Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Finland_sv

Finland

Flag of Finland

Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)Statistikcentralen, Finland (www.stat.fi)

Senaste statistik
 
 
 
  Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013
  Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på samma nivå som året innan. Energiförbrukningen uppgick till totalt 543 petajoule (PJ). Den totala användningen av el inom industrin ökade med 1,7 procent.
 

Fri, 31 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Storföretagens omsättning ökade i september med 2,6 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens omsättning i september 2014 med 2,6 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under juli-september minskade storföretagens omsättning med 0,6 procent från motsvarande period året innan.
 

Fri, 31 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskar i synnerhet inom företag
  Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,68 miljarder euro år 2013. Utgifterna minskade med 148 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 93 miljoner euro. Inom elektronikindustrin minskade FoU-utgifterna med 114 miljoner euro. När det gäller näringsgrenarna IT-konsultverksamhet samt forskning och utveckling ökade dock utgifterna med mer än 40 miljoner euro. Inom högskolesektorn minskade utgifterna med 37 miljoner euro och inom den övriga offentliga sektorn med 19 miljoner euro.
 

Thu, 30 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Antalet företagssaneringar minskade med 13,4 procent under januari - september 2014
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 375 företagssaneringar under januari - september 2014, dvs. 58 företagssaneringar (13,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 806, vilket är 1 692 personer (37,6 procent) färre än året innan.
 

Wed, 29 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Antalet konkurser minskade under januari - september med 6,4 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - september 2014 totalt 2 278 konkurser, dvs. 156 konkurser (6,4 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 839, vilket är 1 971 personer (15,4 procent) färre än året innan. I september 2013 söktes två rätt så stora företag sett till antalet anställda i konkurs, vilket förklarar skillnaden i antalet anställda i år och i fjol. Det ena företaget verkade inom huvudnäringsgrenen handel och det andra inom tillverkning och utvinning av mineral.
 

Wed, 29 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade under januari - september med 8,5 procent från året innan
  Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 060 ansökningar om skuldsanering för privatpersoner till tingsrätterna under januari - september 2014. Antalet ansökningar var 241 stycken (8,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.
 

Wed, 29 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,3 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,2 procent under tredje kvartalet från året innan
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 1,3 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med föregående år. Under motsvarande period steg prisindexet för kommunalekonomin med 1,2 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,9 procent.
 

Wed, 29 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Aktiebostadspriserna sjönk under tredje kvartalet
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal under tredje kvartalet 2014. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 1,2 procent.
 

Tue, 28 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Stenkolsförbrukningen minskade med 23 procent under januari - september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 23 procent under januari - september i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt 2,8 miljoner ton stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 70 petajoule. Jämfört med medeltalet för januari - september under de senaste 10 åren var stenkolsförbrukningen nu omkring 21 procent lägre.
 

Tue, 28 Oct 2014 07:00:00 GMT

  År 2013 avgjordes 2 590 ärenden vid högsta domstolen
  Högsta domstolen avgjorde totalt 2 590 ärenden år 2013, dvs. 61 färre än året innan. Största delen, dvs. 2 062, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 159. Antalet besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 37. Dessutom behandlade högsta domstolen 332 andra ärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.
 

Tue, 28 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober
  Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti 2,2. I oktober för ett år sedan fick förtroendeindikatorn värdet 3,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,9. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1 - 17 oktober 1 266 personer bosatta i Finland.
 

Mon, 27 Oct 2014 07:00:00 GMT

  Antalet nya och nedlagda företag var störst inom handel under 2013
  Enligt Statistikcentralen inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland. Företagsbeståndet ökade mest inom näringsgren Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt minskade mest inom Transport och magasinering.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Den förväntade livslängden för nyfödda längst för flickor från Österbotten, kortast för pojkar från Kajanaland
  Enligt Statistikcentralen var den förväntade livslängden för nyfödda under perioden 2011 - 2013 längst för flickor födda i landskapet Österbotten, dvs. 84,8 år, och kortast för pojkar födda i landskapet Kajanaland, dvs. 75,3 år. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för industrin sjönk med 0,3 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med i genomsnitt 0,3 procent från september 2013 till september 2014. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden sjönk med 0,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 0,4 procent.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Producentpriserna för tjänster steg med 1,1 procent under juli-september från året innan
  Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,1 procent under det tredje kvartalet år 2014 jämfört med motsvarande kvartal året innan.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen i september på samma nivå som året innan
  Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln var september månads försäljning inom detaljhandeln på samma nivå som i september 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i september med 1,6 procent och försäljningsvolymen med 0,1 procent från motsvarande period året innan.
 

Fri, 24 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Finländska företag beviljades färre patent i Finland år 2013 jämfört med tidigare år
  Enligt Statistikcentralen minskade antalet patent till finländska företag och sammanslutningar med omkring nio procent år 2013 jämfört med året innan. Totalt beviljades finländska företag och sammanslutningar 573 patent och antalet minskade till sin lägsta nivå på sex år.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  I vägtrafiken dog 20 personer i september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 536 i september. I dessa dog 20 och skadades 657 personer. Antalet döda var 3 fler än i september 2013 och antalet skadade 13 färre.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti
  I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 0,6 procent fler än året innan. Inhemska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna uppgick till något under 1,5 miljoner dygn. Detta var en minskning med 2,0 procent jämfört med augusti 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 1,2 procent och totalt statistikfördes drygt 2,1 miljoner övernattningsdygn i augusti 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.
 

Thu, 23 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 8 procent i augusti
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 1,9 miljoner kubikmeter i augusti i år, vilket är 8,5 procent mindre än för ett år sedan.
 

Wed, 22 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september
  Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 468 609 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2014 med 17 340 personer, dvs. med 2 250 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 12 330 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 010 personer.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent
  Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till 218 000, vilket var 19 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,6 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli - september) var det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, vilket var 0,4 procentenheter högre än under motsvarande period år 2013. Sysselsättningen var nästan oförändrad jämfört med juli - september år 2013.
 

Tue, 21 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för anläggningsmaskiner sjönk med 0,1 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för anläggningsmaskiner med 0,1 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner ökade med 0,3 procent. Kostnaderna för mobilkranar sjönk med 0,6 procent. Sänkningen av kostanderna påverkades av att bränslen blev billigare och att räntekostnaderna sjönk under året.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för skogsmaskiner sjönk med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för skogsmaskiner med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Exklusive bränslekostnader ökade kostnaderna med 0,9 procent. Kostnaderna för skogstraktorer sjönk med 0,4 procent och kostnaderna för avverkningsmaskiner med 0,3 procent under året. Kostnaderna för timmerekipage ökade med 0,1 procent och kostnaderna för flisare sjönk med 1,4 procent.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för taxitrafiken ökade med 1,2 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för taxitrafiken med 1,2 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för invalidtaxitrafiken gick upp med 1,0 procent och kostnaderna för ambulanstrafiken med 3,0 procent på årsnivå.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 0,8 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 0,8 procent från september år 2013 till september år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,8 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.
 

Mon, 20 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Antalet nya företag fortsätter minska
  Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, och sett till landskap var antalet företag som inledde respektive lade ned sin verksamhet störst i Nyland.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Inkomsterna inom utrikessjöfarten minskade år 2013
  Bruttoinkomsterna inom utrikessjöfarten var 1,8 miljarder euro år 2013, vilket är fyra procent mindre än året innan. Trafikutgifterna till utlandet var 0,9 miljarder euro och de minskade med tretton procent från år 2012. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens kvartalsvisa datainsamling. Uppgiftslämnare är rederier, fartygsägare och/eller andra uppgiftslämnare.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för busstrafiken ökade med 0,7 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 0,7 procent från september år 2013 till september år 2014. Förändringarna på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 0,2 procent för reguljärtrafik till 1,1 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att arbetskraftskostnaderna och de allmänna kostnaderna steg under året.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

  Kostnaderna för lastbilstrafiken ökade med 0,4 procent i september från året innan
  Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för den yrkesmässiga lastbilstrafiken med 0,4 procent från september år 2013 till september år 2014. Kostnaderna för paketbilar och lätta lastbilar ökade med 0,9 procent och kostnaderna för medeltunga och tunga lastbilar med 1,0 procent. Kostnaderna för trailerkombinationer ökade med 0,2 procent.
 

Fri, 17 Oct 2014 06:00:00 GMT

Last update 31.10.2014