Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Pressmeddelanden

Pressmeddelanden via RSS
 
 
 
  BNP ökade 2,6 procent andra kvartalet 2014
  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 2,6 procent andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande kvartal 2013. Hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar bidrog mest till utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2014 ökade BNP med 0,7 procent.
 

Thu, 18 Sep 2014 09:30:02 GMT

  Nytt kartverktyg visualiserar koldioxidutsläpp
  SCB har tagit fram nya sätt att visualisera information om koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion.
 

Tue, 16 Sep 2014 09:30:01 GMT

  Minskad upplåning i utländsk valuta
  Vid utgången av augusti månad uppgick den svenska värdepappersskulden till totalt 6 461 miljarder kronor. Det innebär en minskning från föregående period med 27 miljarder kronor. Det är värdepapper emitterade i utländsk valuta som har ett minskat utestående belopp med 39 miljarder kronor, medan de svenska värdepapperen ökar med 12 miljarder kronor.
 

Tue, 16 Sep 2014 09:30:00 GMT

  Ökad sysselsättning bland kvinnorna
  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 863 000 i augusti 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med augusti 2013. Antalet arbetslösa var 389 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 2,2 procent och uppgick i genomsnitt till 125,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av...
 

Thu, 11 Sep 2014 09:30:14 GMT

  Inflationstakten -0,2 procent
  Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Från juli till augusti 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i augusti.
 

Thu, 11 Sep 2014 09:30:04 GMT

  Fortsatt stigande småhuspriser på bred front
  Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2014, jämfört med föregående period mars – maj 2014. Under perioden steg priserna i nästa alla län. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med 6 procent. Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga län.
 

Thu, 11 Sep 2014 09:30:03 GMT

  Minskad produktion inom näringslivet
  Produktionen inom näringslivet minskade med 0,6 procent i juli jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2013 ökade produktionen med 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.
 

Tue, 09 Sep 2014 09:30:02 GMT

  Försäkringsbolagens placeringstillgångar fortsätter att öka
  Värdet på försäkringsbolagens kapitalplaceringar fortsatte att öka under andra kvartalet 2014, både liv- och skadebolagen bidrog till ökningen. Det totala värdet på kapitalplaceringar har ökat sedan tredje kvartalet 2011.
 

Mon, 08 Sep 2014 09:30:06 GMT

  Hushållskonsumtionen minskade i juli
  Mellan juni och juli minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,2 procent. För perioden maj-juli ökade konsumtionen med 0,1 procent, säsongrensat, jämfört med perioden februari-april. Hushållskonsumtionen ökade med 1,5 procent under juli 2014 jämfört med samma månad förra året.
 

Mon, 08 Sep 2014 09:30:02 GMT

  Nedgång i industriproduktionen
  Produktionen inom industrin minskade i juli med 1,1 procent jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli 2013 minskade produktionen med 5,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.
 

Fri, 05 Sep 2014 09:30:06 GMT

Last update 19.09.2014