
  Godstransportarbejdet på de danske jernbaner faldt 7 pct. i 2013 til 2,1 mia. tonkm fra 2,3 mia. tonkm året før. I samme periode var der en mindre stigning på 1 pct. i persontransportarbejdet til 7,1 mia. personkm. 1 personkm svarer til en person transporteret 1 km. 1 tonkm er det transportarbejde, der udføres, når 1 ton gods flyttes 1 kilometer.
 

Tue, 26 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Industriens lagre steg, engroshandlens lagre faldt.
  Industriens lagre steg med 1,9 mia. kr. fra første til andet kvartal, mens engroshandlens lagre faldt med 1,9 mia. kr. Sammenlignes med lagerændringerne i samme kvartal sidste år, så var der dengang et fald i industriens lagre på 0,9 mia. kr. For engroshandlen ligner udviklingen i andet kvartal den i samme kvartal sidste år, hvor lagrene faldt 0,8 mia. kr. Tallene er ikke korrigeret for sæsonudsving og prisudvikling med mindre andet er angivet. En del af ændringerne er normale sæsonmæssige udsving.
 

Mon, 25 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Flest modtagere af kulturmidler i hovedstaden.
  I 2013 udbetalte Kulturministeriet 330 mio. kr. til personlige modtagere, som bl.a. omfatter forfattere, oversættere og musikere. Udbetalingerne sker primært inden for litteratur og musik. I forhold til kommunernes folketal er der flest modtagere af kulturmidler i København, Frederiksberg, Gentofte og Fanø Kommuner. Også bl.a. Samsø, Langeland, Aarhus og de nordsjællandske kommuner ligger højt mht. antallet af personlige modtagere pr. indbygger.
 

Fri, 22 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Forbrugertilliden fortsat i positiv udvikling.
  Indikatoren for forbrugernes tillid fortsætter med at stige og ligger på 11,4 i august mod 10,6 i juli. Gennemsnittet for det seneste halve år er 8,3, og forbrugertilliden har nu været stigende de seneste seks måneder. Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og den fremtidige økonomiske situation.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Næsten uændret detailsalg i juli .
  Fra juni til juli faldt detailsalget 0,1 pct., og salget var dermed stort set uændret. I juni faldt detailsalget 0,8 pct. efter fire måneder med stigende salg. I perioden maj-juli var detailsalget 0,2 pct. lavere end i de tre foregående måneder februar-april. Salget af beklædning mv. steg i juli med 0,4 pct. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt 0,2 pct., og det samme gjorde salget af andre forbrugsvarer. Tallene er renset for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Forbrugerkredit for 20 mia. kr..
  I andet kvartal var den samlede forbrugerkredit på 19,6 mia. kr. Det er et fald på 8,1 pct. i forhold til kvartalet før. En stor del af faldet skyldes en ændring i antallet af virksomheder i branchen for forbrugerkreditselskaber. Havde antallet af virksomheder i statistikken været uændret ville faldet blot have været 0,1 pct. Det er især forbrugerkreditten givet i form af blankolån samt købe- og kontokort, der er påvirket af ændringen.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Flere passagerer i de danske lufthavne.
  Antallet af passagerer i andet kvartal fra danske lufthavne steg med 9 pct. i forhold til første kvartal. Stigningen skyldes en fremgang i den internationale rutetrafik på 11 pct. samt en stigning på 4 pct. for den nationale rutetrafik. Charter- og taxitrafikken faldt med 1 pct. i forhold til første kvartal. Tallene er renset for normale sæsonudsving.
 

Thu, 21 Aug 2014 07:00:00 GMT

  AKU-ledigheden faldt i andet kvartal .
  Ifølge arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ledigheden faldet i andet kvartal 2014 i forhold til kvartalet før. Korrigeret for sæsonudsving faldt AKU-ledigheden med 10.000 personer. Dermed var der i andet kvartal 186.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 6,6 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. I forhold til andet kvartal sidste år er AKU-ledigheden faldet med 13.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal. Blandt de AKU-ledige er der 7.000 færre dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, og 8.000 færre aktiverede, mens der er 3.000 flere øvrige AKU-ledige, end der var for et år siden.
 

Wed, 20 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i inflationen i Danmark og fald i EU.
  I juli var inflationen i Danmark 0,5 pct. I EU var inflationen 0,6 pct., mens den i euroområdet var 0,4 pct. Måneden før var inflationen 0,4 pct. for Danmark, 0,7 pct. for EU og 0,5 pct. for euroområdet. Den højere inflation i Danmark i forhold til sidste måned skyldes bl.a. højere priser på bøger og forlystelsesparker. Den lavere inflation i EU i forhold til sidste måned hænger sammen med prisfald på bl.a. benzin og tobak. Inflationen beregnes som den årlige udvikling i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP).
 

Tue, 19 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Højere lønstigninger i staten og i regionerne.
  Lønstigningerne for de statsansatte, målt som den årlige ændring i timefortjenesten, lå i årets andet kvartal med 1,5 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er et noget højere niveau end i første kvartal, hvor stigningen på årsbasis udgjorde 0,9 pct. Også for de ansatte i regionerne steg gennemsnitslønnen i andet kvartal med 1,5 pct., hvilket var en fremgang fra 1,2 pct. i første kvartal. De kommunalt ansatte havde den mindste stigning i timefortjenesten på 1,0 pct. i andet kvartal, hvilket var en tilbagegang i forhold til det foregående kvartal, hvor stigningen på årsbasis udgjorde 1,3 pct.
 

Mon, 18 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Stigning i de danske aktieindeks .
  Fra første til andet kvartal 2014 steg kurserne for de danske aktieindeks. Det ledende danske aktieindeks OMXC20 CAP steg med 7,1 pct. fra kurs 756 i marts 2014 til kurs 810 i juni 2014. Det er fjerde kvartal i træk OMXC20 CAP stiger. Kursen for totalindekset OMXC steg fra kurs 583 i marts 2014 til kurs 610 i juni 2014 svarende til en stigning på 4,6 pct. Kurserne for Midcap- og Smallcap-indekset steg med hhv. 3,4 pct. og 8,4 pct. i samme periode.
 

Fri, 15 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Lavere priser end sidste år.
  Siden juli sidste år er importprisindekset for varer faldet med 1,4 pct., mens det samlede producentprisindeks for varer er faldet med 0,7 pct. Fra juni til juli faldt importprisindekset med 0,2 pct., hvorimod det samlede producentprisindeks viste en lille stigning på 0,1 pct.
 

Fri, 15 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat stigning i indvandringen.
  I den seneste etårsperiode fra tredje kvartal 2013 til og med andet kvartal 2014 indvandrede 59.274 udenlandske statsborgere til Danmark. Det er endnu en gang det højeste antal nogensinde på tolv måneder. To ud af tre af de indvandrede udenlandske statsborgere har statsborgerskab i et vestligt land.
 

Fri, 15 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Færre fødte og døde end sidste år i andet kvartal.
  Der var et fortsat fald i antallet af fødte i andet kvartal, hvor der blev født 14.142 børn. Det er 0,3 pct. færre end samme kvartal sidste år og 10,8 pct. færre end samme kvartal 2010. I maj var der det laveste gennemsnitlige antal fødte i kvartalet med 151 fødte pr. dag.
 

Fri, 15 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Færre anmeldelser af hærværk.
  Der blev anmeldt 5.803 tilfælde af hærværk i andet kvartal. Det er 507 færre end samme kvartal sidste år, et fald på 8 pct., og næsten en halvering siden andet kvartal 2007, hvor der var 10.774 anmeldelser. I landsdelene Byen København, Nordsjælland og Østsjælland er der en overvægt af kommuner med stigninger, mens det omvendte gør sig gældende i de øvrige landsdele.
 

Wed, 13 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Firmaernes samlede salg faldt i juni.
  Firmaernes samlede salg var 3,7 pct. mindre i juni end i maj, heraf var det indenlandske salg 3,4 pct. lavere. Salget er opgjort eksklusive energi og korrigeret for normale sæsonudsving. Faldet i det samlede salg kommer efter en stigning på 1,1 pct. fra april til maj, mens faldet i det indenlandske salg kommer efter et fald på 0,1 pct. fra april til maj. I andet kvartal af 2014 er det samlede salg faldet med 2,2 pct. i forhold til første kvartal, mens det indenlandske salg er faldet med 1,9 pct. Tallene i denne offentliggørelse er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er kommet færre indberetninger ind.
 

Tue, 12 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Højere stigning i forbrugerpriserne .
  Det samlede forbrugerprisindeks steg i juli 0,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Måneden før var den årlige stigning 0,5 pct. Højere årlige prisstigninger på bl.a. bøger har trukket årsstigningen op i forhold til sidste måned, mens lavere prisstigninger på bl.a. tøj og benzin har trukket årsstigningen nedad. Det seneste år har årsstigningen i forbrugerprisindekset svinget mellem 0,4 og 1,0 pct.
 

Mon, 11 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Olie trak eksporten ned.
  Eksporten faldt med 3,7 pct. og importen med 2,7 pct. i juni. Faldet i eksporten skyldes, at især Storbritannien købte mindre dansk olie. Faldet i importen var fordelt på en bred vifte af varer. Overskuddet på handelsbalancen var 6,2 mia. kr. i juni. I andet kvartal faldt eksporten med 0,8 pct., mens importen steg med 1,9 pct. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.
 

Mon, 11 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Varer og tjenester trækker overskuddet ned.
  I juni var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,5 mia. kr., hvilket var et fald på 3,2 mia. kr. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i overskuddet skyldes et fald i overskuddet på tjenester på 1,6 mia. kr. og på varer på 1,4 mia. kr. I forhold til maj faldt overskuddet på de løbende poster med 1,6 mia. kr., hvilket især tilskrives et fald i overskuddet på varer på 2,2 mia. kr.
 

Mon, 11 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat fald i eksporten af tjenester.
  I andet kvartal faldt eksporten af tjenester med 1,6 pct., hvilket betyder, at der har været faldende eksport to kvartaler i træk. Derimod steg importen med 1,0 pct. fra første til andet kvartal. Samlet set resulterer det i et fald i overskuddet på tjenestebalancen på 2,5 mia. kr. til 12,3 mia. kr. i andet kvartal 2014. Det viser tallene korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Mon, 11 Aug 2014 07:00:00 GMT

  12,5 mio. svin i Danmark.
  Den samlede bestand af svin i Danmark var 1. juli 1 pct. lavere end ved tællingen 1. april, når der korrigeres for sæsonudsving. Den faktiske bestand af svin var på 12,5 mio., hvilket er 2 pct. flere end samme tidspunkt sidste år.
 

Fri, 08 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Fortsat færre nye biler i husholdningerne.
  Der blev samlet set registreret 2 pct. færre nye personbiler i juli i forhold til juni, når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var 1 pct. færre nyregistreringer i husholdningerne og 2 pct. færre i erhvervene. I perioden maj-juli var det samlede antal nyregistreringer 8 pct. lavere end i perioden februar-april. Husholdningernes nyregistreringer var 17 pct. lavere i maj-juli end i februar-april, mens erhvervenes lå 5 pct. højere.
 

Fri, 08 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Industriproduktionen højere end de sidste fem år.
  Industriproduktionen er steget ca. 25 pct. siden lavpunktet i 2009. Industriproduktionen i juni var uændret i forhold til maj, hvis man opgør den uden medicinalindustrien. Inklusive medicinalindustrien steg industriproduktionen 5,3 pct. fra maj til juni. Den store stigning skal ses i lyset af særlige forhold i medicinalindustrien, hvor den opgjorte produktion steg med 35,5 pct.; den store stigning her hænger sammen med den markante udvikling i branchens priser, som er opgjort i producentprisindekset for varer. I andet kvartal steg den samlede industriproduktion med 1,8 pct. i forhold til første kvartal; uden medicinalindustri var stigningen dog kun på 0,8 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.
 

Fri, 08 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Lille fald i det påbegyndte byggeri.
  For både det samlede påbegyndte byggeri og for boligbyggeriet har der været et fald i andet kvartal forhold til første kvartal. Det samlede etageareal faldt 5 pct., mens antallet af boliger faldt 3 pct., når der er korrigeret for normale sæsonudsving. Overordnet tegner der sig et billede af en mindre stigning i det samlede påbegyndte erhvervsbyggeri og et større fald i det samlede påbegyndte byggeri af beboelsesbygninger.
 

Thu, 07 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Flere feriehusovernatninger i juni.
  I juni var der 10 pct. flere overnatninger i udlejede feriehuse end i maj, når tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Der var et næsten uændret antal feriehusovernatninger i andet kvartal sammenlignet med første kvartal. Antallet af danske overnatninger steg i juni med 28 pct. sammenlignet med måneden før, og de udenlandske overnatninger gik op med 4 pct. Det skal bemærkes, at sæsonkorrektionen ikke tager højde for pinsen, som i år lå i juni, mens den sidste år lå i maj. I årets andet kvartal overnattede danske gæster 6 pct. flere gange end i første kvartal, mens udenlandske gæster overnattede 1 pct. færre gange.
 

Thu, 07 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Næsten uændret antal overnatninger i juni.
  I juni faldt det samlede antal overnatninger med 1 pct. set i forhold til måneden før. Der var 3 pct. færre overnatninger på hotel, mens feriecentre og vandrerhjem havde stigninger på hhv. 3 og 7 pct. sammenlignet med maj. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. I andet kvartal faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 1 pct. sammenlignet med første kvartal opgjort i sæsonkorrigerede tal. Antallet af overnatninger på hoteller faldt i andet kvartal med 1 pct., mens der blev foretaget 3 pct. færre overnatninger på feriecentrene. Vandrerhjemmene havde til gengæld en fremgang på 3 pct.
 

Thu, 07 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Lille stigning i antal konkurser i juli.
  Der var 301 konkurser i juli mod 261 i juni, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 15 pct. Antallet af konkurser er faldet fra 909 i februar-april til 903 i maj-juli; det er et fald på 1 pct.
 

Wed, 06 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Uændret antal tvangsauktioner.
  I juli blev der bekendtgjort 318 tvangsauktioner mod 313 i juni, når der er korrigeret for normale sæsonudsving, hvilket svarer til en stigning på 2 pct. I tremånedersperioden maj-juli var der 932 tvangsauktioner mod 863 i perioden februar-april. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.
 

Wed, 06 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Danmarks AKU-ungdomsledighed fjerdelavest i EU.
  I første kvartal var AKU-ledigheden i Danmark 14,0 pct. af arbejdsstyrken for de 15-24-årige. Den danske AKU-ungdomsledighed var EU's fjerdelaveste - væsentligt lavere end EU's gennemsnitlige ungdomsledighed på 23,3 pct. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.
 

Wed, 06 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Omkostningerne ved at fjerne affald og slam er steget.
  Fra første til andet kvartal i år er omkostningerne for dagrenovation steget med 0,3 pct. og for slamsugning med 0,4 pct. På årsbasis ses der også en stigning på begge indeks, hvor dagrenovation er steget med 0,3 pct., og slamsugning er steget med 0,5 pct.
 

Wed, 06 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Uændrede omkostninger ved anlægsarbejde.
  Fra første til andet kvartal i år steg omkostningerne for jordarbejde med 0,1 pct. I samme periode var omkostningerne ved asfaltarbejde, betonkonstruktioner samt jern- og stålkonstruktioner uændrede. Vejarbejde, som er sammensat af jordarbejde, asfaltarbejde og betonkonstruktioner, steg 0,1 pct.
 

Wed, 06 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Kommunernes langfristede gæld steg 0,3 mia. kr..
  Kommunernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er steget med 0,3 mia. kr. til 86,2 mia. kr. fra første kvartal til andet kvartal. De langfristede tilgodehavender steg med 2,1 mia. kr. til 199,5 mia. kr. i samme periode. Langfristede tilgodehavender er fx aktier og andelsbeviser.
 

Tue, 05 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Regionernes langfristede gæld steg 0,1 mia. kr..
  Regionernes langfristede gæld, dvs. den del af gælden, der løber mere end et år, er steget med 0,1 mia. kr. til 17,6 mia. kr. fra første kvartal til andet kvartal. De likvide aktiver faldt med 1,4 mia. kr. til 4,0 mia. kr. i samme periode. Likvide aktiver er fx kontante beholdninger.
 

Tue, 05 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Færre unge falder ud af uddannelsessystemet.
  Stadig færre unge vælger at afbryde deres uddannelse i det første år efter, at de har afsluttet grundskolen. Særligt andelen af drenge, som afbryder en påbegyndt uddannelse i det første år, er faldet i tiårsperioden fra 2003 til 2012. Andelen er faldet fra 13 pct. til 9 pct. Andelen af piger, der afbryder en uddannelse efter første år, er i samme periode faldet fra 9 pct. til 7 pct. Tendensen ser ud til at stagnere sidst i perioden.
 

Mon, 04 Aug 2014 07:00:00 GMT

  Uændret ledighed.
  I juni var der 133.900 bruttoledige. Det er uændret i forhold til måneden før og svarer til, at ledighedsprocenten i både maj og juni var på 5,1 pct. af arbejdsstyrken. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Ledighedstal, der omtales i teksten, er, når intet andet er nævnt, korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Thu, 31 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Stabile forventninger i serviceerhvervene.
  Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er faldet fra 6 i juni til 5 i juli. Månedens konjunkturværdi ligger noget over juli sidste år, hvor den var nul. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Industriens konjunkturindikator styrtdykker.
  I juli er den sammensatte konjunkturindikator for industrien faldet til minus 13 fra minus 7 i juni. Indikatoren fortsætter dermed faldet fra marts, hvor den var på plus 12. Niveauet er nu det laveste siden 2009. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Faldet skyldes især en negativ udvikling i vurderingen af den samlede ordrebeholdning, men også et fald i produktionsforventningerne.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Lidt mindre negative forventninger i byggeriet.
  Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er steget lidt, fra minus 10 i juni til minus 8 i juli. Over de seneste 19 måneder spores en stigende tendens. Både beskæftigelsesforventningerne og ordrebeholdningen trækker opad. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Prisen på ejerlejligheder stiger fortsat.
  Fra april til maj steg priserne på enfamiliehuse med 0,2 pct. og på ejerlejligheder med 1,6 pct. på landsplan. Sammenholdes gennemsnittet for perioden marts-maj med de foregående tre måneder, december-februar, steg priserne på enfamiliehuse 2,9 pct., mens ejerlejligheder steg med 3,9 pct. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, som var tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste måned ca. 75 pct. af det forventede endelige antal handler). Derfor er tallene for de seneste måneder behæftet med usikkerhed.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

  Positive forventninger i detailhandlen.
  Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er faldet svagt, men der er stadig positive forventninger. Indikatoren er på 10 i juli mod 12 i juni. Positive vurderinger af faktiske og forventede omsætninger holder indikatoren oppe, mens vurderingen af lagerbeholdningen trækker ned. Indikatoren er ikke korrigeret for sæsonudsving.
 

Wed, 30 Jul 2014 07:00:00 GMT

Last update 29.08.2014