Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Antalet nya och nedlagda företag var störst inom handel under 2013
  Enligt Statistikcentralen inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Företagsbeståndet ökade mest inom näringsgren Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt minskade mest inom Transport och magasinering.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Den förväntade livslängden för nyfödda längst för flickor från Österbotten, kortast för pojkar från Kajanaland
  Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden för nyfödda under perioden 2011 - 2013 längst för flickor födda i landskapet Österbotten, dvs. 84,8 år, och kortast för pojkar födda i landskapet Kajanaland, dvs. 75,3 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,3 procent från september 2013 till september 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,4 procent.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under juli-september från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,1 procent under det tredje kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen i september på samma nivå som året innan
  Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln var september månads försäljning inom detaljhandeln på samma nivå som i september 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i september med 1,6 procent och försäljningsvolymen med 0,1 procent från motsvarande period året innan.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år
  Enligt Statistikcentralen minskade antalet patent till finländska företag och sammanslutningar med omkring nio procent år 2013 jämfört med året innan. Totalt beviljades finländska företag och sammanslutningar 573 patent och antalet minskade till sin lägsta nivå på sex år.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 20 personer i september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 536 i september. I dessa dog 20 och skadades 657 personer. Antalet döda var 3 fler än i september 2013 och antalet skadade 13 färre.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti
  I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 0,6 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till något under 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 2,0 procent jämfört med augusti 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,2 procent och totalt statistikfördes drygt 2,1 miljoner övernattningsdygn i augusti 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 8 procent i augusti
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 1,9 miljoner kubikmeter i augusti i år, vilket är 8,5 procent mindre än för ett år sedan.
 

Wed, 22 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 468 609 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2014 med 17 340 personer, dvs. med 2 250 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 12 330 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 010 personer.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till 218 000, vilket var 19 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,6 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli - september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013. Sysselsättningen var nästan oförändrad jämfört med juli - september år 2013.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,1 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,1 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner ökade med 0,3 procent. Kostnaderna för mobilkranar sjönk med 0,6 procent. Sänkningen av kostanderna påverkades av att bränslen blev billigare och att räntekostnaderna sjönk under året.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för skogsmaskiner med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Exklusive bränslekostnader ökade kostnaderna med 0,9 procent. Kostnaderna för skogstraktorer sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner med 0,3 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage ökade med 0,1 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 1,4 procent.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,2 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för taxitrafiken med 1,2 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för invalidtaxitrafiken gick upp med 1,0 procent och kostnaderna för ambulanstrafiken med 3,0 procent på årsnivå.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från september år 2013 till september år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,8 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Antalet nya företag fortsätter minska
  Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2013
  Bruttoinkomsterna inom utrikessjöfarten var 1,8 miljarder euro år 2013, vilket är fyra procent mindre än året innan. Trafikutgifterna till utlandet var 0,9 miljarder euro och de minskade med tretton procent från år 2012. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens kvartalsvisa datainsamling. Uppgiftslämnare är rederier, fartygsägare och/eller andra uppgiftslämnare.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,7 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,7 procent från september år 2013 till september år 2014. Förändringarna på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,2 procent för reguljärtrafik till 1,1 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och de allmänna kostnaderna steg under året.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 0,9 procent och kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 1,0 procent. Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 0,2 procent.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Andelen av fossila bränslen ökade inom el- och värmeproduktionen år 2013
  År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen sjönk med sju procent och industrivärmeproduktionen med en procent. Användningen av förnybara bränslen inom el- och värmeproduktionen ökade. Användningen av fossila bränslen ökade i och med att man använde 38 procent mer stenkol än året innan. Däremot minskade användningen av naturgas och olja. Användningen av torv minskade med 13 procent från året innan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.
 

Thu, 16 Oct 2014 06:00:00 GMT

  År 2013 köpte 21 000 personer första bostad
  Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år 2013 totalt 20 718 köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med 13 400 (39 procent) jämfört med år 2006. Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken.
 

Thu, 16 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari-september 2014 kännedom om totalt 316 800 brott, vilket var 7 800 fall (2,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 183 800, dvs. lika många som år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 300, vilket är 2 300 fall (8,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom registrerades 294 900 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 48 300 fall (14,1 procent) färre än år 2013.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i september med 1,3 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i september 2014 med 1,3 procent från september året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,5 procent, priserna på materialinsatser med 1,8 procent och priserna på övriga insatser med 1,2 procent jämfört med året innan.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  I augusti 2014 visade bytesbalansen underskott, nettokapitalutflöde från Finland till utlandet
  I augusti 2014 visade Finlands bytesbalans ett litet underskott. Den finansiella balansen visade ett nettokapitalutflöde från Finland till utlandet.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Löntagarnas förtjänster steg under juli-september med 1,3 procent
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli-september 2014 med 1,3 procent jämfört med juli-september året innan. Reallönerna steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin minskade under maj-juli med nästan en procent jämfört med året innan
  Korrigerad 21.10.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin minskade i augusti jämfört med året innan
  Den säsongrensade produktionen var i augusti på samma nivå som föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,6 procent mindre än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för juli med 1,2 procent jämfört med juli året innan (tidigare -0,8%).
 

Wed, 15 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen gick ned i augusti inom handelns alla näringsgrenar
  Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 1,7 procent i augusti jämfört med augusti 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 0,2 procent och inom varuhushandeln med 1,4 procent från föregående år. Inom partihandeln sjönk försäljningen med 3,2 procent och inom bilhandeln med 0,3 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln gick ned med 2,4 procent från augusti 2013.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Medianlönen för löntagare 2 928 euro i månaden år 2013
  Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 2 928 euro i oktober 2013. Medeltalet för totallönerna var 3 284 euro. Totallönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli med 2,8 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 2,8 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 0,8 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Tue, 14 Oct 2014 06:00:00 GMT

Last update 25.10.2014