Register | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler
  Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna äktenskap klart år 2013 jämfört med föregående år. Totalt ingicks 25 119 äktenskap, vilket var 3 759 färre än året innan. Den minskade giftermålsfrekvensen gällde nästan utan undantag alla åldrar.
 

Thu, 17 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012.
  Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 4 883 dotterbolag i 119 länder år 2012. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands uppgick till totalt drygt 570 000 personer, av vilka något under en tredjedel arbetade i EU15-länder, något under en fjärdedel i Asien och Oceanien och något under en sjättedel i EU27-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Kina, Sverige, Ryssland och Indien. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.
 

Thu, 17 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,1 procent från mars år 2013 till mars år 2014. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från -0,2 procent för stads-, reguljär- och snabbturstrafik till 0,5 procent för chartertrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att ränte- och allmänna kostnaderna steg under året. Stegringen av kostnaderna dämpades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev billigare.
 

Thu, 17 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,1 procent i mars
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,1 procent från mars år 2013 till mars år 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 0,6 procent och kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 0,8 procent. Kostnaderna för trailerkombinationer sjönk med 0,1 procent. Kostnaderna för lastbilstrafiken utan bränslekostnader ökade med 1,4 procent.
 

Thu, 17 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar minskade med 4,5 procent i februari 2014
  I februari 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 403 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 4,5 procent färre än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till något över en miljon dygn. Detta var en minskning med 0,5 procent jämfört med februari 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,7 procent och totalt statistikfördes drygt 1,4 miljoner övernattningsdygn i februari 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 17 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Antalet brott ökade under januari - mars 2014
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari - mars 2014 kännedom om totalt 93 900 brott, vilket var 3 500 fall (3,9 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 54 000, vilket var 6 000 fall (12,4 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 8 100, vilket var 670 fall (7,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 95 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.
 

Wed, 16 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Hälften av arbetsveckorna omfattar fem dagar
  I Finland är det vanligast med femdagars arbetsvecka: hälften av alla sysselsatta hade arbetat fem dagar i veckan. Företagarna hade oftare än löntagarna en arbetsvecka som var längre än fem dagar. Av företagarna jobbade något under en tredjedel varje dag i veckan. Uppgifterna framgår av de veckodagböcker över förvärvsarbete som insamlades i samband med undersökningen om tidsanvändning 2009 - 2010.
 

Wed, 16 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Byggnadskostnaderna steg i mars med 0,9 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg byggnadskostnaderna i mars 2014 med 0,9 procent från mars året innan. Priserna på arbetsinsatser inom byggverksamhet steg med 1,4 procent, priserna på materialinsatser med 0,5 procent och priserna på övriga insatser med 1,8 procent jämfört med året innan.
 

Tue, 15 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Finlands växhusgasutsläpp under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har utvärderats
  Enligt Statistikcentralens uppgifter om växthusgasutsläpp uppfyller Finland sina åtaganden i enlighet med Kyotoprotokollet under den första åtagandeperioden. Under perioden 2008 - 2012 var utsläppen 5 procent under den tillåtna utsläppsmängd som tilldelats Finland. Förändringen till följd av kontrollräkningen, jämfört med de preliminära uppgifterna från december 2013, var marginell (0,01 procent under perioden 2008 - 2012).
 

Tue, 15 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom industrin minskade under november-januari med drygt 4 procent från ett år tidigare
  Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under november - januari 4,2 procent mindre än under motsvarande period ett år tidigare. Försäljningen i Finland minskade med 6,1 procent och exportomsättningen med 2,9 procent från föregående år.
 

Tue, 15 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november - januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
  Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,3 procent under november - januari jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Ett år tidigare ökade omsättningen med 2,2 procent under motsvarande period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.
 

Tue, 15 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Produktionen inom samhällsekonomin ökade i februari 2014
  Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 0,4 procent större än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari minskade enligt de reviderade uppgifterna med 0,4 procent (tidigare +0,2 procent) från januari året innan.
 

Tue, 15 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Byggföretagens omsättning minskade under november-januari med 1,3 procent jämfört med ett år tidigare
  Byggföretagens omsättning minskade under november - januari med 1,3 procent från motsvarande period ett år tidigare. Omsättningen inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 3,0 procent och omsättningen inom husbyggandet med 1,5 procent. Omsättningen inom anläggningsarbeten ökade med 4,9 procent.
 

Mon, 14 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Försäljningen inom detaljhandeln minskade i februari med 0,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,4 procent i februari jämfört med februari 2013. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,8 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 1,6 procent från föregående år. Inom partihandeln minskade försäljningen med 1,9 procent, men inom bilhandeln ökade den med 9,1 procent från året innan. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,1 procent i februari jämfört med motsvarande period året innan.
 

Mon, 14 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Inflationen avtog i mars till 1,1 procent
  Den årsförändring av konsumentpriserna som Statistikcentralen räknat avtog ytterligare, eftersom den var 1,1 procent i mars. I februari var den 1,3 procent och i januari 1,6. Inflationen avtog i synnerhet på grund av att priserna på grönsaker gick ned från februari till mars.
 

Mon, 14 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013
  Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2013. Resorna till Centraleuropa ökade i popularitet. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland uppgick till nästan 6,6 miljoner. Av dessa resor gick en miljon till Lappland och Kajanaland. Tjänsteresandet både inom landet och till utlandet minskade från året innan.
 

Thu, 10 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Industrins orderingång ökade i februari med 6,9 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,9 procent större i februari 2014 än året innan. Under januari - februari ökade orderingången med 1,3 procent från året innan.
 

Thu, 10 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Industriproduktionen minskade i februari med 5,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,4 procent i februari 2014 jämfört med februari 2013.
 

Thu, 10 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Inkomstnivån for hushåll som bor i hyrebostäder förbättrades något år 2012
  Inkomstnivån för hushåll som bor i ägarbostäder var nästan oförändrad (ökning 0,3 %), medan inkomstnivån för hushåll som bor i hyresbostäder ökade med 1,5 procent år 2012. Medianen av de ekvivalerade disponibla penninginkomsterna var 24 750 euro för hushåll i ägarbostäder och 16 955 euro för hushåll i hyresbostäder. Medianinkomsterna för samtliga hushåll var 22 100 euro år 2012. Uppgifterna framgår av inkomstfördelningsstatistiken.
 

Thu, 10 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Lönesumman ökade med 1,7 procent under december-februari jämfört med året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under december-februari 1,7 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i februari ökade lönesumman för hela ekonomin med 0,8 procent från året innan. Under december-februari för ett år sedan ökade lönesumman med 0,1 procent.
 

Thu, 10 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Anskaffningar via finansieringsleasing 2,0 miljarder år 2013
  År 2013 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 2,0 miljarder euro. Anskaffningarna minskade med 4 procent jämfört med året innan. Finansieringsleasinghyrorna uppgick till 1,2 miljarder euro, dvs. 3 procent mer än år 2012. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 632 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. försäljningen minskade med 9 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.
 

Wed, 09 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Antalet utsökningsgäldenärer började minska år 2013
  Enligt Statistikcentralen uppgick antalet utsökningsgäldenärer till totalt 239 000 i slutet av år 2013. Från året innan minskade antalet gäldenärer med 2 procent. I synnerhet manliga gäldenärer var färre än tidigare år. År 2012 uppgick antalet företag och sammanslutningar som var utsökningsgäldenärer till 19 000, vilket var nästan 3 procent fler än år 2012.
 

Wed, 09 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare
  Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor, dvs. 3,8 procent fler än året innan. Antalet yrkeshögskoleexamina har ökat stadigt under de senaste fyra åren. Den kraftigaste ökningen visar högre yrkeshögskoleexamina. År 2013 var deras antal 1 900 och mer än en tredjedel av dem avlades inom social-, hälso- och idrottsområdet.
 

Wed, 09 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Löntagarnas bedömningar av den egna pensionsåldern har stigit betydligt
  Löntagarnas bedömningar av i vilken ålder de kommer att gå i pension har stigit betydligt på fem år. År 2013 uppskattade nästan två av fem (37 %) löntagare i åldern över 50 år att de kommer att gå i pension i 64 års ålder eller senare, medan motsvarande andel år 2008 var 28 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i arbetsmiljöundersökningen 2013.
 

Wed, 09 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Antalet dödsfall bland barn under ett år minskade klart från året innan
  Antalet dödsfall bland 0-åringar minskade med 28 procent år 2013. Detta är klart den lägsta siffran under hela självständighetstiden, dvs. 102 barn. Året innan var antalet 141 barn. Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda barn var 1,8. Före år 2013 var den lägsta spädbarnsdödligheten 2,3 promille år 2010.
 

Tue, 08 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Antalet födda minskade ytterligare
  Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet födda klart jämfört med föregående år. År 2013 föddes 58 134 barn, vilket var 1 359 färre än året innan. Antalet födda minskade nu för tredje året i rad.
 

Tue, 08 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012
  Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den offentliga sektorn år 2012 till omkring 1,5 miljarder euro. Jämfört med föregående år ökade utgifterna något. Statens andel av utgifterna var 54 procent och kommunernas och samkommunernas 46 procent.
 

Tue, 08 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap
  Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen för heltidsanställda löntagare 3 206 euro och medianlönen 2 853 euro under sista kvartalet 2012. Sett till landskap fanns de högsta medellönerna i Nyland, 3 560 euro. Medellönerna var lägst i Södra Savolax (2 815 euro) och Kajanaland (2 832 euro). Lönerna omfattar utöver lönen för ordinarie arbetstid alla lönetillägg och naturaförmåner, men inte löneposter av engångsnatur, såsom resultatpremier.
 

Tue, 08 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Hushållens finansiella tillgångar ökade med 5 miljarder euro under sista kvartalet 2013
  Hushållens finansiella tillgångar ökade under sista kvartalet 2013 med 5,0 miljarder euro. Också hushållens skulder ökade måttligt med 0,2 miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar har ökat mer än skulderna redan under sex kvartal i rad. I slutet av år 2013 var skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. de finansiella nettotillgångarna, 110,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.
 

Fri, 04 Apr 2014 06:00:00 GMT

  Hushållens inkomstutveckling fortfarande svag år 2012
  Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik har hushållens inkomstutveckling varit svag under de senaste åren. År 2012 minskade medianinkomsterna reellt med 0,2 procent från året innan. Under åren 2008 - 2012 var den årliga, genomsnittliga förändringen bara 0,8 procent, medan förändringen under åren 2001 - 2008 var 2,7 procent. Under slutet av det förra decenniet har inkomstnivån för 65 - 74-åringar stigit, medan inkomsterna för 25 - 34-åringar har sjunkit sedan år 2008.
 

Fri, 04 Apr 2014 06:00:00 GMT

Last update 18.04.2014