Register | Cookies | Links | Contact | Important legal notice
 European Commission > Eurostat > RSS > RSS feeds of ESS > Sweden_sv

Sweden

Flag of Sweden

www.scb.se - Pressmeddelanden

Pressmeddelanden via RSS
 
 
 
  Livföretagens resultat ökar
  Livföretagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2013 till 233 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2012 då det tekniska resultatet slutade på minus 159 miljarder.
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:07 GMT

  Aktieförmögenheten fortsätter öka
  Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats fortsätter att öka och var i slutet av juni 2014 värderad till 5 187 miljarder. Det är en ökningar med 177 miljarder kronor jämfört med årsskiftet. Hushållen stod för 583 miljarder, vilket innebär en ökning med 34 miljarder.
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:04 GMT

  Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i juli
  Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent i juli jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,0 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.
 

Thu, 28 Aug 2014 09:30:01 GMT

  Fortsatt svag uppgång för varuhandeln
  Under första halvåret 2014 ökade den svenska varuexporten med 2 procent och importen med 4 procent jämfört med samma period året innan.
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:04 GMT

  Handelsnettot 1,9 miljarder kronor i juli
  Varuexporten uppgick under juli till 86,9 miljarder kronor och varuimporten till 85,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,9 miljarder kronor.
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:03 GMT

  Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet
  Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 0,1 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2013. Samtidigt ökade varuimporten med 3,1 procent i volym.
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:03 GMT

  Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka
  Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var 5,5 procent i juli vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i juni. Bostadslånen som utgör den största delen av hushållens lån uppvisade en tillväxttakt på 5,8 procent, vilket också är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juni.
 

Wed, 27 Aug 2014 09:30:01 GMT

  Antalet sysselsatta ökade bland utrikes födda
  Under andra kvartalet 2014 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 779 000 personer, en ökning med 62 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen beror till stor del på fler sysselsatta bland de utrikes födda. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 454 000 och arbetslösheten var 8,7...
 

Tue, 26 Aug 2014 09:30:03 GMT

  Producentpriserna oförändrade i juli
  Producentpriserna totalt var oförändrade mellan juni och juli. Även på exportmarknaden var priserna oförändrade. Under samma period sjönk priserna på hemmamarknaden med 0,1 procent och på importmarknaden med 0,5 procent.
 

Tue, 26 Aug 2014 09:30:00 GMT

  Sysselsättningen ökar
  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013. Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 98,9 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en stor ökning av antalet sysselsatta samt en...
 

Thu, 21 Aug 2014 09:30:13 GMT

Last update 29.08.2014