Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Den preliminära folkmängden i Finland 5 465 290 i slutet av augusti
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 465 290 i slutet av augusti 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-augusti med 14 020 personer, dvs. med 2 740 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 9 860 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 4 160 personer.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 20 personer i augusti
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 535 i augusti. I dessa dog 20 och skadades 684 personer. Antalet döda var 2 färre än i augusti 2013 och antalet skadade 20 färre.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,1 procent i augusti från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,1 procent från augusti år 2013 till augusti år 2014. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner sjönk med 0,2 procent och kostnaderna förunderhållsmaskiner ökade med 0,5 procent. Kostnaderna för mobilkranar sjönk med 0,3 procent. Till ökningen av totalindexet bidrog bl.a. dyrare försäkringspremier och ökningen av arbetskraftskostnader Stegringen av kostnaderna dämpades särskilt av att bränslen blev billigare.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk 0,1 procent i augusti från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för skogsmaskiner med 0,1 procent från augusti år 2013 till augusti år 2014. Kostnaderna för skogstraktorer steg med 0,1 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner sjönk med 0,2 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage steg med 0,1 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 0,1 procent.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,9 procent i augusti från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,9 procent från augusti år 2013 till augusti år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,8 procent för beläggningar till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Priserna på fossila bränslen och el sjönk under andra kvartalet
  Priserna på stenkol och naturgas inom värmeproduktionen sjönk under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Priset på skogsflis steg med omkring 4 procent från året innan. Elpriset sjönk inom alla användargrupper. Priserna på fjärrvärme steg något jämfört med året innan beroende på användargrupp.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 3,3 procent i juli
  Det totala antalet övernattningar minskade med 3,3 procent i juli 2014 och sammanlagt statistikfördes 2,9 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Övernattningarna av utländska turister minskade lika mycket och uppgick till nästan 722 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till drygt 2,2 miljoner dygn. Detta var en minskning med 3,2 procent jämfört med juli 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 18 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,1 procent i augusti från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,1 procent från augusti år 2013 till augusti år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,3 procent för stadstrafik, snabbturstrafik och reguljärtrafik till 1,1 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och allmänna kostnaderna steg under året.
 

Wed, 17 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i augusti från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,4 procent från augusti 2013 till augusti 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 1,0 procent. Kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar steg med 1,0 procent och kostnaderna för trailerkombinationer med 0,2 procent.
 

Wed, 17 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin minskade i juli jämfört med året innan
  Den säsongrensade produktionen var i juli på samma nivå som föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,8 procent mindre än året innan. Enligt de reviderade uppgifterna minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för juni med 0,3 procent jämfört med juni året innan (tidigare +0,1%).
 

Tue, 16 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i augusti med 1,2 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i augusti 2014 med 1,2 procent från augusti året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,5 procent, priserna på materialinsatser med 1,6 procent och priserna på övriga insatser med 0,7 procent jämfört med året innan.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Hushållens förmögenhet ökade år 2013
  Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 252 miljarder euro och andra tillgångar till 413 miljarder euro i slutet av år 2013. De finansiella tillgångarna ökade med 15 miljarder euro under året och andra tillgångar med 11 miljarder euro. Utöver tillgångarna ökade också hushållens skulder som uppgick till 136 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet var således 529 miljarder euro i slutet av år 2013. I samband med finansräkenskaperna publiceras nu för första gången utöver uppgifter om finansiella tillgångar också uppgifter om andra tillgångar, t.ex. byggnader och mark.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Industrins omsättning nästan på föregående års nivå under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under april - juni 0,2 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,2 procent, medan exportomsättningen ökade med 2,0 procent från föregående år.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Inflationen tilltog till 1,1 procent i augusti
  Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i augusti 1,1 procent. I juli var den 0,8 procent. Att inflationen tilltog något berodde främst på att priset på gurka och tomat steg.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,0 procent från juli året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,0 procent under juli 2014 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 2,0 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,6 procent.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014
  Korrigering. Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 18.9.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för lantbruket sjönk med 13,6 procent från juli året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 13,6 procent under juli 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 8,3 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 18,5 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 10,5 procent.
 

Mon, 15 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Bostadsbolagens skötselkostnader ökade år 2013
  År 2013 uppgick bostadsaktiebolagens skötselkostnader till i genomsnitt 3,99 euro per lägenhetskvadratmeter per månad. Skötselkostnaderna ökade med 6,4 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över bostadsaktiebolagens ekonomi.
 

Fri, 12 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen inom hela handeln ökade i juli med 0,2 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 0,6 procent i juli jämfört med juli 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 1,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,6 procent från föregående år. Inom partihandeln ökade försäljningen med 1,0 procent från året innan. Däremot minskade försäljningen inom bilhandeln med 0,9 procent. Försäljningen inom hela handeln gick upp med 0,2 procent från juli 2013.
 

Fri, 12 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 1,9 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,9 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 1,7 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Fri, 12 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Byggföretagens omsättning ökade andra kvartalet med 3,5 procent från året innan
  Byggföretagens omsättning ökade under april - juni i år med 3,5 procent jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen inom husbyggande ökade med 4,6 procent. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 2,9 procent och omsättningen inom anläggningsarbeten med 2,2 procent. Ett år tidigare minskade omsättningen inom hela näringsgrenen med 1,8 procent under motsvarande period.
 

Thu, 11 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Hushållen betalar 45 procent av miljöskatterna
  Utfallet av miljöskatter minskade något år 2012 i och med att transport- och föroreningsskatterna minskade. Skatterna uppgick till totalt 5,8 miljarder euro, av vilka hushållen betalade nästan 2,7 miljarder euro. Näringsgrenen tillverkning betalade nästan 0,7 miljarder i miljöskatter och transport och magasinering drygt 0,7 miljarder euro. Av statens hela beskattningsutfall utgjorde miljöskatterna nästan 7 procent år 2012. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskatter efter näringsgren .
 

Thu, 11 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014
  Det totala beståndet av krediter som inhemska övriga finansiella företag, försäkringsföretag och den offentliga sektorn beviljade uppgick till 93 miljarder euro i slutet av juni 2014. Jämfört med motsvarande kvartal året innan var detta en ökning med 9 procent, jämfört med föregående kvartal var ökningen en procent. Övriga finansiella företags, försäkringsföretags och den offentliga sektorns kreditbestånd utgjorde omkring 30 procent av samhällsekonomins totala kreditbestånd. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditbeståndet.
 

Thu, 11 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Industrins orderingång ökade i juli med 6,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,4 procent större i juli 2014 än året innan. Under januari - juli ökade orderingången med 2,8 procent från året innan
 

Wed, 10 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Industriproduktionen minskade i juli med 2,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,6 procent i juli 2014 jämfört med juli 2013. Under januari - juli minskade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 3,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.
 

Wed, 10 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Lönesumman ökade med 1,1 procent under maj-juli jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under maj-juli 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i juli ökade lönesumman för hela ekonomin med 1,3 procent från året innan. Under maj-juli för ett år sedan ökade lönesumman med 1,2 procent.
 

Wed, 10 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,9 procent under april-juni
  Under april-juni 2014 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,9 procent jämfört med motsvarande period året innan. De säsongrensade arbetskraftskostnaderna steg med 2,9 procent under april-juni 2014. Arbetskraftskostnader exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,3 procent från motsvarande period året innan. Under samma tidsperiod steg förtjänstnivåindexet med 1,6 procent inom den privata sektorn.
 

Tue, 09 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under april - juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Under andra kvartalet fanns det en arbetsdag mindre än för ett år sedan.
 

Fri, 05 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,0 procent på årsnivå
  Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 2,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period år 2013. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100.
 

Fri, 05 Sep 2014 06:00:00 GMT

  Priserna på gamla egnahemshus sjönk under april-juni med 2,1 procent från året innan
  Priserna på gamla egnahemshus sjönk under andra kvartalet år 2014 i hela landet med i genomsnitt 2,1 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 5,5 procent från motsvarande period året innan och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med första kvartalet 2014 var priserna på gamla egnahemshus nästan oförändrade i hela landet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.
 

Fri, 05 Sep 2014 06:00:00 GMT

Last update 22.09.2014