Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan
  Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns det 27 800 lediga jobb under andra kvartalet 2014, dvs. 15 procent färre än året innan (32 500). Referenstidpunkten för uppgifterna för andra kvartalet var den 1 juni.
 

Fri, 29 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014
  Kommunernas verksamhetskostnader ökade med 1,5 procent under januari-juni 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med 3,4 procent medan statsandelarna minskade med 0,9 procent. Samkommunernas verksamhetskostnader minskade med 0,9 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.
 

Fri, 29 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Statens garantistock 34,3 miljarder i slutet av mars 2014
  Statens garantistock uppgick till 34,3 miljarder euro i slutet av andra kvartalet 2014. Garantistocken var 8 procent större än året innan och lika stor som i slutet av föregående kvartal. Staten beviljade nya garantier för 1,8 miljarder euro under andra kvartalet. Av de nya garantierna beviljades drygt 1,5 miljarder euro inom landet och drygt 0,3 miljarder euro till utlandet. Statens garantier omfattar alla slag av garantier som staten, statens affärsverk, statens aktiebolag och specialkreditinstitut beviljar och som statsförvaltningen i sista hand ansvarar för.
 

Fri, 29 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Storföretagens omsättning minskade i juli med 1,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade storföretagens omsättning i juli 2014 med 1,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under januari-juli minskade storföretagens omsättning med 1,4 procent från motsvarande period året innan.
 

Fri, 29 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Aktiebostadspriserna sjönk i juli
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,6 procent från juni till juli. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,4 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen var priserna oförändrade jämfört med året innan, medan de i övriga Finland sjönk med 2,6 procent.
 

Thu, 28 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Stenkolsförbrukningen minskade med 30 procent under januari - juni
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 30 procent under januari - juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Omkring 2 miljoner ton stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 50 petajoule. Under januari - juni i år var stenkolsförbrukningen 24 procent mindre än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet.
 

Thu, 28 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Antalet konkurser minskade under januari - juli med 4,5 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - juli 2014 totalt 1 781 konkurser, dvs. 83 konkurser (4,5 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 113, vilket är 1 091 personer (11,9 procent) färre än året innan.
 

Wed, 27 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Konsumenternas förtroende försvagades i augusti
  Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 2,2, medan den i juli var 9,4 och i juni 8,7. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 5,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 19 augusti 1 156 personer bosatta i Finland.
 

Wed, 27 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 11 procent under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 10,7 miljoner kubikmeter under andra kvartalet 2014, vilket är 10,9 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 0,4 procent.
 

Wed, 27 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Löntagarnas förtjänster steg under april-juni med 1,2 procent
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april - juni 2014 med 1,2 procent jämfört med april-juni året innan. Reallönerna steg med 0,3 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.
 

Wed, 27 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,0 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2014 till 193 000, vilket var 11 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,0 procent, medan det var 6,6 procent i juli året innan. Antalet sysselsatta var 17 000 färre än i juli året innan. Det fanns 15 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.
 

Tue, 26 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i juli med 0,7 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent i juli jämfört med juli 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,6 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i juli med 2,0 procent och försäljningsvolymen med 1,7 procent jämfört med motsvarande period året innan.
 

Tue, 26 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för industrin sjönk med 0,5 procent i juli från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,5 procent från juli 2013 till juli 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,5 procent, medan producentpriserna på exportprodukter sjönk med 0,4 procent.
 

Mon, 25 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Den preliminära folkmängden i Finland 5 462 939 i slutet av juli
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 462 939 i slutet av juli 2014. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 11 670 personer, dvs. med 2 300 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 8 370 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 300 personer.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 26 personer i juli
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 625 i juli. I dessa dog 26 och skadades 820 personer. Antalet döda var 9 färre än i juli 2013 och antalet skadade 107 fler.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013
  Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 503 euro i oktober 2013. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 913 euro för män och 3 068 euro för kvinnor. Medianlönen var 3 100 euro, 3 533 euro för män och 2 748 euro för kvinnor. Den lägst avlönade decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 088 euro och den högst avlönade decilens löner översteg 5 364 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober - december 2,5 procent för månadsavlönade inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 676 000 löntagare, av vilka 52 procent är män.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Timlönefördelningen inom den privata sektorn har blivit något bimodal från år 2005 till år 2013
  Enligt Statistikcentralens statistik över timlöner inom den privata sektorn var lönen för den ordinarie arbetstiden hos löntagare i genomsnitt 15,60 euro per timme under sista kvartalet 2013. Av arbetstimmarna utfördes tio procent med en lön som var under 11,10 (decil 1), hälften med en lön som var under 15,30 (medianen) och tio procent med en lön som var över 20,00 euro (decil 9). Den totala lönen var i genomsnitt 16,40 euro per timme. Enligt Statistikcentralens index för ordinarie förtjänst steg timlönerna inom den privata sektorn med 1,8 procent från motsvarande kvartal året innan.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar ökade med 2,9 procent i juni 2014
  I juni 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 559 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 2,9 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till drygt 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 4,8 procent jämfört med juni 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 2,8 procent och totalt statistikfördes något under 2,1 miljoner övernattningsdygn i juni 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 21 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral elproduktionen och handeln med 2,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 2,4 procent och inom handeln med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet år 2013.
 

Tue, 19 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,5 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,5 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 0,3 procent och underhållsmaskiner ökade med 0,9 procent. Kostnaderna för mobilkranar steg med 0,2 procent. Stegringen av kostnaderna påverkades främst av att arbetskraftskostnaderna steg samt att räntekostnaderna ökade under året. Stegringen av kostnaderna dämpades särskilt av att bränslen blev billigare.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,9 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,9 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,5 procent för stadstrafik och reguljärtrafik till 1,4 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och allmänna kostnaderna steg under året.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,8 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,8 procent från juli 2013 till juli 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 1,3 procent. Kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar steg med 1,3 procent och kostnaderna för trailerkombinationer med 0,6 procent.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner ökade 0,2 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för skogsmaskiner med 0,2 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Kostnaderna för skogstraktorer steg med 0,3 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner steg med 0,1 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage steg med 0,6 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 0,4 procent.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i juli
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,2 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,3 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Mon, 18 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i juli med 1,2 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i juli 2014 med 1,2 procent från juli året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 0,5 procent, priserna på materialinsatser med 1,6 procent och priserna på övriga insatser med 1,3 procent jämfört med året innan.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,6 procent i juni jämfört med juni 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 1,6 procent och inom varuhushandeln med 3,8 procent från föregående år. Däremot ökade försäljningen inom partihandeln med 4,5 procent och inom bilhandeln med 10,0 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln ökade med 3,3 procent från juni 2013.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  I juni 2014 visade bytesbalansen ett överskott, Finland hade ett nettoinflöde av kapital
  I juni 2014 visade Finlands bytesbalans ett överskott på 0,3 miljarder euro. Den finansiella balansen visade att utländska investerare investerade mer i Finland än finländska investerare investerade i utlandet.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,8 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3,0 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,4 procent.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för lantbruket sjönk med 14,0 procent under andra kvartalet
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 14,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 10,6 procent. Priserna på vegetabiliska produkter sjönk med 22,1 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 8,4 procent.
 

Fri, 15 Aug 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin under mars - maj fortfarande drygt en procent mindre än året innan
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars - maj 1,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,7 procent, medan exportomsättningen ökade med 0,3 procent från föregående år.
 

Thu, 14 Aug 2014 06:00:00 GMT

Last update 02.09.2014