Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 468 609 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2014 med 17 340 personer, dvs. med 2 250 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 12 330 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 010 personer.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till 218 000, vilket var 19 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,6 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli - september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013. Sysselsättningen var nästan oförändrad jämfört med juli - september år 2013.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,1 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,1 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner ökade med 0,3 procent. Kostnaderna för mobilkranar sjönk med 0,6 procent. Sänkningen av kostanderna påverkades av att bränslen blev billigare och att räntekostnaderna sjönk under året.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för skogsmaskiner med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Exklusive bränslekostnader ökade kostnaderna med 0,9 procent. Kostnaderna för skogstraktorer sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner med 0,3 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage ökade med 0,1 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 1,4 procent.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,2 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för taxitrafiken med 1,2 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för invalidtaxitrafiken gick upp med 1,0 procent och kostnaderna för ambulanstrafiken med 3,0 procent på årsnivå.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från september år 2013 till september år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,8 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Antalet nya företag fortsätter minska
  Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2013
  Bruttoinkomsterna inom utrikessjöfarten var 1,8 miljarder euro år 2013, vilket är fyra procent mindre än året innan. Trafikutgifterna till utlandet var 0,9 miljarder euro och de minskade med tretton procent från år 2012. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens kvartalsvisa datainsamling. Uppgiftslämnare är rederier, fartygsägare och/eller andra uppgiftslämnare.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,7 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,7 procent från september år 2013 till september år 2014. Förändringarna på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,2 procent för reguljärtrafik till 1,1 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och de allmänna kostnaderna steg under året.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 0,9 procent och kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 1,0 procent. Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 0,2 procent.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013
  År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen sjönk med sju procent och industrivärmeproduktionen med en procent. Användningen av förnybara bränslen inom el- och värmeproduktionen ökade. Användningen av fossila bränslen ökade i och med att man använde 38 procent mer stenkol än året innan. Däremot minskade användningen av naturgas och olja. Användningen av torv minskade med 13 procent från året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.
 

Thu, 16 Oct 2014 06:00:00 GMT

  År 2013 köpte 21 000 personer första bostad
  Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år 2013 totalt 20 718 köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med 13 400 (39 procent) jämfört med år 2006. Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken.
 

Thu, 16 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari-september 2014 kännedom om totalt 316 800 brott, vilket var 7 800 fall (2,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 183 800, dvs. lika många som år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 300, vilket är 2 300 fall (8,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom registrerades 294 900 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 48 300 fall (14,1 procent) färre än år 2013.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i september med 1,3 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i september 2014 med 1,3 procent från september året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,5 procent, priserna på materialinsatser med 1,8 procent och priserna på övriga insatser med 1,2 procent jämfört med året innan.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  I augusti 2014 visade bytesbalansen underskott, nettokapitalutflöde från Finland till utlandet
  I augusti 2014 visade Finlands bytesbalans ett litet underskott. Den finansiella balansen visade ett nettokapitalutflöde från Finland till utlandet.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 1,3 procent
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli-september 2014 med 1,3 procent jämfört med juli-september året innan. Reallönerna steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin minskade under maj-juli med nästan en procent jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under maj - juli 0,9 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,9 procent, medan exportomsättningen ökade med 1,3 procent från föregående år.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti jämfört med året innan
  Den säsongrensade produktionen var i augusti på samma nivå som föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,6 procent mindre än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli med 1,2 procent jämfört med juli året innan (tidigare -0,8%).
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen gick ned i augusti inom handelns alla näringsgrenar
  Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 1,7 procent i augusti jämfört med augusti 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 0,2 procent och inom varuhushandeln med 1,4 procent från föregående år. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 3,2 procent och inom bilhandeln med 0,3 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 2,4 procent från augusti 2013.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Inflationen tilltog i september till 1,3 procent
  Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 1,3 procent. I augusti var den 1,1 procent. Inflationen accelererade främst på grund av dyrare kläder och grönsaker.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013
  Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 2 928 euro i oktober 2013. Medeltalet för totallönerna var 3 284 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 2,8 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,8 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,8 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Byggföretagens omsättning ökade maj-juli med 1,6 procent från året innan
  Byggföretagens omsättning ökade under maj - juli i år med 1,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 1,7 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 1,6 procent och inom anläggningsarbeten med 1,2 procent. Ett år tidigare minskade omsättningen inom hela näringsgrenen med 0,4 procent under motsvarande period.
 

Mon, 13 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Industrins orderingång ökade i augusti med 4,5 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 4,5 procent större i augusti 2014 än året innan. Under januari - augusti ökade orderingången med 4,0 procent från året innan.
 

Fri, 10 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Industriproduktionen minskade i augusti med 3,5 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,5 procent i augusti 2014 jämfört med augusti år 2013. Under januari - augusti minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den långvariga minskningen av industriproduktionen har också återspeglat sig i produktionen av investeringsvaror. Produktionen av investeringsvaror minskade med 11,1 procent under början av året jämfört med året innan.
 

Fri, 10 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Lönesumman ökade med 0,7 procent under juni-augusti jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under juni-augusti 0,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i augusti ökade lönesumman för hela ekonomin med en procent från året innan. Under juni-augusti för ett år sedan ökade lönesumman med 0,6 procent.
 

Fri, 10 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 - 2012
  Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det flest jobb inom näringsgrenen hälso- och sjukvård år 2012, dvs. 182 100. Under åren 2007 - 2012 ökade antalet jobb inom hälso- och sjukvård med 8 300. Under denna femårsperiod fanns det flest nya jobb inom vård och omsorg med boende, dvs. 13 900. Antalet jobb minskade mest inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, dvs. 14 200.
 

Fri, 10 Oct 2014 06:00:00 GMT

  De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent under andra kvartalet 2014
  De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 603 miljoner euro under andra kvartalet 2014. Finansnettot minskade med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade finansnettot med 8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.
 

Wed, 08 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst ökade under april - juni från året innan
  Under andra kvartalet år 2014 uppgick värdepappersföretagens provisionsintäkter till 85 miljoner euro. Provisionsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade provisionsintäkterna med 4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.
 

Wed, 08 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Sysselsättningen för mammor i flerbarnsfamiljer vände nedåt
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har sysselsättningen för mammor minskat från år 2012 till år 2013. Detta syns tydligast i flerbarns- och småbarnsfamiljer. Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökningens årsöversikt Perheet ja työ vuonna 2013 (Familjer och arbete år 2013).
 

Tue, 07 Oct 2014 06:00:00 GMT

Last update 22.10.2014