Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Statistiknyheter

Statistiknyheter via RSS
 
 
 
  Arbetskraftskostnaderna ökade i augusti
  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti beräknats till 112,9 för arbetare och 116,3 för tjänstemän. Sedan augusti 2013 har arbetskraftskostnaden ökat med 3,0 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.
 

Thu, 30 Oct 2014 09:30:08 GMT

  Handelsnettot 1,4 miljarder kronor i september
  Varuexporten uppgick under september till 101,2 miljarder kronor och varuimporten till 99,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.
 

Tue, 28 Oct 2014 09:30:15 GMT

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i september
  Försäljningsvolymen ökade med 2,8 procent i september jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 

Tue, 28 Oct 2014 09:30:11 GMT

  Producentpriserna sjönk i september
  Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent mellan augusti och september. Under samma period sjönk även priserna på importmarknaden med 0,7 procent, på exportmarknaden med 0,6 procent samt på hemmamarknaden med 0,1 procent.
 

Tue, 28 Oct 2014 09:30:08 GMT

  Tillväxttakten för hushållens bostadslån fortsätter att öka
  Den årliga tillväxttakten för hushållens bostadslån uppgick i september till 6,0 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i augusti. Bostadslånen utgör 81 procent utav MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i september till 2 443 miljarder. Den årliga tillväxttakten för MFI:s totala utlåning till hushåll ökade från 5,6 till 5,7 procent.
 

Mon, 27 Oct 2014 09:30:00 GMT

  Antalet sysselsatta fortsätter att öka
  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med september 2013. Antalet arbetslösa var 371 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,5 procent och uppgick i genomsnitt till 163,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet...
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:09 GMT

  Minskade FoU-medel till försvaret
  Utgifterna för FoU-verksamhet inom offentlig sektor har minskat mellan 2011 och 2013. Samtidigt ökar offentlig sektors finansiering av andra aktörers FoU-verksamhet. Framför allt ökar den statliga finansieringen till universitet och högskolor. Försvarsinriktad FoU-verksamhet utgjorde 41 procent av de totala FoU-utgifterna 2013, jämfört med 51 procent 2011.
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:04 GMT

  Kemikaliebranschen omsätter flest hälsofarliga produkter i sin produktion
  Branschen tillverkning av kemikalier och kemiska produkter hade störst mängd hälsofarliga kemiska produkter år 2012. Gruppen irriterande, hälsoskadlig, skadlig eller hälsofara utgör den största mängden kemikalier som består av bland annat syntesråvaror och råvaror för plasttillverkning.
 

Thu, 23 Oct 2014 09:30:01 GMT

  Ökad upplåning i dollar
  Svenska emittenter hade vid slutet av september månad en sammanlagd skuld i räntebärande värdepapper på 6 565 miljarder kronor nominellt. Det är en ökning från augusti med 107 miljarder kronor. Både penningmarknadsinstrument och obligationer bidrog till ökningen, de förra med 49 miljarder, vilket innebär en ökning med 5 procent och de senare med 58 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 1...
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:02 GMT

  Mjukvara är företagens största it-utgift
  Företagens utgifter för it uppgick till 42 miljarder kronor förra året. Jämfört med 2012 har de största företagen ökat sina utgifter med totalt 25 procent. Nära hälften av it-utgifterna gick till köp av mjukvara. De största företagen, de med 250 anställda eller fler, står för 65 procent av utgifterna för mjukvara. Bland de mindre företagen är utgifterna i stort sett oförändrade.
 

Thu, 16 Oct 2014 09:30:00 GMT

Last update 31.10.2014