Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Aktiebostadspriserna steg något i oktober
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,2 procent från september till oktober. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent och i övriga Finland var de nästan oförändrade. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,3 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent från året innan och i övriga Finland med 1,6 procent.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Antalet olycksfall i arbetet 139 000 i Finland år 2012
  Under år 2012 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt 139 000. Löntagarna råkade ut för omkring 128 000 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för omkring 11 200 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. drygt 116 000 fall, medan närmare 23 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,4 procent under januari-september 2014
  Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,4 procent under januari-september 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 2,0 procent medan statsandelarna minskade med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader höll samma nivå som året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2013
  Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2013, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 0,6 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,1 procent år 2012 och 1,2 procent år 2011. På motsvarande sätt var tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2013 -0,5 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,6 procent år 2012 och 0,8 procent år 2011.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Statens garantistock 35,7 miljarder i slutet av september 2014
  Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick statens garantistock till 35,7 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet år 2014. Garantistocken var 9 procent större än året innan och 4 procent större än i slutet av föregående kvartal. Staten beviljade nya garantier för 1,9 miljarder euro under tredje kvartalet. Av de nya garantierna beviljades drygt 1,8 miljarder euro inom landet och drygt 0,1 miljarder euro till utlandet. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten, statens affärsverk, statens aktiebolag och specialkreditinstitut beviljar och som statsförvaltningen i sista hand ansvarar för.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Storföretagens omsättning minskade i oktober med 1,3 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens omsättning i oktober 2014 med 1,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under januari-oktober minskade storföretagens omsättning med 1,0 procent från motsvarande period året innan.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  År 2013 behandlade rättshjälpsbyråerna 69 000 ärenden som omfattades av offentlig rättshjälp
  År 2013 behandlade de statliga rättshjälpsbyråerna totalt 69 000 ärenden som omfattades av offentlig rättshjälp. Detta är 4 100 ärenden fler än året innan. Av de behandlade ärendena var 44 500 rättshjälp som gavs av de offentliga rättshjälpsbyråerna och 24 600 rättshjälpsbeslut för privata ombud. Mest rättshjälp gavs i äktenskaps- och familjerättsliga ärenden, arvsärenden och brottsärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.
 

Fri, 28 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Deponiavfallet minskar i snabb takt
  Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna minskar kraftigt. I fjol var minskningen över en fjärdedel jämfört med året innan och samma takt ser ut att fortsätta också i år. År 2013 var mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna bara 670 000 ton. Till exempel år 2008 var mängden ännu 1 400 000 ton. I synnerhet avfallsförbränning är på frammarsch. I Finland finns det redan totalt åtta verksamma avfallsförbränningsanläggningar eller anläggningar som håller på att byggas samt dessutom 14 samförbränningsanläggningar. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall att förpassas till historien, vilket redan skett i Schweiz och håller på att ske i Sverige, Tyskland och Danmark.
 

Thu, 27 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Konsumenternas förtroende fortfarande svagt och köpplaner försiktiga
  Konsumenternas förtroendeindikator var i november 2,6, då den i oktober var 0,4 och i september - 0,7. I november året innan hade förtroendeindikatorn värdet 6,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3 - 19 november 1 254 personer bosatta i Finland.
 

Thu, 27 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Också positiva förändringar i arbetsförhållandena trots rådande osäkerhet
  Enligt Statistikcentralens undersökning om arbetsförhållanden år 2013 verkar osäkerheten ha ökat avsevärt i det finländska arbetslivet under de senaste åren. Samtidigt har det också funnits många positiva inslag i utvecklingen och arbete värdesätts mer än tidigare.
 

Wed, 26 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 1,1 procent i oktober från året innan
  Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,1 procent i oktober jämfört med oktober 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,8 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i oktober med 3,8 procent och försäljningsvolymen med 2,9 procent från motsvarande period året innan.
 

Wed, 26 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,3 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2014 till 220 000, vilket var 26 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent, medan det var 7,4 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 7 000 färre än i oktober året innan. Det fanns 33 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan.
 

Tue, 25 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Hälften av företagen använder molntjänster
  Av företagen använder 51 procent avgiftsbelagda molntjänster. Vanligast är att företagen använder e-post som molntjänst, 33 procent av företagen, samt för lagring av filer, 27 procent av företagen. Det vanligaste hindret för användning av molntjänster är brist på information eller sakkunskap. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.
 

Tue, 25 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Värdenedgången på massmediemarknaden fortsatte
  Värdet av massmediemarknaden var totalt omkring 4,1 miljarder euro år 2013. Detta var nästan 150 miljoner euro och över tre procent mindre än året innan. Inom förlagsverksamheten och inspelningsmedier var minskningen 6 procent. Elektroniska medier ökade med två procent. Förlagsverksamhetens andel av massmediemarknaden har minskat med nästan 15 procentenheter från millennieskiftet.
 

Tue, 25 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i oktober från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,3 procent från oktober 2013 till oktober 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 1,0 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,6 procent.
 

Mon, 24 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Civilståndet bland föräldrarna i barnfamiljer allt oftare ogift
  Antalet barnfamiljer som består av en förälder och barnfamiljer bland sambor har ökat under de senaste tjugo åren, men varit nästan oförändrat de senaste åren. Av barnfamiljerna är 19 procent sådana där föräldrarna är sambor, 18 procent består av mor och barn och tre procent av far och barn. Föräldrarnas civilstånd i dessa barnfamiljer har förändrats på tjugo år. Idag är föräldrarna oftare ogifta än i mitten av 1990-talet.
 

Fri, 21 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Den preliminära folkmängden i Finland 5 470 437 i slutet av oktober
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 470 437 i slutet av oktober 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober med 19 170 personer, dvs. med 2 530 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 13 540 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 630 personer.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 18 personer i oktober
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 432 i oktober. I dessa dog 18 och skadades 532 personer. Antalet döda var 5 fler än i oktober 2013 och antalet skadade 75 färre.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Investeringarna ökade i Egentliga Finland och minskade i Österbotten från året innan
  Enligt Statistikcentralens statistik över regional ekonomi inom lantbruket för år 2012 gjordes de största lantbruksinvesteringarna i Egentliga Finland och Södra Österbotten. Lantbruksinvesteringarna uppgick i Egentliga Finland till ett värde av 147,2 miljoner euro och i Södra Österbotten till 146,6 miljoner euro.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent på årsnivå
  Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,6 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period år 2013. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kulturbranchernas andel inom samhällsekonomin sjunker ytterligare trots uppgången inom spelbranchen
  Kultur har traditionellt varit verksamhet med väldigt hög arbetsintensitet. Av de sysselsatta inom hela samhällsekonomin var kulturbranschernas andel drygt fyra procent år 2012. Detta framgår av Satelliträkenskaperna för kultur som Statistikcentralen publicerar. Spelbranschen är en av de få delsektorerna inom kultur som är växande, även om dess betydelse inom hela kulturens ekonomi ännu inte är så stor. Den största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför de nuvarande avgränsningarna för satelliträkenskaperna för kultur, men det finns nu separata beräkningar för hela spelbranschen.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Recessionen har inte påverkat användningen av naturresurser
  Materialekonomin avtog inte i fjol på samma sätt som samhällsekonomin. Användningen av naturresurser som direkta flöden i samhällsekonomin ökade med 4,7 procent år 2013 jämfört med året innan. Till exempel inom lantbruket ökade spannmålsproduktionen med hela 11 procent, inom skogsbruket ökade avverkningarna med 9 procent och i gruvorna var brytningen av metallmalm, industrimineraler och nyttosten sammanlagt större än någonsin tidigare i historien. Användningen av importvaror låg på samma nivå som året innan. Också om användningen av stenmaterial, såsom grus och kross, inom byggverksamheten sjönk till samma nivå som under recessionsåret 2009 och t.o.m. under den nivån, kan man sammantaget i Finland inte nu se ett liknande ras i förbrukningsvolymen för naturresurser som under depressionsåren i början av 90-talet eller under recessionsåret 2009.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar minskade med 7,1 procent i september
  I september 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 386 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 7,1 procent färre än året innan. De finländska turisterna övernattade drygt 1,1 miljoner dygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var nästan lika mycket som i september 2013. Antalet övernattningar minskade med bara 0,3 procent från året innan. Det totala antalet övernattningar minskade med 2,2 procent från året innan. Totalt statistikfördes 1,5 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i september 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 20 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Antalet konkurser minskade under januari - oktober med 7,1 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - oktober 2014 totalt 2 510 konkurser, dvs. 193 konkurser (7,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 11 800, vilket är 2 041 personer (14,8 procent) färre än året innan.
 

Wed, 19 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 3,7 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 3,7 procent och inom handeln med 2,8 procent jämfört med tredje kvartalet år 2013.
 

Wed, 19 Nov 2014 07:00:00 GMT

  De mest betydande direktinvesterare i Finland år 2013 var Sverige och Förenta staterna
  Nya standarder för statistikföring och uppgifter som samlats in på en mer detaljerad nivå än tidigare gör det möjligt att analysera direkta utländska investeringar i Finland landsvis också enligt hemlandet för den yttersta direktinvesteraren utöver den traditionella analysen enligt hemlandet för den omedelbara direktinvesteraren. Särskilt Förenta staternas betydelse när det gäller direktinvesteringar i Finland ökar i den nya granskningen.
 

Tue, 18 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner steg med 0,3 procent i oktober från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,3 procent från oktober år 2013 till oktober år 2014. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner sjönk med 0,6 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner ökade med 0,2 procent. Kostnaderna för mobilkranar sjönk med 0,7 procent. Till minskningen av totalindexet bidrog billigare bränslen. Minskningen av kostnaderna dämpades särskilt av att arbetskraftskostnaderna ökade.
 

Tue, 18 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,5 procent i oktober från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för skogsmaskiner med 0,5 procent från oktober år 2013 till oktober år 2014. Kostnaderna för skogstraktorer sjönk med 0,6 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner sjönk med 0,5 procent på årsnivå. Kostnaderna för timmerekipage sjönk med 0,1 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 1,6 procent.
 

Tue, 18 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,4 procent i oktober från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,4 procent från oktober år 2013 till oktober år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från - 1,3 procent för beläggningar till 2,4 procent för betongkonstruktioner.
 

Tue, 18 Nov 2014 07:00:00 GMT

  Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,0 procent under tredje kvartalet från året innan
  Korrigerats 18.11.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
 

Mon, 17 Nov 2014 07:00:00 GMT

Last update 29.11.2014